Articles for Christians at TrueChristianity.Info. „Nie jest dobrze, żeby człowiek był sam” (Rdz 2,18) Christianity - Articles - Ruch Czystych Serc
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
„Nie jest dobrze, żeby człowiek był sam” (Rdz 2,18)
   

Autor: Mirosław Rucki,
Miłujcie się! 5/2011 → Ruch Czystych Serc MałżeństwBóg stworzył człowieka z miłości i dla miłości – stworzył jako mężczyznę i kobietę, zdolnych do przekazywania życia i obdarzania swoich dzieci miłością. W tej „świątyni życia”, jaką jest rodzina, nie może być miejsca na jakąkolwiek nieczystość.

Człowiek jest jedyną istotą na ziemi zdolną do prawdziwej miłości. W biblijnym opisie stworzenia czytamy, że Pan Bóg przyprowadził do człowieka zwierzęta, ale wśród nich „nie znalazła się pomoc odpowiednia dla mężczyzny”. Żadne zwierzę nie było podobne do człowieka – nie było zdolne do partnerstwa w dialogu i miłości. Dopiero utworzona „z ciała mężczyzny” (Księga Rodzaju 2,23) kobieta mogła odpowiedzieć miłością na miłość mężczyzny, a ich wspólna miłość mogła przynieść owoce w postaci kochanego, upragnionego potomstwa.

Błogosławiony Jan Paweł II pisał: „Chrześcijańska więź małżeńska, komunia typowo chrześcijańska (...) przedstawia tajemnicę Wcielenia Chrystusa i tajemnicę Jego Przymierza. (...) Miłość małżeńska zawiera jakąś całość, w którą wchodzą wszystkie elementy osoby – impulsy ciała i instynktu, siła uczuć i przywiązania, dążenie ducha i woli. Miłość zmierza do jedności głęboko osobowej, która nie tylko łączy w jedno ciało, ale prowadzi do tego, by było jedno serce i jedna dusza” (Familiaris consortio, 13).

Wszechobecna i powszechnie dostępna pornografia stanowi poważne zagrożenie dla jedności małżeńskiej. „Znieważa ona czystość, ponieważ stanowi wynaturzenie aktu małżeńskiego, wzajemnego intymnego daru małżonków. (...) Pornografia jest ciężką winą” (KKK, 2354). Pornografia niszczy małżeństwo, o czym świadczą liczby: w USA wśród osób przyznających się do chrześcijańskiej wiary ponad 50% mężczyzn oraz 20% kobiet jest uzależnionych od pornografii. Właśnie pornografia stała się przyczyną ponad połowy rozwodów w Stanach Zjednoczonych. 90% seksoholików stwierdza, że pornografia miała decydujący wpływ na ich uzależnienie. Dlatego Katechizm Kościoła Katolickiego wymienia pornografię obok narkomanii i alkoholizmu (KKK, 2211).

Oglądanie pornografii jest grzechem ciężkim. Z definicji pornografii wynika, że są to „to pisma, filmy, wizerunki i in. przedmioty wykonywane i rozpowszechniane w celu wywołania u odbiorców podniecenia seksualnego” (Encyklopedia PWN, Warszawa 2006). Zatem nie ma co udawać: ktokolwiek ogląda pornografię, czyni to po to, by się podniecać. Tymczasem Pan Jezus jednoznacznie kwalifikuje takie podniecanie się do kategorii cudzołóstwa (Ewangelia wg św. Mateusza 5,28), nie mówiąc już o samogwałcie i faktycznej zdradzie małżeńskiej, która często wynika z oglądania pornografii. Po prostu nie ma wyjścia – jeśli małżonkowie pragną zachować jedność ze sobą nawzajem oraz z Bogiem, muszą zawierzać się Jezusowi w codziennej modlitwie i w sakramentach oraz oczyścić swój dom i swoje umysły od wszelkiej rozpusty, a przede wszystkim od pornografii. Jeżeli ktoś sięga po pornografię z internetu lub telewizji, to aby się wyzwolić z uzależnienia od niej, trzeba zrezygnować z internetu i z telewizji, a nie jest to zbyt wielka strata w porównaniu z korzyściami duchowymi.

Uwolnione od pornografii i rozpusty serca małżonków pozwalają im lepiej zrozumieć zamiary Boga, który pragnie ich obdarzać miłością bez miary. W swojej pracy Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a sakramentalność małżeństwa bł. Jan Paweł II zatytułował rozdział 2.3 słowami stwierdzającymi głęboką prawdę o zamiarach Boga: Prawo życia dał im Bóg w dziedzictwo. Współżyjąc seksualnie, małżonkowie zarządzają „prawem życia”, które musi być podporządkowane miłości i dobrej woli.

Zaprzeczeniem tej miłości jest stosowanie jakiejkolwiek antykoncepcji, nie mówiąc już o środkach poronnych, zabijających poczęte życie ludzkie. Antykoncepcja jest naruszeniem podstawowego Bożego wymagania, sformułowanego w encyklice Pawła VI Humanae vitae: „Każdy akt małżeński powinien pozostać otwarty na przekazywanie życia ludzkiego” (HV, 11). Świadome zastosowanie antykoncepcji jest zatem grzechem ciężkim, gdyż neguje jedno z dwóch znaczeń aktu małżeńskiego, który musi być jednoczącym i prokreacyjnym. Tego związku jedności małżeńskiej z prokreacją „nie wolno człowiekowi samowolnie zrywać” (HV, 12).

„Pogodzenie miłości małżeńskiej z odpowiedzialnym przekazywaniem życia (...) jest niemożliwe bez kultywowania szczerym sercem cnoty czystości małżeńskiej” (Gaudium et spes, 51). Czystość małżeńska zakłada więc otwarcie na płodność małżeńską, ściśle połączoną z jednoczącą miłością małżonków. W tej czystości nie ma miejsca ani na antykoncepcję, ani na zabijanie nienarodzonego dziecka, ani na zapłodnienie in vitro (poza aktem miłości małżeńskiej).

„Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Ewangelia wg św. Mateusza 5,8). Życie ludzkie i zadanie przekazywania go nie ograniczają się tylko do perspektywy doczesności (GS, 51). „Prawo życia”, jakie małżonkowie otrzymują w dziedzictwo, sięga znacznie głębiej i dotyka tajemnicy życia wiecznego. Oczyśćmy więc nasze serca, oczyśćmy nasze umysły, oddając Bożemu Miłosierdziu całą grzeszność, wszystkie słabości i nędzę naszego życia, byśmy mogli oglądać Boga, i uczmy się w sposób odpowiedzialny i zgodny z planem Bożym korzystać z daru płodności.

Mirosław Rucki

Jezus zaprasza małżonków pragnących coraz pełniej odkrywać znaczenie i istotę powołania do życia w małżeństwie do włączenia się w codzienny program życia łaską sakramentu małżeństwa w Ruchu Czystych Serc Małżeństw. Aby to uczynić, najpierw pomódlcie się o odcięcie się od wszelkiego grzechu i o odrazę do niego, a szczególnie do grzechów nieczystości, antykoncepcji i postawy antykoncepcyjnej niszczącej wzajemną miłość i małżeńską jedność, pójdźcie do sakramentu pokuty, a po przyjęciu Jezusa w Komunii św. wspólnie odmówcie Modlitwę zawierzenia RCSM:

„Panie Jezu, dziękujemy Ci, że ukochałeś nas miłością bez granic, nie wahając się nawet oddać życie za nas. Dziękujemy Ci za to, że Twoja miłość chroni nas od zła, podnosi nas z największych upadków i leczy nasze najboleśniejsze rany. Dziękujemy Ci za Twoją obecność w sakramencie małżeństwa i za to, że u Ciebie zawsze możemy znaleźć lekarstwo na każde zło i siłę do pokonywania wszelkich trudności i kryzysów. Oddajemy Ci naszą pamięć, rozum, wolę, dusze i ciała wraz z naszą płciowością. Przyrzekamy codziennie spotykać się z Tobą na wspólnej modlitwie i w lekturze Pisma św., w częstym przyjmowaniu Komunii św. i adoracji Najświętszego Sakramentu. Postanawiamy regularnie przystępować do sakramentu pojednania, nie ulegać zniechęceniu i natychmiast podnosić się z każdego grzechu. Postanawiamy nie kupować, nie czytać i nie oglądać czasopism, programów ani filmów o treściach pornograficznych. Przyrzekamy nie używać żadnych środków antykoncepcyjnych i rezygnujemy z samej postawy antykoncepcyjnej. Przyrzekamy być zawsze gotowymi na przyjęcie każdego dziecka, które Ty, Panie, pragniesz powołać do istnienia. Pragniemy być dla niego dobrymi wychowawcami, własną postawą i własnym świadectwem ukazującymi drogę do Ciebie. Panie Jezu, ucz nas systematycznej pracy nad sobą, umiejętności kontrolowania naszych pobudzeń seksualnych i emocji. Prosimy Cię o odwagę w codziennym przeciwstawianiu się złu, abyśmy unikali wszystkiego, co uzależnia i zniewala, a przede wszystkim narkotyków, alkoholu i nikotyny. Ucz nas tak postępować, aby w naszym życiu najważniejsza była miłość.

Maryjo, Matko nasza, prowadź nas drogami wiary do samego źródła miłości – do Jezusa. Za bł. Janem Pawłem II pragniemy całkowicie zawierzyć się Tobie: »Totus Tuus, Maryjo«! W Twoim Niepokalanym Sercu składamy całych siebie, wszystko, czym jesteśmy, każdy nasz krok, każdą chwilę naszego życia. Amen!”.

Prosimy, poinformujcie redakcję o Waszym przystąpieniu do RCSM, przysyłając nam swój adres, daty zawarcia przez Was sakramentu małżeństwa i Waszego przystąpienia do RCSM. Wpiszemy Was wtedy do Księgi czystych serc małżeństw i prześlemy Wam specjalne błogosławieństwo. Ogarniamy Was naszą codzienną modlitwą, abyście stawali się solą ziemi i światłością świata.

Z Chrystusowym błogosławieństwem
ks. M. Piotrowski z zespołem redakcyjnym

Zamów w sklepie

sklep.milujciesie.org.pl

Zamów prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany prenumeratą papierową kliknij tutaj

Zamów e-prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem całego Numeru w formacie PDFArtykuł opublikowany za zgodą Miłujcie się! w kwietniu 2015 r.


Czytaj inne artykuły Chrześcijańskie po Polsku


Top

Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: