Articles for Christians at TrueChristianity.Info. „Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony” (Mk 13,13) Christianity - Articles - Ruch Czystych Serc
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
„Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony” (Mk 13,13)
   

Autor: ks. M. Piotrowski TChr z zespołem redakcyjnym,
Miłujcie się! 3/2013 → Ruch Czystych SercIle trudu i poświęcenia trzeba ponieść, żeby zdobywać wiedzę, dobrze zdawać egzaminy, ukończyć szkołę, studia, osiągać tytuły naukowe czy stać się dobrym specjalistą w jakimś zawodzie.

Ile samodyscypliny musi narzucić sobie sportowiec w życiu osobistym, ile wyrzeczeń musi podejmować każdego dnia, aby jak najlepiej trenować, regenerować swój organizm i czynić go maksymalnie sprawnym, aby osiągać liczące się wyniki oraz wygrywać zawody. Wszystko to, co jest naprawdę wartościowe, zdobywa się poprzez wytrwały wysiłek, ciężką pracę, trud i wyrzeczenie. Tak samo jest w życiu duchowym, w rozwoju wiary, w dojrzewaniu do miłości, w kształtowaniu charakteru – a więc w zdobywaniu największej wartości, czyli zjednoczenia się w miłości z Bogiem.

Błogosławieni czystego serca

Nigdy nie będziesz szczęśliwy, jeżeli nie będziesz miał czystego serca, bo kochać można tylko czystym sercem. Kto nie ma czystego serca, ten nie potrafi kochać, a zdobywanie tego daru i umiejętności jest dojrzewaniem do nieba. Najważniejszym celem naszego życia na ziemi nie może być kariera, sława, władza, dobrobyt czy zmysłowe doznania, lecz rozwój duchowy oraz dojrzewanie do nieba. Pan Jezus mówi: „Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?” (Ewangelia wg św. Mateusza 16,26). Trzeba tak żyć, aby osiągnąć niebo – czyli pełnię szczęścia, życia i miłości. Niebo to jest sam Bóg w Trójcy Świętej Jedyny, doskonała wspólnota miłości Trzech Boskich Osób wraz z Dziewicą Maryją, aniołami i wszystkimi świętymi. Mogą w niej uczestniczyć tylko ludzie czystego serca, a więc ci, którzy potrafią kochać i którzy dlatego są błogosławieni, czyli szczęśliwi. Takie jest znaczenie słów Jezusa: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Ewangelia wg św. Mateusza 5,8).

„Sercom czystym jest obiecane widzenie Boga twarzą w twarz i upodobnienie do Niego. Czystość serca jest warunkiem wstępnym tego widzenia. Już dzisiaj uzdalnia nas ona do widzenia tak, jak widzi Bóg, przyjmowania drugiego człowieka jako »bliźniego«; uzdalnia nas do uznania ciała ludzkiego – naszego własnego i naszego bliźniego – za świątynię Ducha Świętego, przejaw Boskiego piękna” (Katechizm Kościoła Katolickiego 2519).

Nie będziesz pożądał

Dojrzewanie do miłości związane jest z nieustannym zmaganiem się z pożądliwością, która jest konsekwencją grzechu pierworodnego. „Nie będziesz pożądał” – mówi nam Pan Bóg w dziewiątym przykazaniu. Jest to zakaz akceptowania i realizowania cielesnego pożądania, a więc zakaz poddawania się takiemu pragnieniu uczuciowemu i zmysłowemu, które prowadzi do popełniania grzechów nieczystości. Jest to Boży nakaz, podyktowany czystą miłością, abyśmy nie postępowali „według żądz naszego ciała, spełniając zachcianki ciała i myśli zdrożnych” (List do Efezjan 2,3). Mamy natomiast postępować według ducha, a nie spełniać pożądania ciała. Ponieważ uczynki, które rodzą się z ciała, a więc „nierząd, nieczystość, wyuzdanie” (List do Galatów 5,19), prowadzą do największej życiowej tragedii – do utraty życia wiecznego, czyli do potępienia. Ponieważ „ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą” (List do Galatów 5,21); „Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego” (1 List do Koryntian 6,9-10).

Grzechy nieczystości, a więc współżycie przedmałżeńskie, zdrada małżeńska, akty homoseksualne, pornografia, petting, masturbacja itp., popełniane świadomie i dobrowolnie, zabijają miłość, pogłębiają egoizm, uzależniają od doznań seksualnych, oddają człowieka w niewolę duchów nieczystych oraz prowadzą go do absolutnego egoizmu, a więc do piekła.

Walka o czystość serca

Jezus mówi: „Beze Mnie nic nie możecie uczynić” (Ewangelia wg św. Jana 15,5). Batalię o czystość serca wygrywa się tylko mocą Jezusa: przez zjednoczenie się z Nim w modlitwie oraz w sakramentach pokuty i Eucharystii. Konieczna jest jednak z naszej strony wytrwała współpraca z Jezusem. Dlatego mamy „zadawać śmierć temu, co jest przyziemne w [naszych] członkach: rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy i chciwości” (List do Kolosan 3,5-6). Pan Bóg apeluje do każdego z nas: „Nie daj się uwieść żądzom i sile, by iść za zachciankami swego serca” (Mądrość Syracha 5,2); „Nie wydawaj się na pastwę swych pożądliwości, żeby nie poszarpały twej duszy, jak rozwścieczone zwierzę” (Mądrość Syracha 6,2). W tej duchowej walce z własną pożądliwością oraz z siłami zła na pewno zwyciężymy – ale tylko w jedności z Jezusem i tylko Jego mocą. Konieczny jest z naszej strony codzienny wysiłek samoograniczenia się, dyscypliny i ascezy oraz wierność i wytrwałość w dobrych postanowieniach. Pamiętajmy, że w walce o czyste serce idziemy pod prąd. Dlatego też Pan Jezus mówi: „Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony” (Ewangelia wg św. Mateusza 10,22).

Ruch Czystych Serc

Aby nam ułatwić zdobycie daru czystego serca, Pan Jezus zaprasza nas do wspólnoty Ruchu Czystych Serc. Kto może przystąpić do Ruchu Czystych Serc? Każdy, kto pragnie ofiarować Jezusowi swoje serce na leczenie i uczyć się od Niego kochać czystą miłością. Jakie są wymagania? Szczera gotowość wypełnienia wszystkich zobowiązań zawartych w Modlitwie zawierzenia RCS, a szczególnie zobowiązanie się do codziennej modlitwy różańcowej, czytania Pisma św., do jak najczęstszego udziału w Eucharystii oraz adoracji Najświętszego Sakramentu. Szczególnie ważne jest podjęcie postanowienia o natychmiastowym powstawaniu z każdego ciężkiego grzechu w sakramencie pokuty, ażeby zawsze być w stanie łaski uświęcającej, oraz zobowiązanie się do systematycznej pracy nad sobą przez ułożenie i konsekwentne wypełnianie takiego planu dnia, w którym będzie stały czas przeznaczony na modlitwę, na pracę i na odpoczynek.

Kiedy i jak można przystąpić do Ruchu Czystych Serc? W każdej chwili! Najpierw pójdź do spowiedzi św., a kiedy przyjmiesz Jezusa w Komunii św., oddaj Mu swoje serce, odmawiając następującą Modlitwę zawierzenia RCS:

Panie Jezu, dziękuję Ci, że ukochałeś mnie miłością bez granic, która chroni od zła, podnosi z największych upadków i leczy najboleśniejsze rany. Oddaję Ci swoją pamięć, rozum, wolę, duszę i ciało wraz ze swoją płciowością. Przyrzekam nie podejmować współżycia seksualnego do czasu zawarcia sakramentu małżeństwa. Postanawiam nie kupować, nie czytać i nie oglądać czasopism, programów ani filmów o treściach pornograficznych. (Dziewczęta dodają: „Postanawiam ubierać się skromnie i w żaden sposób nie prowokować u innych pożądliwych myśli czy pragnień”). Przyrzekam codziennie spotykać się z Tobą na modlitwie i w lekturze Pisma św., w częstym przyjmowaniu Komunii św. i w adoracji Najświętszego Sakramentu. Postanawiam regularnie przystępować do sakramentu pojednania, nie ulegać zniechęceniu i natychmiast podnosić się z każdego grzechu.

Panie Jezu, ucz mnie systematycznej pracy nad sobą, a zwłaszcza umiejętności kontrolowania moich pobudzeń seksualnych i emocji. Proszę Cię o odwagę w codziennej walce ze złem, abym nigdy nie brał(a) narkotyków i unikał(a) wszystkiego, co uzależnia, a w szczególności alkoholu i nikotyny. Ucz mnie tak postępować, aby w moim życiu najważniejsza była miłość.

Maryjo, Matko moja, prowadź mnie drogami wiary do samego źródła miłości – do Jezusa. Za bł. Janem Pawłem II pragnę całkowicie zawierzyć się Tobie: „Totus Tuus, Maryjo”! W Twoim Niepokalanym Sercu składam całego (całą) siebie, wszystko, czym jestem, każdy swój krok, każdą chwilę swojego życia. Błogosławiona Karolino, wypraszaj mi dar czystego serca. Amen!.

Powiadom naszą redakcję o swoim przystąpieniu do RCS – wtedy wpiszemy Cię do Księgi czystych serc i prześlemy Ci specjalne błogosławieństwo. Pamiętaj, aby codziennie rano odmawiać Modlitwę zawierzenia RCS. Kiedy zaczynasz się modlić, to zaproś do swej modlitwy Maryję, po to aby pomogła Ci Ona całkowicie zaufać Chrystusowi. Wtedy Pan Jezus będzie mógł leczyć wszystkie rany Twojego serca.

Proś o odrazę do grzechów nieczystości oraz do wszystkiego, co Cię uzależnia i zniewala (może to być pornografia, alkohol, papierosy, narkotyki i inne używki, a także internet, telewizja itp.). Na modlitwie bądź jak dziecko – ufaj Bogu bezgranicznie i nawiązuj z Nim osobistą relację. Nie koncentruj uwagi na sobie i swoich doznaniach, lecz na miłości Chrystusa. Wszystkie swoje cierpienia ofiarowuj Jezusowi i dziękuj Mu za wszystkie swe bolesne doświadczenia. Codziennie pogłębiaj swoją wiedzę religijną przez lekturę Katechizmu Kościoła katolickiego. Pamiętaj o tym, że dwumiesięcznik „Miłujcie się!” jest pismem formacyjnym członków RCS na całym świecie (wydajemy to pismo już w 18 wersjach językowych). Dlatego czytaj je regularnie i dziel się tymi treściami z innymi. Staraj się ewangelizować również swoje środowisko poprzez to czasopismo. Dziel się radością wiary także przez napisanie i przesłanie do redakcji swojego świadectwa.

Codziennie w redakcji modlimy się za Was na różańcu i Koronką do miłosierdzia Bożego, a raz w tygodniu odprawiam Mszę św. w Waszych intencjach. Liczymy bardzo również na Waszą modlitwę. Zapraszamy wszystkich na czuwanie modlitewne na Jasną Górę, które w tym roku rozpocznie się 22 czerwca o godz. 15, oraz na rekolekcje Ruchu Czystych Serc w Gródku nad Dunajcem (pierwszy turnus w dniach od 29.06 do 6.07, a drugi od 7.07 do 14.07).

Z serdecznymi pozdrowieniami oraz Chrystusowym błogosławieństwem

ks. M. Piotrowski TChr

z  zespołem redakcyjnym

Zamów w sklepie

sklep.milujciesie.org.pl

Zamów prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany prenumeratą papierową kliknij tutaj

Zamów e-prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem całego Numeru w formacie PDFArtykuł opublikowany za zgodą Miłujcie się! w grudniu 2015 r.


Czytaj inne artykuły Chrześcijańskie po Polsku


Top

Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: