Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Ruch Czystych Serc (4/2011) Christianity - Articles - Ruch Czystych Serc
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
Ruch Czystych Serc (4/2011)
   

Autor: ks. M. Piotrowski TChr z zespołem redakcyjnym,
Miłujcie się! 4/2011 → Ruch Czystych SercPodczas ŚDM w Madrycie wielką popularnością cieszyła się ekspozycja na temat teologii ciała bł. Jana Pawła II. W swoich katechezach dotyczących tej problematyki Jan Paweł II przybliżył bogactwo objawionej przez Boga prawdy o seksualności człowieka i tajemnicy sakramentu małżeństwa.

Błogosławiony Jan Paweł II podkreślał, że bez znajomości tej prawdy nie można zrozumieć chrześcijaństwa. To w Bogu ma swoje źródło wszelka miłość, która rodzi się w naszych ludzkich sercach. Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, a jednym z istotnych znaków Bożego obrazu i podobieństwa jest jedność mężczyzny i kobiety w sakramencie małżeństwa. Poprzez ten sakrament Bóg sprawia, że mąż i żona stają się jednym ciałem (por. Ewangelia wg św. Mateusza 19,6). Gdy małżonkowie mają czyste serca, są dla siebie nawzajem całkowitym, bezinteresownym darem, wtedy współżycie seksualne ich uświęca i jest znakiem sakramentu małżeństwa. To sam Bóg objawia nam niezwykle ważną prawdę, że tylko w sakramencie małżeństwa współżycie seksualne może wyrażać wzajemną miłość. Natomiast wszelkie kontakty seksualne przedmałżeńskie oraz pozamałżeńskie są zaprzeczeniem miłości, zrywają więzy łączące człowieka z Bogiem, dokonują wielkich zniszczeń w sferze duchowej, oddając w niewolę sił nieczystych ludzi łamiących szóste oraz dziewiąte przykazania Dekalogu.

Ludzkie ciało wraz z jego seksualnością jest święte. Bóg uświadamia nam, że nasze ciała są „przybytkiem Ducha Świętego” (1 List do Koryntian 6,19), „są członkami Chrystusa. Czyż wziąwszy członki Chrystusa, będę je czynił członkami nierządnicy? Przenigdy!” (1 List do Koryntian 6,15).

Ciało ludzkie zawsze wyraża osobę, której nie można traktować jako przedmiot seksualnych doświadczeń, ponieważ to jest zaprzeczeniem miłości. Miłość, którą ma wyrażać współżycie seksualne, to całkowity, bezinteresowny dar z siebie dany drugiej osobie na zawsze. Jest to możliwe tylko w sakramentalnym związku małżeńskim. Dlatego takie działania, które mają na celu osiągnięcie seksualnych doznań poza sakramentem małżeństwa (akty homoseksualne, petting, pornografia, masturbacja itd.), są zaprzeczeniem bezinteresownego daru z siebie i wyrażają egoistyczną koncentrację na zmysłowej przyjemności. Czyny te są grzechami śmiertelnymi, niszczą miłość i czystość serca, pogłębiają egoizm i oddają człowieka w niewolę nieczystych sił.

Miłość, która rodzi się w sercu chłopaka i dziewczyny, angażuje całą osobę we wszystkich jej wymiarach, a więc duszę i ciało, wolę i rozum, sferę duchową, uczuciową oraz zmysłową. Uczucia i zmysły dążą do natychmiastowego zaspokojenia, ale one nie mogą decydować o naszym postępowaniu. Mając rozum i wolę, musimy nauczyć się panować nad swymi zmysłami i uczuciami, w całkowitym posłuszeństwie kochającemu Bogu, który przez przykazania, Pismo św., nauczanie Kościoła oraz głos sumienia mówi nam, co jest dobre, a co złe. Umiejętność panowania nad sobą, nad swoimi uczuciami, nad całą sferą związaną ze zmysłowością i seksualnością zdobywa się ciężką, codzienną pracą nad sobą.

Pan Jezus zaprasza Cię do wytrwałego kształtowania swojego charakteru, tak abyś mógł (mogła) stawać się człowiekiem czystego serca, wolnym i kochającym – czyli szczęśliwym. Jezus mówi: „beze Mnie nic nie możecie uczynić” (Ewangelia wg św. Jana 15,5) i zaprasza Cię, abyś całkowicie zawierzył(a) Mu siebie, swoje serce, aby On mógł je leczyć, uwalniać je od wszelkich uzależnień, oczyszczać je i czynić zdolnym do miłości. To jest najważniejsze zadanie w Twoim życiu: dojrzewać do miłości, stawać się człowiekiem czystego serca, iść najprostszą drogą do szczęścia, do zjednoczenia się z Bogiem, do nieba. Aby ułatwić ci to zadanie, Pan Jezus zaprasza Cię do wspólnoty Ruchu Czystych Serc, który jest Jego szkołą dojrzewania do miłości i zarazem Jego kliniką, w której leczy wszystkie rany i choroby ducha.

Kto może przystąpić do Ruchu Czystych Serc? Każdy, kto pragnie ofiarować Jezusowi swoje serce na leczenie i chce uczyć się od Niego kochać czystą miłością.

Jakie są wymagania? Szczera gotowość wypełnienia wszystkich zobowiązań zawartych w Modlitwie zawierzenia RCS, a szczególnie zobowiązanie do codziennej modlitwy i czytania Pisma św., do natychmiastowego powstawania z każdego ciężkiego grzechu w sakramencie pojednania, ażeby zawsze być w stanie łaski uświęcającej, oraz do systematycznej pracy nad sobą przez ułożenie i konsekwentne wypełnianie takiego planu dnia, w którym będzie stały czas przeznaczony na modlitwę, na pracę i na odpoczynek.

Kiedy i jak można przystąpić do Ruchu Czystych Serc? W każdej chwili! Najpierw pójdź do spowiedzi św., a kiedy przyjmiesz Jezusa w Komunii św., oddaj Mu swoje serce, odmawiając następującą Modlitwę zawierzenia:

„Panie Jezu, dziękuję Ci, że ukochałeś mnie miłością bez granic, która chroni od zła, podnosi z największych upadków i leczy najboleśniejsze rany. Oddaję Ci swoją pamięć, rozum, wolę, duszę i ciało wraz ze swoją płciowością. Przyrzekam nie podejmować współżycia seksualnego do czasu zawarcia sakramentu małżeństwa. Postanawiam nie kupować, nie czytać i nie oglądać czasopism, programów ani filmów o treściach pornograficznych. (Dziewczęta dodają: »Postanawiam ubierać się skromnie i w żaden sposób nie prowokować u innych pożądliwych myśli czy pragnień«). Przyrzekam codziennie spotykać się z Tobą na modlitwie i w lekturze Pisma św., w częstym przyjmowaniu Komunii św. i w adoracji Najświętszego Sakramentu. Postanawiam regularnie przystępować do sakramentu pojednania, nie ulegać zniechęceniu i natychmiast podnosić się z każdego grzechu.

Panie Jezu, ucz mnie systematycznej pracy nad sobą, a zwłaszcza umiejętności kontrolowania moich pobudzeń seksualnych i emocji. Proszę Cię o odwagę w codziennej walce ze złem, abym nigdy nie brał(a) narkotyków i unikał(a) wszystkiego, co uzależnia, a w szczególności alkoholu i nikotyny. Ucz mnie tak postępować, aby w moim życiu najważniejsza była miłość.

Maryjo, Matko moja, prowadź mnie drogami wiary do samego źródła miłości – do Jezusa. Za bł. Janem Pawłem II pragnę całkowicie zawierzyć się Tobie: »Totus Tuus, Maryjo«! W Twoim Niepokalanym Sercu składam całego (całą) siebie, wszystko, czym jestem, każdy swój krok, każdą chwilę swojego życia. Błogosławiona Karolino, wypraszaj mi dar czystego serca. Amen!”.

Prosimy, powiadom naszą redakcję o swoim przystąpieniu do RCS, żebyśmy mogli Cię wpisać do Księgi czystych serc i przesłać Ci specjalne błogosławieństwo. Pamiętaj o codziennym odmawianiu Modlitwy zawierzenia oraz o tym, że Miłujcie się! jest pismem formacyjnym członków RCS na całym świecie (wydajemy je już w 12 wersjach językowych). Dlatego regularnie je czytaj i czuj się współodpowiedzialny(-a) za ewangelizację swojego środowiska, Ojczyzny i świata przez modlitwę, przykład swojego życia i poprzez Miłujcie się!. Ojciec Święty Benedykt XVI tak apelował do nas w Madrycie: „Bądźcie świadkami Chrystusa. Nieście innym orędzie Ewangelii. Waszą modlitwą i przykładem życia pomagajcie Europie odnaleźć jej chrześcijańskie korzenie”.

Dzielcie się skarbem wiary z innymi również przez pisanie i przesyłanie swoich świadectw do naszej redakcji. Na radosny trud pracy nad swoim charakterem i bycia świadkami Chrystusa z serca Wam błogosławię. Z darem codziennej modlitwy.

ks. Mieczysław Piotrowski TChr
z zespołem redakcyjnym

Zamów w sklepie

sklep.milujciesie.org.pl

Zamów prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany prenumeratą papierową kliknij tutaj

Zamów e-prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem całego Numeru w formacie PDFArtykuł opublikowany za zgodą Miłujcie się! w kwietniu 2015 r.


Czytaj inne artykuły Chrześcijańskie po Polsku


Top

Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: