Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Jeżeli masz swoją sympatię Christianity - Articles - Ruch Czystych Serc
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
Jeżeli masz swoją sympatię
   

Autor: ks. M. Piotrowski TChr z zespołem redakcyjnym,
Miłujcie się! 2/2013 → Ruch Czystych SercNie ulegaj presji otoczenia, że koniecznie i jak najszybciej musisz mieć „swoją” dziewczynę lub chłopaka i spotykać się z nią (z nim) na randkach. Broń swojej wolności i nie szukaj na siłę.

Jeżeli masz swoją sympatię i spotykacie się na randkach, to pamiętaj, że podczas tych spotkań powinniście znaleźć czas na wspólną modlitwę, by dziękować Panu Jezusowi za Jego bezinteresowną miłość i prosić o dar czystego serca. Będąc razem, macie pogłębiać wzajemną przyjaźń, poznawać siebie, dzielić się przede wszystkim skarbem wiary, a także swoimi radościami i problemami. Randki powinny być tak planowane, aby nie utrudniały czy wręcz nie uniemożliwiały Wam wypełniania codziennych obowiązków. Uczcie się kochać czystym sercem, przebaczać, kształtować swój charakter, przezwyciężać egoizm. Jeżeli pojawia się myśl o małżeństwie, to trzeba się zapytać: jaka jest moja dojrzałość i dojrzałość mojej sympatii do przyjęcia sakramentu małżeństwa? Trzeba sobie szczerze odpowiedzieć na pytanie, czy kandydat(ka) na męża (żonę) jest osobą wierzącą, czy żyje Ewangelią, czy modli się i przystępuje do sakramentów. Czy jest dojrzały(-a)

do dochowania wierności przysiędze małżeńskiej i do spełniania obowiązków kochającego męża i ojca lub kochającej żony i matki? Jeśli Twoja sympatia za wszelką cenę dąży do współżycia seksualnego, nie przejmuje się przykazaniami Bożymi, nie modli się i nie przystępuje do sakramentów, lekceważy Ducha Świętego i czystość serca, to jest to oczywisty znak, że nie nadaje się do małżeństwa. Musisz z nią (z nim) natychmiast zerwać, chociaż uczucia będą mówiły co innego. Małżeństwo bowiem buduje się nie na podnieceniu seksualnym i nie na zauroczeniu drugą osobą, tylko na wspólnym dążeniu do tego samego celu, jakim jest świętość i służenie Bogu.

Pamiętaj, że dobrego męża i dobrą żonę trzeba wymodlić.

Jakie niebezpieczeństwa czyhają na pary zakochanych?

Przede wszystkim spędzanie zbyt dużo czasu wyłącznie ze sobą. Pojawia się wtedy niebezpieczeństwo takiej cielesnej bliskości, która może doprowadzić do utraty cnoty czystości, a więc do coraz większej zmysłowej i uczuciowej koncentracji na sobie samym, do zniszczenia skarbu czystej miłości.

Zakochani powinni zawsze pamiętać, że przed ślubem nie mają prawa do współżycia seksualnego. To prawo daje tylko sam Pan Bóg w momencie przyjęcia przez kobietę i mężczyznę sakramentu małżeństwa. Seksualne współżycie jest zarezerwowane tylko dla małżonków. Ma ono wyrażać całkowity dar osoby, a więc dar ciała i duszy, czyli wszystkich wartości cielesnych i duchowych, dla osoby współmałżonka. To wzajemne obdarowanie się oraz całkowite zjednoczenie cielesne i duchowe małżonków w akcie seksualnym staje się możliwe tylko dzięki Chrystusowi obecnemu w sakramencie małżeństwa. Kiedy małżonkowie są w stanie łaski uświęcającej, to ich współżycie seksualne staje się źródłem ich uświęcenia, wspaniałym czasem zjednoczenia w Chrystusie i z Chrystusem.

Natomiast współżycie seksualne poza sakramentem małżeńskim jest wielką duchową katastrofą, złamaniem VI przykazania Dekalogu, zerwaniem więzów miłości z Bogiem – a więc wejściem w straszny stan śmiertelnego grzechu i zniewolenia przez duchy nieczyste. Współżycie pozamałżeńskie zabija miłość i wyrządza ogromne duchowe zniszczenia w sercach tych, którzy ten grzech popełniają. Pamiętajmy, że w  pozamałżeńskim  seksualnym współżyciu nie jest możliwe całkowite, bezwarunkowe oddanie się sobie na całe życie i wzięcie odpowiedzialności za dar dzieci.

Dlatego od samego początku spotykania się ze sobą musicie podjąć niezwykle ważną decyzję, że przed ślubem między wami nie będzie współżycia seksualnego.

Okres narzeczeński to dla Was wspaniały czas pogłębiania duchowych więzów miłości z Chrystusem i między sobą, a także wzajemnej przyjaźni, poznawania siebie, kształtowania silnego charakteru, umiejętności rozwiązywania konfliktów i wspierania się nawzajem w trudnych sytuacjach.

Ten wspaniały dar, jakim jest Wasza miłość, domaga się wytrwałego kształtowania charakteru, wykorzeniania egoizmu, stawiania sobie wysokich wymagań.

We wzajemnych relacjach istnieją granice, których nigdy nie wolno Wam przekraczać.

Przede wszystkim nie może dochodzić między Wami do takiej cielesnej bliskości, takich gestów czułości i zachowań, które są zarezerwowane tylko dla małżonków. Nie spotykajcie się w miejscach, które stwarzają okazję do grzechu nieczystości. Musicie całkowicie wykluczyć wszelkie formy pettingu, czyli wzajemnej masturbacji, dotykania intymnych części ciała, namiętnych pocałunków, bo takie zachowania pogłębiają egoizm i niszczą miłość, a więc również są grzechem ciężkim. Pocałunki tylko w policzek – tak jak brat z siostrą. Powinniście rozmawiać ze sobą na temat czystości przedmałżeńskiej i małżeńskiej, która wymaga wielkiego wysiłku i samodyscypliny. Nie ma miłości tam, gdzie serca nie są czyste, gdyż tylko człowiek czystego serca jest dojrzały do miłości i potrafi kochać. Powinniście się wspierać i wzajemnie sobie pomagać w dojrzewaniu do miłości. Pan Jezus zaprasza Was do wspólnoty Ruchu Czystych Serc, ponieważ ofiarowuje w niej wszystko, co jest potrzebne do zdobycia daru czystego serca.

Dla tych, którzy popełnili fatalny błąd i utracili dziewictwo, jest tylko jedna rada: natychmiast pójść do spowiedzi, wyznać Jezusowi wszystkie swoje grzechy, szczerze za nie żałować i postanowić poprawę, całkowicie zrywając z grzechem nieczystości. Wtedy Pan Jezus dokona cudu przebaczenia wszystkich Waszych grzechów i stopniowo odbudowując w Was pragnienie świętości, przywróci Wam radość czystej miłości oraz wolność i czystość serca.

Ruch Czystych Serc

Pan Jezus zaprasza Cię do wspólnoty Ruchu Czystych Serc, gdyż pragnie kształtować Twój charakter, uwalniać Cię od wszelkich uzależnień, uzdrawiać wszystkie rany Twojego serca i uczyć Cię kochać czystą miłością.

Kiedy i jak można przystąpić do Ruchu Czystych Serc? W każdej chwili! Najpierw pójdź do spowiedzi św., a kiedy przyjmiesz Jezusa w Komunii św., oddaj Mu siebie do całkowitej Jego dyspozycji, odmawiając następującą Modlitwę zawierzenia RCS:

Panie Jezu, dziękuję Ci, że ukochałeś mnie miłością bez granic, która chroni od zła, podnosi z największych upadków i leczy najboleśniejsze rany. Oddaję Ci swoją pamięć, rozum, wolę, duszę i ciało wraz ze swoją płciowością. Przyrzekam nie podejmować współżycia seksualnego do czasu zawarcia sakramentu małżeństwa. Postanawiam nie kupować, nie czytać i nie oglądać czasopism, programów ani filmów o treściach pornograficznych. (Dziewczęta dodają: „Postanawiam ubierać się skromnie i w żaden sposób nie prowokować u innych pożądliwych myśli czy pragnień”). Przyrzekam codziennie spotykać się z Tobą na modlitwie i w lekturze Pisma św., w częstym przyjmowaniu Komunii św. i w adoracji Najświętszego Sakramentu. Postanawiam regularnie przystępować do sakramentu pojednania, nie ulegać zniechęceniu i natychmiast podnosić się z każdego grzechu.

Panie Jezu, ucz mnie systematycznej pracy nad sobą, a zwłaszcza umiejętności kontrolowania moich pobudzeń seksualnych i emocji. Proszę Cię o odwagę w codziennej walce ze złem, abym nigdy nie brał(a) narkotyków i unikał(a) wszystkiego, co uzależnia, a w szczególności alkoholu i nikotyny. Ucz mnie tak postępować, aby w moim życiu najważniejsza była miłość.

Maryjo, Matko moja, prowadź mnie drogami wiary do samego źródła miłości – do Jezusa. Za Błogosławionym Janem Pawłem II pragnę całkowicie zawierzyć się Tobie: „Totus Tuus, Maryjo!”. W Twoim Niepokalanym Sercu składam całego (całą) siebie, wszystko, czym jestem, każdy swój krok, każdą chwilę swojego życia. Błogosławiona Karolino, wypraszaj mi dar czystego serca. Amen!

Każdego dnia odmawiaj tę modlitwę, abyś pamiętał(a) o swoich zobowiązaniach i wcielał(a) je w życie. Gdy przyjdzie zniechęcenie i zaatakują Cię pokusy, to pamiętaj: „Wierny jest Bóg i nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść, lecz dopuszczając pokusę, równocześnie wskaże sposób jej pokonania, abyście mogli przetrwać” (1 List do Koryntian 10,13). Najważniejsze, by wiernie trwać przy Chrystusie: „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli” (List do Galatów 5,1).

Poinformuj redakcję „Miłujcie się!” o swoim przystąpieniu do RCS. Będziemy wtedy mogli przesłać Ci specjalne błogosławieństwo i wpisać Cię do Księgi czystych serc.

Pamiętaj o codziennej, systematycznej pracy nad kształtowaniem swojego charakteru.

Ma to się dokonywać przez wypełnienie wszystkich zobowiązań zawartych w Modlitwie zawierzenia RCS. Pamiętaj o zobowiązaniu do systematycznej pracy nad sobą – przez kształtowanie w sobie silnej woli oraz przezwyciężanie egoistycznych postaw i zachowań. W tym celu tak musisz uporządkować sobie plan dnia, aby był w nim stały czas przeznaczony na modlitwę, pracę i na odpoczynek. Nie zapominaj o ciągłym pogłębianiu swojej wiedzy religijnej przez stałą lekturę pisma formacyjnego RCS „Miłujcie się!”. Samodyscyplina w zachowywaniu programu dnia, który sobie ułożyłeś(-aś), należy do najważniejszych wymogów, które są niezbędne w przezwyciężaniu egoizmu, w kształtowaniu charakteru i dojrzewaniu do miłości. Stawiaj sobie wysokie wymagania w nauce i pracy, ale ucz się też kultury odpoczynku. Kładź się wcześnie spać, ponieważ sen pomiędzy godz. 22 a 24 najlepiej regeneruje organizm. Wstawaj wcześnie, aby rano był czas na modlitwę i na gimnastykę. Uprawiaj jakiś rodzaj sportu, ponieważ to jest najlepszy sposób czynnego odpoczynku.

Pan Jezus bardzo pragnie, abyście pisali i przesyłali do redakcji swoje świadectwa, dzielili się skarbem wiary, pomagali innym w podjęciu decyzji zawierzenia siebie Chrystusowi i rozpoczęcia wielkiej przygody kształtowania swojego charakteru, dojrzewania do miłości oraz walki o czyste serce. Propagujcie w swoim środowisku czasopismo „Miłujcie się!”. W tym celu możemy przesłać dodatkowe egzemplarze. Każdego dnia w redakcji modlimy się w Waszych intencjach – o godz. 7 rano na różańcu, a o godz. 15 Koronką do miłosierdzia Bożego. Pamiętajmy o sobie w codziennej modlitwie. Niech prawda o zmartwychwstaniu Chrystusa będzie źródłem Waszej największej radości. Dzielcie się radością wiary z innymi i bądźcie odważnymi świadkami Zmartwychwstałego.

Zamów w sklepie

sklep.milujciesie.org.pl

Zamów prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany prenumeratą papierową kliknij tutaj

Zamów e-prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem całego Numeru w formacie PDFArtykuł opublikowany za zgodą Miłujcie się! w grudniu 2015 r.


Czytaj inne artykuły Chrześcijańskie po Polsku


Top

Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: