Articles for Christians at TrueChristianity.Info. List do czytelników Christianity - Articles - Wstęp
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
List do czytelników. Miłujcie się! 4/2008
   

Autor: ks. Mieczysław Piotrowski TChr,
Miłujcie się! 4/2008 → WstępKampania nienawiści i kłamstw wymierzonych przeciwko życiu w środkach masowego przekazu doprowadziła w czerwcu 2008 r. do makabrycznej zbrodni morderstwa nie narodzonego dziecka piętnastoletniej Agaty. Normalnie myślący człowiek nie może zrozumieć, skąd się bierze ta irracjonalna nienawiść i dlaczego temu dziecku nie pozwolono żyć, dlaczego je zabito, a nie oddano do adopcji. Ta zbrodnia oraz wszystkie inne zbrodnie na nie narodzonych dzieciach obciążają nie tylko sumienia bezpośrednich sprawców, ale także sumienie całego narodu. Dlatego sprawą konieczną i naglącą jest narodowa ekspiacja za grzechy aborcji.

Największym zagrożeniem dla Polski i świata jest katastrofa ekologiczna w sferze ludzkich sumień spowodowana przez brak nawrócenia, odrzucenie Dekalogu i życie w śmiertelnych grzechach. Ojciec Święty Jan Paweł II pisał, że „chodzi tu przede wszystkim o sumienie każdego człowieka, który w swojej jedyności i niepowtarzalności staje sam przed Bogiem. Ale w pewnym sensie chodzi tu też o »sumienie« społeczeństwa: jest ono w jakiś sposób odpowiedzialne nie tylko dlatego, że toleruje albo popiera zachowania wymierzone przeciw życiu, ale także dlatego, iż kształtuje »kulturę śmierci«, posuwając się nawet do tworzenia i utrwalania prawdziwych »struktur grzechu«, wymierzonych przeciw życiu. Sumienie, zarówno indywidualne, jak i społeczne, jest dziś narażone – między innymi na skutek natarczywego oddziaływania wielu środków społecznego przekazu – na bardzo poważne i śmiertelne niebezpieczeństwo: polega ono na zatarciu granicy między dobrem a złem w sprawach dotyczących fundamentalnego prawa do życia. Znaczna część dzisiejszego społeczeństwa okazuje się, niestety, podobna do tego, które opisuje św. Paweł w Liście do Rzymian. Składa się z ludzi, »którzy przez nieprawość nakładają prawdzie pęta« (Rz 1, 18): odwracając się od Boga i mniemając, że mogą zbudować ziemską społeczność bez Niego, »znikczemnieli w swoich myślach«, tak że »zaćmione zostało bezrozumne ich serce« (Rz 1, 21); »podając się za mądrych, stali się głupimi« (Rz 1, 22), dopuszczają się czynów zasługujących na śmierć i »nie tylko je popełniają, ale nadto chwalą tych, którzy je czynią« (Rz 1, 32). Jeżeli sumienie, które jest okiem dającym światło duszy (por. Mt 6, 22-23), nazywa »zło dobrem, a dobro złem« (por. Iz 5, 20), znaczy to, że weszło już na drogę niebezpiecznej degeneracji i całkowitej ślepoty moralnej” (Evangelium vitae, 24). „Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat. W ramach specjalnych inicjatyw oraz w codziennej modlitwie niech każda chrześcijańska wspólnota, każdy ruch i stowarzyszenie, każda rodzina i każdy wierzący zanoszą żarliwe błaganie do Boga, Stwórcy i Miłośnika życia. Jezus pokazał nam, że modlitwa i post to najważniejsza i najskuteczniejsza broń przeciw mocom zła (por. Mt 4, 1-11), i pouczył swoich uczniów, że niektóre złe duchy można wypędzić tylko w ten sposób (por. Mk 9, 29). Zdobądźmy się zatem na pokorę i odwagę modlitwy i postu, aby sprowadzić moc z Wysoka, która obali mury oszustwa i kłamstwa, zasłaniające przed oczyma wielu naszych braci i sióstr niegodziwość czynów i ustaw wrogich życiu, i wzbudzi w ich sercach postanowienia i zamiary inspirowane cywilizacją życia i miłości” (Evangelium vitae, 100).

Ten apel Ojca Świętego jest skierowany do każdej i każdego z nas. Również my zwracamy się z serdeczną prośbą o nieustanne wspieranie modlitwą i ofiarami ewangelizacji Polski, krajów afrykańskich i byłego ZSRR, Indii oraz całego świata poprzez Miłujcie się!. Jezus potrzebuje również Twojej modlitwy i ofiary, aby prawda Ewangelii mogła docierać do ludzkich serc na całym świecie i je przemieniać. Z Chrystusowym błogosławieństwem i zapewnieniem o codziennej pamięci w modlitwie

 

ks. M. Piotrowski z zespołem redakcyjnym

Zamów prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem całego Numeru w formacie PDFArtykuł opublikowany za zgodą Miłujcie się! w listopadzie 2010 r.


Czytaj inne artykuły Chrześcijańskie po Polsku


Top

Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: