Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Hnutie čistých sŕdc Christianity - Articles - Hnutie čistých sŕdc
Ja som Pán Boh tvoj. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, ktorým by si sa klaňal                Nevezmeš meno Božie nadarmo                Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni                Cti otca svojho i matku svoju                Nezabiješ                Nezosmilníš                Nepokradneš                Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu                Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho                Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho               
Slovenská verziaKresťanský portál

Kresťanské zdroje

 
Hnutie čistých sŕdc - 5/2007
   

Autor: editorial staff
Milujte sa! 5/2007 → Hnutie čistých sŕdcAk sa chceš zapojiť do Ježišovej revolúcie čistej lásky vstupom do Hnutia čistých sŕdc, najprv choď na spoveď a úprimne vyznaj Ježišovi všetky svoje hriechy. Po prijatí Ježiša v Eucharistii sa pomodli túto modlitbu:

Pane Ježišu, ďakujem ti, že ma miluješ láskou, ktorá dvíha z najväčších pádov a lieči najbolestivejšie rany. Zasväcujem ti, Pane, svoju pamäť, rozum, vôľu, dušu a telo spolu so svojou sexualitou.

Sľubujem ti nezačínať sexuálny život do prijatia sviatosti manželstva. Nebudem čítať, kupovať ani si prezerať časopisy, knihy, programy a filmy s pornografickým obsahom. (Dievčatá môžu dodať: Budem sa obliekať slušne a nijako nebudem u iných vzbudzovať žiadostivé myšlienky alebo túžby.) Sľubujem stretávať sa s tebou každý deň pri modlitbe, pri čítaní Svätého písma, v častom prijímaní Eucharistie a na adorácii Najsvätejšej sviatosti. Budem pravidelne pristupovať k sviatosti zmierenia, nepodliehať znechuteniu a okamžite vstávať z každého hriechu.

Pane Ježišu, uč ma systematickej práci na sebe. Prosím ťa o schopnosť kontrolovať svoje sexuálne vzruchy a pocity. Prosím ťa o odvahu každý deň kráčať proti prúdu, aby som nikdy nebral(a) drogy a vyhýbal(a) sa všetkému, čo vytvára závislosť, predovšetkým alkoholu a cigaretám. Uč ma konať tak, aby najdôležitejšia v mojom živote bola láska.

Panna Mária, moja Matka, veď ma po cestách viery k samému prameňu lásky, k Ježišovi. Podľa príkladu Božieho služobníka Jána Pavla II. túžim sa ti úplne zasvätiť: „Celý tvoj (celá tvoja), Mária!“ Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu sa celý(á) zverujem so všetkým, čím som, každý svoj krok, každú chvíľu svojho života. Blahoslavená Karolína, vyprosuj mi dar čistého srdca. Amen!

Tento akt zasvätenia sa Ježišovi a prijaté záväzky majú členovia HČS obnovovať každý deň, aby na ne nikdy nezabúdali a uskutočňovali ich. Zaväzujú sa totiž ku každodennému životu vo viere, ku kráčaniu s Kristom po ceste dozrievania v láske.

Aby sa toto fascinujúcu dobrodružstvo mohlo začať, predovšetkým je potrebné odovzdať svoju bytosť úplne Ježišovi – teda svoju pamäť, rozum, vôľu, dušu i telo spolu so svojou sexualitou. A potom je potrebné veľmi konkrétnym spôsobom do každodenného života vteľovať prijaté záväzky:

1. Členovia HČS sľubujú nezačínať sexuálne spolužitie až do uzavretia sviatostného manželstva, nečítať, nekupovať a neprezerať si časopisy, programy či filmy s pornografickým obsahom.

V tomto každý osobne musí prijať veľmi konkrétne a radikálne rozhodnutia, ktoré sú v jeho (jej) situácii nevyhnutné k uskutočneniu týchto záväzkov.

2. Sľub každodenného osobného stretnutia sa s Kristom cez modlitbu, čítanie Svätého písma, časté prijímanie Eucharistie a adoráciu Najsvätejšej sviatosti.

Len vtedy, ak si každý deň nájdeme čas na modlitbu, Ježiš nás bude môcť viesť po cestách viery a v našich srdciach sa zrodí radosť čistej lásky. Bez osobného kontaktu s Kristom človek duchovne chradne a stráca poklad viery. Jedným z najúskočnejších pokušení diabla je zanedbávanie a bagatelizovanie každodennej modlitby. Podobne ako musíme dýchať, aby náš organizmus nezomrel, tak sa musíme každý deň aj modliť a zotrvávať v posväcujúcej milosti, aby sme boli zjednotení s Bohom, jediným Prameňom života, a tak mali účasť na jeho živote a láske. Zvlášť vtedy, keď sa nám nechce modliť, musíme modlitbe venovať viac času. Preto je v tomto smere úplne nevyhnutná sebadisciplína. Ráno, počas dňa a večer si treba vyhradiť čas určený len pre Pána Boha. Má to byť konkrétna forma modlitby. Odporúčame každý deň sa modliť Modlitbu zasvätenia HČS, modliť sa ruženec, ruženec k Božiemu milosrdenstvu, čítať Sväté písmo, a ak je možné, tak čo najčastejšie sa zúčastňovať na svätej omši a na adorácii Najsvätejšej sviatosti. Každodennou, vytrvalou, úprimnou modlitbou sa úplne dávame k dispozícii Ježišovi, ktorý nás potom môže premieňať, uzdravovať, oslobodzovať a obdarovávať všetkým, čo potrebujeme, aby sme milovali a boli šťastní.

3. Sľub pravidelne pristupovať k sviatosti zmierenia, nepodliehať znechuteniu a okamžite vstávať z každého hriechu.

Neslobodno zabúdať, že člen HČS sa zaväzuje k tomu, že ak by podľahol pokušeniu a ťažko zhrešil, tak hneď pôjde na spoveď. Pán Ježiš hovorí: „Nech sa nebojí ku mne priblížiť slabá, hriešna duša. Hoci by mala viac hriechov ako je piesku na zemi, všetko utonie v priepasti môjho milosrdenstva“ (Denníček 1059).

Na ceste dozrievania v láske je Ježiš stále s nami. Ak upadneme do hriechu, veľmi sebe i jemu ubližujeme, no Ježiš nás nenecháva samých – je nablízku, aby nás okamžite zdvihol a oslobodil z otroctva zla. Práve preto je záväzok okamžitého pristúpenia k sviatosti zmierenia po spáchaní ťažkého hriechu taký dôležitý, aby sme vždy boli v stave posväcujúcej milosti. Najtragickejším duchovným stavom, v akom sa človek môže ocitnúť, je zotrvávanie v ťažkom hriechu – teda v stave duchovnej smrti, úplného zotročenia silami zla.

Slovami Modlitby zasvätenia HČS sa treba zvlášť modliť vtedy, keď sa objaví nechuť, útočia pokušenia, keď človek ťažko zhreší. Je to preto, aby nikdy nerezignoval a neupadal na duchu. Jedným z najrafinovanejších pokušení diabla je nahováranie, že oslobodenie sa zo zlozvyku pornografie, sebaukájania, narkománie, anorexie či iných závislostí nie je možné. Diabol je otcom klamstva, a preto neustále popiera, že pre človeka, ktorý uverí a úplne dôveruje Bohu, je všetko možné (porov. Mt 19, 26). Dokonca aj keby bolo potrebné denne chodiť na spoveď, nikdy neslobodno podliehať znechuteniu. Pán Ježiš vždy čaká, stále má „pohotovosť“ vo sviatosti pokánia, aby nás zachraňoval aj z najväčších ťažkostí, oslobodzoval z otroctva hriechov a najťažších závislostí.

Členovia HČS sa zaväzujú byť trpezliví a nepodliehať znechuteniu preto, že na úplné oslobodenie sa od egoizmu a z hriešnych zlozvykov treba veľa času. Ide predovšetkým o to, aby sme Ježišovi vždy dovoľovali dvíhať nás z každého pádu, žeby sme tak zotrvávali v stave posväcujúcej milosti. Je to boj o veľkú cenu – o čisté srdce a lásku, o večný život v nebi: „Lebo ak budete žiť podľa tela, zomriete. Ale ak Duchom umŕtvujete skutky tela, budete žiť“ (Rim 8, 13); „Vari neviete, že vaše telá sú Kristovými údmi? Môžem teda vziať Kristove údy a urobiť ich údmi neviestky? Vonkoncom nie!... Varujte sa smilstva! Každý hriech, ktorého by sa človek dopustil, je mimo tela; kto však smilní, hreší proti vlastnému telu“ (1 Kor 6, 15. 18); „Nemýľte sa: Boh sa vysmievať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať. Lebo kto seje pre svoje telo, z tela bude žať porušenie. Ale kto seje pre ducha, z ducha bude žať večný život“ (Gal 6, 7 – 8).

4. V Modlitbe zasvätenia hneď po sľuboch sa nachádza prosba k Ježišovi, aby nás učil systematickej práci na sebe, schopnosti kontrolovať sexuálne podnety, pocity a emócie.

Pre člena HČS je veľmi dôležité vedomie, že bez sebadisciplíny nie je možné žiť každý deň vo viere a dozrievať v láske. Je potrebné byť na seba náročný, nekompromisne premáhať svoj egoizmus odmietaním všetkého, čo je bezcenné a príjemné, a nepodliehať meniacim sa náladám či pocitom. Svätý Otec Benedikt XVI. nás vyzýva: „Buďte pozorní, pokiaľ ide o dobro pre druhého, a verní prijatým záväzkom. Neváhajte sa s radosťou vzdať niektorých vašich zábav, s radostným duchom prijmite nevyhnutné obete a svedčite o vašej vernej láske k Ježišovi ohlasovaním jeho evanjelia, najmä medzi vašimi rovesníkmi“ (Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. k 22. svetovému dňu mládeže).

V každej oblasti života – a teda aj v duchovnom živote, v športe, práci i vede – všetko, čo má veľkú hodnotu, získava sa ťažkou a náročnou prácou, cez námahu a sebazaprenie. Treba si vnútiť sebadisciplínu, ktorá spočíva predovšetkým v zavádzaní poriadku do svojich každodenných úloh, do myslenia, do duchovnej i citovej oblasti, do vzťahov s ostatnými ľuďmi.

Najlepším spôsobom získania sebadisciplíny je zostavenie denného poriadku a jeho bezpodmienečné dodržiavanie. V dennom programe musí byť pevne určený čas na modlitbu, prácu a odpočinok. Treba sa vytrvalo modliť v určených chvíľach dňa v súlade s prijatými záväzkami. Počas modlitby treba s Ježišom konzultovať všetky svoje rozhodnutia a predsavzatia. Výbornou školou charakteru je zodpovedné plnenie povinností, pomoc slabým a núdznym a športovanie. Treba vstávať a ísť spať vždy v rovnakom čase a na spánok vymedziť toľko času, aby sa organizmus mohol plne regenerovať.

Odporúča sa, aby v dennom programe bol čas na pravidelné športovanie alebo na akýkoľvek iný druh fyzickej námahy. Vytrvalý tréning je vynikajúcou školou charakteru a zároveň najlepšou formou aktívneho odpočinku.

Každý deň večer si treba robiť spytovanie svedomia. V mysli si máme prejsť celý deň a zhodnotiť, ako sa nám podarilo uskutočniť to, čo sme si naplánovali. Máme tiež poďakovať Kristovi sa vykonané dobro a odprosiť ho za všetku povrchnosť a hriechy. A keby sa nám stalo, že upadneme do ťažkého hriechu, tak hneď máme ísť na spoveď, aby sme tak vždy zotrvávali v stave posväcujúcej milosti. Treba robiť aj veľmi konkrétne rozhodnutia, nebrať na ľahkú váhu bežné, každodenné záležitosti, ako sú presnosť, kultúra vyjadrovania, udržiavanie poriadku, osobná hygiena, dodržiavanie slova či pomoc núdznym. Treba sa usilovať o ovládanie negatívnych emócií, ako je hnev či nedostatok trpezlivosti. Svedomitosť v tých najobyčajnejších veciach vytvára dobré návyky a formuje charakter.

5. Posledná prosba v Modlitbe zasvätenia, ktorá je zároveň sľubom, sa týka odvahy pri každodennom kráčaní proti prúdu – nikdy nebrať drogy a vyhýbať sa všetkému, čo vytvára závislosť, predovšetkým alkoholu a cigaretám.

Ísť za Ježišom cestou dozrievania v láske je vždy kráčaním „proti prúdu“ vládnucej módy a konzumného spôsobu života. Jednou z najnebezpečnejších foriem zotročenia silami zla je narkománia a alkoholizmus. Členovia HČS majú byť vo svojom prostredí „znakom odporu“, pričom príkladom každodenného života ukazujú, kde je pravá sloboda a šťastie. Svätý Pavol nás napomína: „A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé“ (Rim 12, 2).

„Nebojte sa vzdorovať prevládajúcim názorom a Božiemu zákonu odporujúcim ponukám,“ povedal Ján Pavol II. „Odvaha viery veľa stojí, ale nesmiete prehrať lásku! Nedajte sa zotročiť! Nedajte sa zviesť preludmi šťastia, za ktoré by ste museli zaplatiť príliš veľkú cenu, často cenu nevyliečiteľných zranení či dokonca zničeného života!“ (Sandomierz, 12.júna 1999).

Prosíme ťa, informuj našu redakciu o tej veľkej udalosti, ktorou bol tvoj vstup do HČS. Pošli nám svoju adresu, dátum narodenia a vstupu do HČS. Zapíšeme ťa do Knihy čistých sŕdc a pošleme ti osobitné požehnanie.

Pán Ježiš veľmi chce, aby ste písali svoje svedectvá a posielali ich na adresu redakcie. Takto sa budete deliť s inými ľuďmi o svoju radosť z nájdenia pokladu viery, z objavenia čistej lásky, o svoju skúsenosť oslobodzovania sa z otroctva hriechu a rôznych závislostí. Pán Ježiš sa chce skrze vaše svedectvo dostávať k srdciam ďalších ľudí, aby im pripomínal, kde je zdroj pravého šťastia, lásky a večného života. Ježiš Kristus sa na vás veľmi spolieha.

Každého z vás obklopujeme každodennou modlitbou, aby ste nikdy neklesali na duchu a nezabúdali, že „Boh ... vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby ste mohli vydržať“ (1 Kor 10, 13).

Objednaj

Ak máte záujem o stiahnutie časopisu vo formáte PDF

  • Prihlás sa, ak už si registrovaný a časopis odoberáš
  • Objednaj, ak ešte nie si registrovaný


The above article was published with permission from Milujte sa! in November 2010

Prečítajte si ďalšie kresťanské články v slovenskom jazyku

Navrchol

Odporucit stranku znamemu!


Články kresťanské