Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Blahoslavení čistého srdca Christianity - Articles - Hnutie čistých sŕdc
Ja som Pán Boh tvoj. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, ktorým by si sa klaňal                Nevezmeš meno Božie nadarmo                Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni                Cti otca svojho i matku svoju                Nezabiješ                Nezosmilníš                Nepokradneš                Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu                Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho                Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho               
Slovenská verziaKresťanský portál

Kresťanské zdroje

 
Blahoslavení čistého srdca
   

Autor: ks. Mieczysław Piotrowski TChr,
Milujte sa! 4/2007 → Hnutie čistých sŕdc„Diabol je ako pes na reťazi; mimo dosahu reťaze nemôže nikoho uhryznúť. Preto je lepšie zachovať si odstup. Ak sa príliš priblížiš, dolapí ťa. Nezabúdaj, že diabol pozná len jedny dvere do tvojej duše: tvoju vôľu. Neexistuje iný, tajný vchod.“

Jedným z najväčších ohrození duchovného života je zánik citlivosti svedomia a strata vedomia hriechu. Všadeprítomná reklama a povzbudzovanie k hriechom nečistoty v masovokomunikačných prostriedkoch spôsobujú, že niektorí ľudia začínajú veriť, že sebaukájanie, pohlavný život pred sobášom, pornografia a iné im podobné javy v skutočnosti nie sú zlé, lebo umožňujú rozkoše. A hriechmi sa volajú len preto, že ich zakazuje Cirkev. Je to jedno z najúskočnejšie predkladaných klamstiev diabla. Svätý Pavol ho nekompromisne odhaľuje a nenecháva miesto na nijaké pochybnosti, keď vystríha: „Nemýľte sa: ani smilníci ani modloslužobníci ani cudzoložníci ani chlipníci ani súložníci mužov ani zlodeji ani chamtivci ani opilci ani utŕhači ani lupiči nebudú dedičmi Božieho kráľovstva“ (1 Kor 6, 9 – 10). Dobrovoľne a vedome páchané hriechy nečistoty spôsobujú také veľké škody na vnútornom živote človeka, že ho ťahajú na cestu vedúcu k strate večného života. Jediným odborníkom na túto oblasť je Ježiš Kristus, náš Vykupiteľ, ktorý ústami svätého Pavla vystríha: „Varujte sa smilstva! ... Kto ... smilní, hreší proti vlastnému telu“ (1 Kor 6, 18).

Prečo je vedomá a dobrovoľná masturbácia, sexuálne spolužitie pred sobášom, používanie pornografie a pod. ťažkým hriechom? Nuž preto, lebo podľa Božieho zámeru sexuálne spolužitie muža a ženy má byť duchovnou hostinou a extázou lásky. V tomto telesno-duchovnom zjednotení muža a ženy je prítomný Ježiš so svojou nezničiteľnou láskou a stvoriteľskou mocou. V sexuálnom spolužití je podľa Božích plánov najdôležitejšie úplné darovanie sa druhému človekovi a prijatie daru jeho (jej) osoby v Ježišovi Kristovi. Počas spolužitia sa má „rečou“ tela darovať manželke (manželovi) a prijať od nej (neho) celé duchovno-telesné bohatstvo, ktorým osoba ženy (muža) je, a zároveň prevziať zodpovednosť za ňu (neho) „v dobrom i zlom“ až do smrti a zároveň za deti, ktoré v tomto vzťahu Boh povolá k jestvovaniu. Pán Boh túži, aby sexuálny styk vždy bol znakom sviatosti manželstva, teda viditeľným znakom jeho neviditeľnej prítomnosti. Práve preto len vo sviatostnom manželskom zväzku sa spolužitie stáva opravdivým prejavom vzájomnej lásky. Avšak pohlavný styk mimo manželstva vždy bude klamstvom a znakom vzájomného egoizmu, lebo nespĺňa podmienky prijatia a zotrvania v tej láske, ktorú dáva Boh. Spôsobuje hrozné duchovné spustošenie, slovom, zabíja lásku.

Rovnako sebaukájaním človek degeneruje svoj duchovný život, lebo sa uzatvára do seba, prehlbuje svoj egoizmus a ničí svoju schopnosť nezištne sa darovať. Preto je dobrovoľné a vedomé sebaukájanie vždy hriechom, z ktorého sa treba spovedať.

Neslobodno zabúdať, že pri pohlavnom spolužití je najdôležitejšia duchovná hostina, ktorá sa prejavuje aj v oblasti tela, v prežívaní zmyslovej rozkoše. Toto prežívanie v telesnom rozmere je o to krajšie a radostnejšie, o koľko je čistejší, v láske dozretejší človek. A takým je len v stave posväcujúcej milosti, ak každý deň na sebe pracuje, aby žil podľa požiadaviek viery, ak neustále vstáva z hriechov, bojuje s egoizmom a nadväzuje osobný kontakt s Bohom každodennou modlitbou a pravidelným pristupovaním ku sviatosti zmierenia a k svätému prijímaniu. Vtedy sa srdce takého človeka otvára na zdroj jedinej lásky, prijíma dar Ducha Svätého, čiže lásku trojjediného Boha. Len pre manželov s hlbokým duchovným životom bude sexuálne spolužitie rados­tným sviatkom, duchovno-telesnou hostinou láskou, prameňom autentickej radosti, vzájomného obdarovania sa láskou, ktorá pochádza od Boha.

Keďže ľudská osoba úplne patrí Bohu a je jeho „vlastníctvom“, právo na sexuálne spolužitie, na telo muža a ženy, môže dať len Boh – a dáva ho vo sviatosti manželstva. Preto pred sobášom ani jeden muž nemá právo na telo ženy a ona nemá právo na telo svojho chlapca. „A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe?“ (1 Kor 6, 19). Až vo sviatosti manželstva im Ježiš dáva právo na pohlavné spolužitie a vtedy sa ako muž a žena vo dvojici stávajú jedným telom. Prijatím sviatosti manželstva sa zaväzujú byť si verní až do smrti v dobrom i v zlom a k prijatiu a výchove potomstva, ktorým ich Boh obdaruje. Sám Boh ich zjednocuje svojou láskou, preto je ich zväzok nerozlučiteľný. „A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje“ (Mt 19, 6).

Diabol sa pokúša Božiu pravdu o kráse sexuálneho spolužitia v manžel­stve prekrútiť všetkými možnými spôsobmi. Neustále ľuďom nahovára, že najdôležitejšia je sexuálna rozkoš, preto im podvrhuje pornografiu, pobáda ich k pohlavnému styku pred sobášom, k masturbácii, k homosexualite a k iným úchylkám. A to všetko preto, aby sa ľudia stali závislými na sexe a boli jeho otrokmi.

Aby sme sa oslobodili z otroctva hriechu nečistoty, aby sme mohli prežívať sexuálne spolužitie v manželstve tak, ako to chce Kristus, treba sa podujať na každodennú námahu dozrievania v láske. Preto Pán Ježiš všetkých pozýva do Hnutia čistých sŕdc a zároveň nás prosí, aby sme mu dovolili liečiť rany našich sŕdc, dvíhať nás z každého pádu, oslobodzovať nás od všetkých otroctiev a závislostí. HČS je najúčinnejšia klinika na svete – treba len úplne dôverovať Ježišovi a zverovať sa mu v každodennej modlitbe, vo sviatosti zmierenia a pri prijímaní Eucharistie. Dar čistého srdca sa dosahuje v každodennom boji so svojimi slabosťami a silami zla. Je veľmi dôležité usporiadať si život a uskutočňovať každodenný program práce na sebe. Preto si treba zostaviť denný rozvrh, v ktorom musí byť určený čas na modlitbu, prácu (učenie sa) a oddych (najlepšie nejaký druh športu). A so železnou dôslednosťou ho uskutočňovať.

Nikdy sa nedajte znechutiť a nepodliehajte v boji s nečistými pokušeniami. Františka, neskoršieho Pátra Pia, v období dospievania trápili nečisté pokušenia, zvlášť v noci. Bojoval s nimi modliac sa dovtedy, kým trvali, a dával si rôzne umŕtvenia. Tak sa cvičil v premáhaní pokušení. Oplatí sa prijať jeho radu, ktorú dával kajúcnikom v spovednici: „Diabol je ako pes na reťazi; mimo dosahu reťaze nemôže nikoho uhryznúť. Preto je lepšie zachovať si odstup. Ak sa príliš priblížiš, dolapí ťa. Nezabúdaj, že diabol pozná len jedny dvere do tvojej duše: tvoju vôľu. Neexistuje iný, tajný vchod.“ Preto sa nikdy nevystavuj priamemu pôsobeniu diabla skrze pornografiu.

HČS rastie na sile, čoraz viac ľudí sa k nemu pripája. Svedčia o tom listy, z ktorých tu citujeme:

„Keď som si prvý raz čítala o Hnutí čistých sŕdc,“ píše naša čitateľka, „osobitne ma zaujala otázka práce na sebe a dobrého naplánovania si úloh, aby tak človek mal každý deň čas na modlitbu, prácu a oddych. V tom som mala veľké ťažkosti. Večer som často mala pocit, že mi znovu uniká ďalší deň, ktorý som opäť premárnila. Hlavne preto som sa rozhodla vstúpiť do HČS. Samozrejme, hneď sa objavili pochybnosti, či to dokážem, no zároveň som cítila, že len tak môžem dosiahnuť radosť a zbaviť sa pocitu beznádeje, ktorý má stále znepokojoval. Priznávam sa, že mi je ťažko, že nie každý deň sa mi podarí prežiť najlepšie, ako viem. Avšak pocit beznádeje sa stratil. A to vďaka Ježišovi!

Vždy som si chcela zachovať čistotu až do sobáša. V budúcnosti sa chcem vydať a svojmu manželovi ponúknuť a darovať svoje čisté srdce.“

„Celý čas som mala obavy,“ píše Anna, „že nevydržím a nesplním požiadavky HČS. Preto som odkladala a váhala so vstupom do Hnutia. Teraz viem, že to nie ja, ale Ježiš ma povedie a len jeho láska ma posilní. Chcem sa konečne oslobodiť od egoizmu, dôverovať Ježišovi a Panne Márii. Uvedomujem si, že sama naozaj nič nedokážem, no zároveň viem, že vždy, keď som dôverovala Ježišovi, nikdy ma nesklamal, nikdy ma neopustil, vždy bol so mnou. (...) Túžim svoje rozhodnutie žiť v HČS ponúknuť ako poďakovanie za všetky milosti, ktoré som dostala, za to, že som dostala tak veľa, hoci som tak málo prosila.

Žijem vo vysokoškolskom prostredí, kde vidím, že zachovať si dar čistoty je čoraz ťažšie a že treba o? čoraz tuhšie bojovať. Chcem sa do tohto boja zapojiť spolu s vami, členmi HČS. Pochopila som, že sama nič nedokážem. Len opretá o Ježišovu milosť a jeho kríž budem silnejšia a vytrvám. Ďakujem ti, Matka Mária, že si ma chránila plášťom svojej opatery, a prosím ťa, pomáhaj mne aj všetkým členom HČS.“

„Práve je druhé výročie, čo som vstúpil do HČS. Každé také výročie ma vedie k zamysleniu, ako sa zmenil môj život v oblasti čistoty. Keď som vstupoval do HČS, bol som plný nádeje, že zachovanie čistoty nebude ťažké. Na jednej strane som mal pravdu, lebo členstvo v tomto Hnutí mi pomáha a zaväzuje k životu v  priateľstve s Ježišom, no na druhej strane diabol nespí a keď vidí našu angažovanosť v oblasti čistoty, útočí ešte silnejšími pokušeniami. Vážne uvažujem o kňazstve. Dúfam, že Hnutie čistých sŕdc je znamením od Krista, akousi prvou etapou mojej cesty za ním, za jeho povolaním. V deň môjho výročia prosím o modlitbu; aj sám budem ďakovať Pánovi za dar HČS a modliť sa za mnohé povolania do?, aby sme všetci pochopili, že čistota – nielen v kňazstve, ale aj v manželstve a aj v samote – je vždy milá Bohu.“ Peter

„Nebolo to superľahké rozhodnutie. Ale urobila som ho. Uznala som, že ak chcem bojovať so svojou nedôverou k Ježišovi, musím mu dať šancu, aby mi pomohol dôverovať. Chcem sa zmeniť, skutočne v neho uveriť.“ Kresťanka – začiatočníčka

„Ďakujem za Hnutie čistých sŕdc. Vstúpil som doň na Zelený štvrtok. Bol to krásny okamih. Moje dievča bolo vtedy v USA a ona vstúpila tam. Prosím o modlitbu, aby sme vytrvali a aby sme si v budúcnosti založili rodinu podľa príkladu Svätej nazaretskej rodiny.“ Krištof

„Vstúpili sme do HČS. Prosíme našu patrónku, blahoslavenú Karolínu Kozkownu, o vytrvalosť v predsavzatiach. Sme zasnúbení už vyše troch rokov a čoskoro sa chceme zosobášiť. Túžime milovať sa navzájom a milovať aj svoje deti, ktorými nás Boh obdaruje, pravou láskou.“ Ivona a Gregor

Všetkým, ktorí by chceli vstúpiť do HČS, ktorí túžia plávať proti prúdu k prameňom čistej lásky a rozhodne odporovať vlne demoralizácie, odpovedáme na najčastejšie sa opakujúce otázky:

•          Kto môže vstúpiť do Hnutia čistých sŕdc? Každý, kto chce kráčať životom s Ježišom a od neho sa učiť, ako milovať čistým srdcom.

•          Aké sú požiadavky? Treba sa usilovať splniť všetky záväzky obsiahnuté v modlitbe zasvätenia.

•          A ak sa mi niečo nepodarí a padnem? Sme len hriešnici, ale musíme robiť zodpovedné rozhodnutia, bez zľahčovania. Nič nemožno robiť na skúšku alebo po objavenie sa prvých problémov. Lebo rozhodnutím vstúpiť do HČS sa zaväzuješ okamžite vstávať z každého pádu. Preto ak spáchaš ťažký hriech, musí hneď ísť na spoveď a zmieriť sa s Kristom. Nikdy sa v boji nevzdávaj! Do Hnutia nevstupujú bezproblémoví ľudia, ale takí, ktorí sú rozhodnutí bojovať – a v zjednotení s  Kristom vždy dosiahnu víťazstvo.

•          Kedy možno vstúpiť do Hnutia čistých sŕdc? Kedykoľvek! Je potrebné len ísť na spoveď, prijať Eucharistiu a pomodliť sa nasledujúcu modlitbu zasvätenia:

Pane Ježišu, ďakujem ti, že ma miluješ láskou, ktorá dvíha z najväčších pádov a lieči najbolestivejšie rany. Zasväcujem ti, Pane, svoju pamäť, rozum, vôľu, dušu a telo spolu so svojou sexualitou. Sľubujem ti nezačínať sexuálny život do prijatia sviatosti manželstva. Nebudem čítať, kupovať ani si prezerať časopisy, knihy, programy a filmy s pornografickým obsahom. Sľubujem stretávať sa s tebou každý deň pri modlitbe, pri čítaní Svätého písma, v častom prijímaní Eucharistie a na adorácii Najsvätejšej sviatosti. Budem pravidelne pristupovať k sviatosti zmierenia, nepodliehať znechuteniu a okamžite vstávať z každého hriechu. Pane Ježišu, uč ma systematickej práci na sebe. Prosím ťa o schopnosť kontrolovať svoje sexuálne vzruchy a pocity. Prosím ťa o odvahu každý deň kráčať proti prúdu, aby som nikdy nebral(a) drogy a vyhýbal(a) sa všetkému, čo vytvára závislosť, predovšetkým alkoholu a cigaretám. Uč ma konať tak, aby najdôležitejšia v mojom živote bola láska.

Panna Mária, moja Matka, veď ma po cestách viery k samému prameňu lásky, k Ježišovi. Podľa príkladu Božieho služobníka Jána Pavla II. túžim sa ti úplne zasvätiť: „Celý tvoj (celá tvoja), Mária!“ Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu sa celý(á) zverujem so všetkým, čím som, každý svoj krok, každú chvíľu svojho života. Blahoslavená Karolína, vyprosuj mi dar čistého srdca. Amen!

Prosíme, aby si našu redakciu informoval o tejto veľkej udalosti, ktorou bol tvoj vstup do HČS. Tak ti budeme môcť poslať osobitné požehnanie a zapísať ťa do Knihy čistých sŕdc. Pán Ježiš prosí, aby ste písali a posielali nám svedectvá o tom, ako ste dospeli k rozhodnutiu vstúpiť do HČS. Deľte sa aj o svoju vieru a o skúsenosti z duchovného boja s pokušeniami, hriechmi nečistoty, zlozvykmi a silami zla. Prostredníctvom vašich svedectiev chce Pán Ježiš so svojou láskou prichádzať k mnohým ľuďom, aby sa mohli opäť nadchnúť cestami viery a darom čistého srdca. Všetkých členov HČS prosíme o každodennú modlitbu za seba navzájom. V našej redakcii vás každý deň obklopujeme svojou modlitbou.

So srdečným pozdravom a s Božím požehnaním

P. Mieczysław Piotrowski s redakčným kolektívom

Objednaj

Ak máte záujem o stiahnutie časopisu vo formáte PDF

  • Prihlás sa, ak už si registrovaný a časopis odoberáš
  • Objednaj, ak ešte nie si registrovaný


The above article was published with permission from Milujte sa! in November 2010

Prečítajte si ďalšie kresťanské články v slovenskom jazyku

Navrchol

Odporucit stranku znamemu!


Články kresťanské