Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Fundament miłości Christianity - Articles - Ruch Czystych Serc
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
Fundament miłości
   

Autor: ks. M. Piotrowski TChr z zespołem redakcyjnym,
Miłujcie się! 5/2011 → Ruch Czystych SercNie będę człowiekiem wolnym, nie będę umiał(a) kochać, jeżeli nie będę miał(a) czystego serca. Czystość serca jest fundamentem wolności i miłości. Człowiek czystego serca jest wewnętrznie wolny i dlatego potrafi kochać miłością czystą i bezinteresowną.

Czystość serca zdobywa się w dramatycznej duchowej walce, która rozgrywa się w sercu człowieka. Jest to duchowa walka dobra ze złem, zmaganie się nie tylko z własnymi słabościami i grzechami, ale przede wszystkim z siłami zła. Uświadamia nam tę prawdę sam Pan Bóg: „Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, (…) przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich” (List do Efezjan 6,12-13).

Szatan, który jest „kłamcą i ojcem kłamstwa” (Ewangelia wg św. Jana 8,44), próbuje zafałszować w świadomości ludzi prawdę o Bogu i o Jego przykazaniach. W atrakcyjnej formie ukazuje zło jako dobro, a dobro jako zło. Szczególny atak złych mocy wymierzony jest w tę sferę ludzkiego życia, która jest związana z płciowością i seksualnością.

Ludzka płciowość jest dowodem wielkiego zaufania, jakim Bóg obdarzył kobietę i mężczyznę. Jest to sfera święta, zarezerwowana dla Boga, gdyż tam dokonuje się cud stworzenia nowych istot ludzkich. To sam Pan Bóg nam objawił, że współżycie seksualne powinno być przeżywane tylko w sakramentalnym związku małżeńskim, jako znak sakramentu małżeństwa. Poprzez ten sakrament Pan Bóg gwarantuje małżonkom swoją stałą, uświęcającą obecność. Kiedy małżonkowie są w stanie łaski uświęcającej, to ich wzajemne oddanie się sobie staje się doświadczeniem wzajemnej miłości w miłości Chrystusa. W ich współżyciu seksualnym najważniejsza jest miłość, a nie zmysłowa przyjemność. Tajemnica zjednoczenia kobiety i mężczyzny we wzajemnej miłości dokonuje się mocą sakramentu małżeństwa, a więc mocą miłości Chrystusa. Takie zjednoczenie się ciał i dusz w miłości mężczyzny i kobiety podczas współżycia seksualnego nie może się dokonać poza sakramentem małżeństwa, czyli w oderwaniu od miłości Boga, wbrew Jego przykazaniom. Współżycie przedmałżeńskie, pozamałżeńskie, pornografia, akty homoseksualne i wszystkie inne grzechy nieczystości są zawsze wyrazem nieposłuszeństwa Bogu – a więc ordynarnego egoizmu, przeciwieństwem bezinteresownego daru z siebie – czyli zaprzeczeniem miłości. Grzechy te powodują katastrofalne zniszczenia przede wszystkim w sferze duchowej człowieka. Każde seksualne działanie poza sakramentem małżeństwa pogłębia egoizm, niszczy wrażliwość oraz zdolność do miłości, wprowadza człowieka w rzeczywistość duchowej śmierci i zniewolenia przez siły zła.

Istotą szatańskich pokus jest kłamliwa sugestia, że w seksualnym działaniu najważniejsza jest zmysłowa przyjemność, a Pan Bóg poprzez przykazania ogranicza wolność człowieka, gdyż zakazuje mu tych doznań. Szatan pragnie, aby człowiek zignorował Boże przykazania, przestał wierzyć i ufać Bogu i bez ograniczeń zaspokajał pożądanie zmysłowej przyjemności; aby „umiłował bardziej rozkosz niż Boga” (2 List do Tymoteusza 3,4). Jest to droga, która prowadzi do zerwania więzów miłości z Bogiem, do uzależnienia od doznań seksualnych (i w konsekwencji do stosowania antykoncepcji, zabijania dzieci nienarodzonych, akceptacji rozwodów oraz eutanazji), a w końcu doprowadzi człowieka do całkowitego zamknięcia się na Boże Miłosierdzie, co jest już początkiem piekła.

Pan Bóg nie pozostawia nam żadnych złudzeń: „Kara spotka przede wszystkim tych, którzy ulegając nieczystym pragnieniom własnego ciała, lekceważą sobie powagę Boga” (2 List św. Piotra 2,10);  „Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego” (1 List do Koryntian 6,9-10).

Pan Bóg zabrania traktowania swojego ciała i ciał innych osób w sposób przedmiotowy, to znaczy tak, że patrzy się na nie z pożądliwością i się ich używa. Dlatego mamy „zadawać śmierć temu, co jest przyziemne w <naszych> członkach: rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy i chciwości” (List do Kolosan 3,5-6). Pan Bóg apeluje do każdego z nas: „Nie daj się uwieść żądzom i sile, by iść za zachciankami swego serca” (Mądrość Syracha 5,2); „Nie wydawaj się na pastwę swych pożądliwości, żeby nie poszarpały twej duszy, jak rozwścieczone zwierzę. Zjedzą z ciebie liście, zmarnują owoce, a potem zostawią cię jak uschnięte drzewo. Każdą swą ofiarę niszczą ślepe żądze i czynią ją pośmiewiskiem dla okrutnych wrogów” (Mądrość Syracha 6,2-4). W tej duchowej walce z własną pożądliwością i z siłami zła nie jesteśmy sami – jest z nami Jezus. Zwyciężymy tylko wtedy, gdy będziemy ściśle z Nim zjednoczeni, gdy codziennie będziemy oddawać się do całkowitej Jego dyspozycji. Aby nam ułatwić zdobycie daru czystego serca, Pan Jezus zaprasza nas do przyłączenia się do wspólnoty Ruchu Czystych Serc.

Ruch Czystych Serc

Kto może przystąpić do Ruchu Czystych Serc? Każdy, kto pragnie ofiarować Jezusowi swoje serce na leczenie i uczyć się od Niego kochać czystą miłością.

Jakie są wymagania? Szczera gotowość wypełnienia wszystkich zobowiązań zawartych w Modlitwie zawierzenia RCS, a szczególnie zobowiązanie się do codziennej modlitwy i czytania Pisma Świętego, do natychmiastowego powstawania z każdego ciężkiego grzechu w sakramencie pojednania, ażeby zawsze być w stanie łaski uświęcającej, oraz do systematycznej pracy nad sobą przez ułożenie i konsekwentne wypełnianie takiego planu dnia, w którym będzie stały czas przeznaczony na modlitwę, pracę i odpoczynek.

Kiedy i jak można przystąpić do Ruchu Czystych Serc? W każdej chwili! Najpierw pójdź do spowiedzi św., a kiedy przyjmiesz Jezusa w Komunii św., oddaj Mu swoje serce, odmawiając następującą Modlitwę zawierzenia RCS:

„Panie Jezu, dziękuję Ci, że ukochałeś mnie miłością bez granic, która chroni od zła, podnosi z największych upadków i leczy najboleśniejsze rany. Oddaję Ci swoją pamięć, rozum, wolę, duszę i ciało wraz ze swoją płciowością. Przyrzekam nie podejmować współżycia seksualnego do czasu zawarcia sakramentu małżeństwa. Postanawiam nie kupować, nie czytać i nie oglądać czasopism, programów ani filmów o treściach pornograficznych. (Dziewczęta dodają: »Postanawiam ubierać się skromnie i w żaden sposób nie prowokować u innych pożądliwych myśli czy pragnień«). Przyrzekam codziennie spotykać się z Tobą na modlitwie i w lekturze Pisma św., w częstym przyjmowaniu Komunii św. i w adoracji Najświętszego Sakramentu. Postanawiam regularnie przystępować do sakramentu pojednania, nie ulegać zniechęceniu i natychmiast podnosić się z każdego grzechu.

Panie Jezu, ucz mnie systematycznej pracy nad sobą, a zwłaszcza umiejętności kontrolowania moich pobudzeń seksualnych i emocji. Proszę Cię o odwagę w codziennej walce ze złem, abym nigdy nie brał(a) narkotyków i unikał(a) wszystkiego, co uzależnia, a w szczególności alkoholu i nikotyny. Ucz mnie tak postępować, aby w moim życiu najważniejsza była miłość.

Maryjo, Matko moja, prowadź mnie drogami wiary do samego źródła miłości – do Jezusa. Za bł. Janem Pawłem II pragnę całkowicie zawierzyć się Tobie: »Totus Tuus, Maryjo«! W Twoim Niepokalanym Sercu składam całego (całą) siebie, wszystko, czym jestem, każdy swój krok, każdą chwilę swojego życia. Błogosławiona Karolino, wypraszaj mi dar czystego serca. Amen!”.

Powiadom naszą redakcję o swoim przystąpieniu do RCS, wtedy wpiszemy Cię do Księgi czystych serc i prześlemy Ci specjalne błogosławieństwo. Pamiętaj o tym, aby codziennie rano zawierzyć siebie Jezusowi, odmawiając Modlitwę zawierzenia RCS. Pamiętaj, że kontakt z Jezusem na modlitwie jest jedyną drogą do przemiany Twojego życia, do czystości serca. Kiedy zaczynasz się modlić, to uświadom sobie, że stoisz przed Bogiem. Masz całkowicie poddać się Chrystusowi, zawierzyć Mu siebie, pozwolić Mu, aby był jedynym Panem Twojego życia, aby Cię prowadził, oczyszczał i leczył wszystkie rany Twojego serca. Dziękuj Mu za wszystko, za radość i cierpienie, oraz proś Go, aby w Twoim życiu wypełniła się Jego, a nie Twoja wola.

Każdego dnia musisz na modlitwie jasno i zdecydowanie wyrazić całkowite zerwanie z grzechem, prosić o odrazę do wszelkiego zła, do wszystkiego, co Cię uzależnia i zniewala (może to być internet, telewizja, pornografia, lenistwo, jakieś używki itp.), a szczególnie do grzechów nieczystości. Na modlitwie bądź jak dziecko, ufaj bezgranicznie i nawiązuj osobistą relację z Bogiem. Nie koncentruj uwagi na sobie i swoich doznaniach, lecz na Bogu, który mówi do Ciebie poprzez teksty Pisma św.

Trzeba codziennie pogłębiać swoją wiedzę religijną przez lekturę Katechizmu Kościoła Katolickiego. Pamiętaj o tym, że dwumiesięcznik „bdquo;Miłujcie się!” jest pismem formacyjnym członków RCS na całym świecie (wydajemy to pismo już w 12 wersjach językowych). Czytaj go regularnie i dziel się tymi treściami z innymi. Ewangelizuj swoje środowisko poprzez to czasopismo. Jeżeli będziesz potrzebował(a) do ewangelizacji egzemplarzy „Miłujcie się!”, to poinformuj redakcję, abyśmy mogli Ci je wysłać.

Matka Boża prosi o pisanie i przesyłanie do redakcji swoich świadectw. Będziecie w ten sposób dzielić się z innymi skarbem wiary i doświadczeniem Bożego działania w Waszym życiu. Ogarniamy każdą i każdego z Was naszą modlitwą w redakcji. I Wy również pamiętajcie o nas. Z darem modlitwy i Chrystusowym błogosławieństwem

ks. M. Piotrowski TChr
z zespołem redakcyjnym

Zamów w sklepie

sklep.milujciesie.org.pl

Zamów prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany prenumeratą papierową kliknij tutaj

Zamów e-prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem całego Numeru w formacie PDFArtykuł opublikowany za zgodą Miłujcie się! w kwietniu 2015 r.


Czytaj inne artykuły Chrześcijańskie po Polsku


Top

Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: