Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Liečenie homosexuality Christianity - Articles - Antikoncepcia, potrat, pornografia, nemorálnosť
Ja som Pán Boh tvoj. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, ktorým by si sa klaňal                Nevezmeš meno Božie nadarmo                Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni                Cti otca svojho i matku svoju                Nezabiješ                Nezosmilníš                Nepokradneš                Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu                Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho                Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho               
Slovenská verziaKresťanský portál

Kresťanské zdroje

 
Liečenie homosexuality
   

Autor: ks. Mieczysław Piotrowski TChr,
Milujte sa! 1/2006 → Antikoncepcia, potrat, pornografia, nemorálnosť„Nemalý počet mužov a žien má hlboko zakorenené homosexuálne sklony. Táto objektívne nezriadená náklonnosť je pre väčšinu z nich skúškou. Treba ich prijímať s úctou, súcitom a jemnocitom a vyhýbať sa akémukoľvek náznaku nespravodlivej diskriminácie voči nim. Aj tieto osoby sú povolané plniť vo svojom živote Božiu vôľu a, ak sú kresťanmi, spájať s Pánovou obetou na kríži ťažkosti, s ktorými sa môžu stretnúť v dôsledku svojho stavu“ (Katechizmus Katolíckej cirkvi, 2358).

Ľudí s homosexuálnou náklonnosťou treba prijímať so súcitnou láskou hlavne preto, že vo väčšine prípadov svoju deviáciu nenadobudli z vlastnej viny, ale v dôsledku patologického vplyvu okolia, ktoré im spôsobilo hlboké duchovné, psychické a citové zranenia. Úplné uzdravenie z homosexuality je možné len mocou lásky samotného Boha. Len táto láska môže oslobodiť z bolestného smútku a samoty a dať človeku pocit istoty, že je vždy a bezpodmienečne milovaný. Celú svoju pozornosť treba upriamiť na Kristovu lásku, nie na svoju sexuálnu závislosť.

K prijatiu uzdravujúcej Božej lásky je nutné, aby človek závislý na homosexuálnych túžbach v prvom rade odpustil všetkým ľuďom, ktorí svojím postojom, konaním a zlým príkladom spôsobili, že sa v ňom prebudili úchylné túžby. Jednoducho treba svoj hnev a smútok obetovať Bohu v modlitbe a prosiť ho o schopnosť odpustiť všetkým. Toto úplné odpustenie je nutnou podmienkou otvorenia srdca na Boží dar uzdravenia. Odpustenie musí byť spojené s intenzívnym modlitbovým životom, s častým pristupovaním k sviatosti zmierenia a s prijímaním Eucharistie.

Nadobúdanie čistoty je dlhým a postupným procesom, poznačeným bolestnými pádmi. Preto sa treba ozbrojiť trpezlivosťou. V miere, v akej sa uzdravujú duchovné a citové rany, v takej miere slabnú homosexuálne túžby až do úplného zániku.

Pre Krista niet neriešiteľných situácií, niet priveľmi hriešnych, poškvrnených a zranených ľudí. Preto ľudia, ktorí praktizujú homosexualitu, majú šancu na uzdravenie pod podmienkou, že budú celkom dôverovať Kristovi a splnia nasledujúce požiadavky:

Oboznámia sa a prijmú učenie Katolíckej cirkvi o homosexualite a začnú žiť v čistote.

Každý deň budú zverovať svoj život Kristovi modlitbou, každodennou meditáciou, ružencom, čítaním Svätého písma, častým pristupovaním k sviatosti zmierenia a prijímaním Eucharistie.

Ten, kto je homosexuálne orientovaný, má v mysli a v srdci stále pokušenie k hriechu. Ak sa chce uchovať čistým, musí prestať so všetkým, čo by mohlo podnecovať a provokovať jeho naplnenie. Ide predovšetkým o zbavenie sa homosexuálnej literatúry, videokaziet na túto tému, prerušenie kontaktov s prostredím praktizujúcich gajov. Vyhýbať sa barom, bazénom, kinám, kde sa homosexuáli stretávajú.

Ak sa chcú ľudia s homosexuálnou náklonnosťou oslobodiť od homosexuálnych spôsobov myslenia a cítenia, musia žiť v prostredí „normálnych“ mužov a žien. Preto si treba nájsť spoločenstvo veriacich a modliacich sa ľudí. Najlepšie nejakú modlitebnú skupinu vo svojej farnosti. Veľmi dôležité je nadväzovanie a udržiavanie čistých priateľstiev s členmi tohto spoločenstva. Veľmi to pomáha pri zachovaní čnosti čistoty.

Uzdravenie z homosexuality a preorientovanie sa na heterosexuálne reakcie sú možné, ak sa uskutoční duchovné obrátenie, ktoré spočíva v priľnutí vierou ku Kristovi a v rozhodnutí kráčať spolu s ním životom. To vôbec neznamená, že ten, kto bojuje so svojimi sexuálnymi úchylkami, okamžite získa osobnú zrelosť. K úplnému uzdraveniu je potrebný čas prechodu cez obdobie silných pokušení, ktoré sa premáhajú silou intenzívnej modlitby a úplným uverením Ježišovej láske. Len vtedy bude Ježiš mocou svojej lásky uzdravovať celý komplex zranených pocitov, emócií a celej psychiky človeka.

Treba sa pustiť do boja o vyslobodenie z tohto stavu, uveriť, že Bohu nič nie je nemožné. Ježiš žiada len o úplnú dôveru, aby mu ľudia dovolili zahrnúť ich jeho láskou a liečiť zranené srdcia.

Ak niekto stratí vieru v možnosť oslobodenia sa z takéhoto stavu, stáva sa obeťou klanu aktívnych homosexuálov, ktorí tvrdia, že homosexualita je vrodená a sexuálne prirodzená.

Zo správ amerických dušpastierov, ktorí sa starajú o homosexuálov túžiacich sa oslobodiť od tejto úchylky, sa dozvedáme, že mnohí z nich žijú v čistote, pričom prežívajú množstvo pokušení. Ich zranená psychika si napriek obráteniu a duchovnej premene vyžaduje dlhý čas liečenia. Neodbytné pokušenia sa im darí premáhať modlitbou, každodennou Eucharistiou a častou spoveďou.

Ján Pavol II. píše: „V Ježišovom spásonosnom kríži, v dare Ducha Svätého, vo sviatostiach prúdiacich z Vykupiteľovho prebodnutého boku, nachádza veriaci milosť a silu, aby vždy, aj za najväčších ťažkostí, zachovával svätý Boží zákon“ (en­cy­kli­ka Veritatis splen­dor, 103).

Objednaj

Ak máte záujem o stiahnutie časopisu vo formáte PDF

  • Prihlás sa, ak už si registrovaný a časopis odoberáš
  • Objednaj, ak ešte nie si registrovaný


The above article was published with permission from Milujte sa! in November 2010

Prečítajte si ďalšie kresťanské články v slovenskom jazyku

Navrchol

Odporucit stranku znamemu!


Články kresťanské