Articles for Christians at TrueChristianity.Info. W drużynie Jezusa Christianity - Articles - Ruch Czystych Serc
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
W drużynie Jezusa
   

Autor: Mirosław Rucki, ks. M. Piotrowski,
Miłujcie się! 4/2013 → MłodzieżW sobotni wieczór 27 lipca na plaży Copacabana w Brazylii odbyło się czuwanie modlitewne, w którym uczestniczyły ponad 3 miliony młodzieży z całego świata.

Panowała niesamowita atmosfera entuzjazmu i radości wiary w Jezusa. Zebrani uwielbiali naszego Zbawiciela radosnym śpiewem, modlitwą różańcową, adoracją, świadectwami. Punktem kulminacyjnym spotkania była przejmująca adoracja Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie oraz przemówienie Papieża Franciszka. Ojciec Święty wezwał zgromadzonych, aby za przykładem św. Franciszka z Asyżu oddali swoje życie na służbę Kościołowi, „miłując go i pracując nad tym, aby coraz bardziej odzwierciedlało się w nim oblicze Chrystusa”. Ojciec św. przypomniał zgromadzonym, że Jezus wzywa każdego, aby szedł za Nim i stawał się Jego misjonarzem. Aby wyjaśnić, co to znaczy być misjonarzem, Papież użył trzech obrazów Campus Fidei – Pola Wiary.

Pole, na którym się sieje

Ojciec Święty tłumaczył, że prawdziwym polem wiary, na którym się sieje ziarno Słowa Bożego, jest ludzkie serce. „Jezus prosi, byście Mu pozwolili wejść w wasze życie przez Jego Słowo, przez Jego obecność. Proszę, pozwólcie Chrystusowi i Jego Słowu wejść w wasze życie, zapuścić korzenie i wzrastać!”. Papież przestrzegał, aby gleba naszego serca nie była kamienista, pokryta cierniami lub twarda jak droga, abyśmy nie pozwolili zagłuszyć się licznym propozycjom życia wbrew przykazaniom, nie ulegali zniechęceniu, nie rezygnowali z pójścia pod prąd, nie pozwolili, aby zniewoliły nas niszczące namiętności.

Pole – miejsce treningu

Co to znaczy być uczniem Jezusa? Mówiąc o tym w Brazylii, Papież Franciszek użył bardzo ciekawego porównania do gry w piłkę „w Jego drużynie”. Aby piłkarz mógł być w podstawowym składzie drużyny, to musi intensywnie trenować. Podobnie jest w życiu uczniów Jezusa. Święty Paweł mówi nam: „Każdy, kto staje do zapasów, wszystkiego sobie odmawia; oni, aby zdobyć przemijającą nagrodę, my zaś – nieprzemijającą” (1 List do Koryntian 9,25). Papież mówił: „Jezus daje nam coś więcej niż Puchar Świata! Daje nam możliwość owocnego i szczęśliwego życia, a także proponuje nam przyszłość z Nim, która nie będzie miała końca, życie wieczne. Ale domaga się od nas trenowania, abyśmy »byli w formie«, abyśmy bez lęku stawiali czoła wszystkim sytuacjom życiowym, dając świadectwo naszej wierze. W jaki sposób? Poprzez dialog z Nim: modlitwę, będącą codzienną rozmową z Bogiem, który zawsze nas słucha. Przez sakramenty, dzięki którym wzrasta Jego obecność w nas i upodabniamy się do Chrystusa. Poprzez braterską miłość, umiejętność słuchania, zrozumienie, przebaczenie, otwarcie się, pomaganie innym, każdej osobie bez wyjątku, bez wykluczania. Drodzy młodzi, bądźcie prawdziwymi »atletami Chrystusa«!”.

Pole jako plac budowy

Kiedy nasze serce jest dobrą glebą, która przyjmuje Słowo Boże, kiedy „przepacamy koszulkę”, starając się żyć po chrześcijańsku, doświadczamy czegoś wielkiego: nigdy nie jesteśmy sami, jesteśmy częścią rodziny, w której bracia przemierzają te samą drogę. Doświadczamy namacalnie, że jesteśmy częścią Kościoła. Więcej, stajemy się budowniczymi Kościoła i aktywnymi twórcami historii. Święty Piotr – Skała, na której zbudowany jest Kościół (por. Mt 16,18) – mówi nam, że jesteśmy żywymi kamieniami, które tworzą duchową świątynię (por. 1 List św. Piotra 2,5). Jezus nas prosi, byśmy budowali Jego Kościół, by był domem dla wszystkich. Zwraca się do mnie, do ciebie, do każdego: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody” (por. Mt 28,19). Ojciec św. zadał pytanie: „Jakie są kryteria budowania społeczeństwa bardziej sprawiedliwego? Kiedy zapytano Matkę Teresę z Kalkuty, co powinno się zmienić w Kościele, odpowiedziała: ty i ja! Drodzy przyjaciele, nie zapominajcie: jesteście polem wiary! Jesteście atletami Chrystusa! Jesteście budowniczymi piękniejszego Kościoła i lepszego świata. Wznieśmy nasze oczy do Najświętszej Maryi Panny. Ona pomaga naśladować Jezusa, daje nam przykład poprzez swoje «tak» powiedziane Bogu: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego!» (Ewangelia wg św. Łukasza 1,38). Powiedzmy to Bogu także i my, wraz z Maryją: niech mi się stanie według Twego słowa. Niech się tak stanie!”

„Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”

W niedzielę 28 lipca podczas homilii na Mszy św. kończącej ŚDM w Rio de Janeiro Papież Franciszek wezwał wszystkich młodych katolików, aby przyjęli i realizowali w swoim życiu polecenie Pana Jezusa: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”.

Najcenniejszym darem, jaki możemy przekazać innym, jest prawda o Jezusie Chrystusie, o tym, że On, prawdziwy Bóg, stał się prawdziwym człowiekiem, umarł i zmartwychwstał, aby nas wybawić ze strasznej niewoli grzechu i śmierci oraz dać życie wieczne. To radosne orędzie zbawienia trzeba głosić całemu światu, ale by to czynić, trzeba najpierw samemu je poznać i żyć nim na co dzień. Młodzi katolicy mają być pierwszymi misjonarzami wśród swoich rówieśników. Pełnienie tej misji Papież Franciszek ujął w trzech słowach: idźcie, bez obawy, aby służyć.

Idźcie

Radością wiary trzeba dzielić się z innymi. Ojciec Święty mówił, że „wiara jest płomieniem, który staje się tym żywszy, im bardziej się nią dzieli, przekazuje, aby wszyscy mogli poznać, umiłować i wyznawać Jezusa Chrystusa, który jest Panem życia i historii (por. List do Rzymian 10,9). (…) Dzielenie się doświadczeniem wiary, dawanie świadectwa wiary, głoszenie Ewangelii jest poleceniem, które Pan daje całemu Kościołowi, także tobie. Jest to nakaz, który nie wynika jednak z woli panowania czy władzy, ale z siły miłości, z faktu, że Jezus pierwszy przyszedł do nas i dał nam nie trochę siebie, lecz całego siebie, dał swoje życie, aby nas zbawić i ukazać nam miłość i miłosierdzie Boga”. Jezus posyła nas z orędziem Ewangelii „w każde środowisko, aż na peryferie egzystencjalne, także do tych, którzy wydają się najbardziej oddaleni, najbardziej obojętni. Pan poszukuje wszystkich, pragnie, aby wszyscy poczuli ciepło Jego miłosierdzia i Jego miłości (…). Święty Paweł mówi: «Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii» (1 List do Koryntian 9,16)”.

Bez obawy

Ojciec Święty zachęcał młodzież, aby odrzucili wszelkie obawy i lęki gdyż „kiedy idziemy głosić Chrystusa, On sam idzie przed nami i nas prowadzi. Wysyłając swoich uczniów na misję, obiecał: «Ja jestem z wami przez wszystkie dni» (Ewangelia wg św. Mateusza 28,20). Prawda ta dotyczy także nas! Jezus nigdy nie zostawia was samych! Zawsze wam towarzyszy”. Papież Franciszek mówił, że trzeba mieć świadomość wspaniałego dziedzictwa wiary przekazywanej od początku chrześcijaństwa z pokolenia na pokolenie. Autentyczny misjonarz jest świadomy całego bogactwa tego dziedzictwa, jakim jest wiara Kościoła i to dziedzictwo wiary nieustannie zgłębia, aby mógł je autentycznie głosić.

Aby służyć

Papież Franciszek podkreślał to, że św. Paweł, aby głosić Jezusa, stał się „sługą wszystkich”. „Ewangelizacja jest dawaniem osobiście świadectwa o miłości Boga, jest przezwyciężaniem własnego egoizmu, jest służeniem, pochylaniem się, żeby umywać nogi naszym braciom, tak jak to czynił Jezus (…). Idźcie, bez obawy, aby służyć. Postępując zgodnie z tymi trzema słowami, doświadczycie, że ten, kto ewangelizuje, jest ewangelizowany, kto przekazuje radość wiary, otrzymuje radość”. Ojciec Św. mówił z naciskiem, że „niesienie Ewangelii jest niesieniem mocy Boga, aby wykorzeniać i niszczyć zło i przemoc, aby burzyć i obalać bariery egoizmu, nietolerancji i nienawiści, aby budować nowy świat”.

Na zakończenie Eucharystii na Copacabana, Ojciec Święty ogłosił radosną wiadomość: „Drodzy młodzi, jesteśmy umówieni na spotkanie na najbliższy Światowy Dzień Młodzieży w 2016 r. w Krakowie, w Polsce”. Ale zanim to się stanie, mamy do spełnienia szereg zadań w naszych rodzinach, środowiskach i wszędzie, gdzie Bóg nas postawi. Bądźmy więc autentycznymi świadkami Chrystusa!

ks. Mieczysław Piotrowski TChr; Mirosław Rucki

Zamów w sklepie

sklep.milujciesie.org.pl

Zamów prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany prenumeratą papierową kliknij tutajArtykuł opublikowany za zgodą Miłujcie się! w styczniu 2017 r.


Czytaj inne artykuły Chrześcijańskie po Polsku


Top

Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: