Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Najdôležitejšia je láska Christianity - Articles - Hnutie čistých sŕdc
Ja som Pán Boh tvoj. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, ktorým by si sa klaňal                Nevezmeš meno Božie nadarmo                Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni                Cti otca svojho i matku svoju                Nezabiješ                Nezosmilníš                Nepokradneš                Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu                Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho                Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho               
Slovenská verziaKresťanský portál

Kresťanské zdroje

 
Najdôležitejšia je láska
   

Autor: ks. Mieczysław Piotrowski TChr,
Milujte sa! 6/2008 → Hnutie čistých sŕdcZamilovanosť je šancou na ceste dozrievania k láske, no sú s ňou spojené aj veľké nebezpečenstvá. Osobitným ohrozením je súhlas, aby city prevládli nad vôľou a rozumom.

Pán Ježiš nás neustále a rôznymi spôsobmi vyzýva k premáhaniu a zmenšovaniu nášho egoizmu. Ide o to, aby sme zo svojho života odstraňovali všetko, čo sa nedá zosúladiť s láskou k Bohu a k blížnemu. Svätá Edita Steinová píše, že „celé príjemné zabývanie sa vo svete, využívanie jeho pôžitkov, túžba užívať si a vedomý súhlas s touto žiadostivosťou“ uväzňuje človeka do pút egoizmu a nedovoľuje mu dozrievať k láske. Táto prekážka „bude odstránená, keď sa v duši vytvorí priestor pre Boha. Aby vznikol, treba sa na celom fronte pustiť do boja s hriešnou prirodzenosťou, vziať na seba svoj kríž a nechať sa ukrižovať. Svätý Ján z Kríža v tomto kontexte cituje slová Pána: ,Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom‘ (Lk 14, 33). (...) Žiadostivosti sužujú a trýznia, zatemňujú, znečisťujú a oslabujú dušu, oberajú ju o Božieho ducha, od ktorého sa odvracia a uprednostňuje to, čo je zvieracie“ (Veda kríža). Vziať na seba svoj kríž znamená pustiť sa do nekompromisného boja s každou žiadostivosťou, ktorá je prejavom nášho egoizmu. Táto úloha si vyžaduje každodennú vytrvalosť a sebazaprenie, je bolestná, ale bezpodmienečne potrebná na ceste dozrievania k láske. Len na tejto ceste získame najväčší poklad, ktorým je láska. Pán Ježiš hovorí: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma“ (Mt 16, 24).

Zamilovanosť – šanca aj ohrozenie 

Veľkou pomocou pri našom oslobodzovaní sa z otroctva egoizmu môže byť skúsenosť zamilovania sa. Je to osobitný druh očarenia neopakovateľnou, duchovnou krásou iného človeka. Sprevádza ho vysoká intenzita pocitov. Nič v našom živote sa nedeje náhodou. To Boh kladie na našu životnú cestu konkrétnych ľudí; niektorí z nich nás mimoriadne okúzľujú svojou osobnosťou.

Je nesmierne dôležité uvedomovať si, že táto neopakovateľná krása človeka, ktorá nás tak priťahuje, vyplýva zo skutočnosti, že je odrazom krásy „Božieho obrazu a podoby“, ktorým bol obdarovaný každý človek vo chvíli stvorenia.

Tajomstvo tejto krásy v človeku poukazuje na nepredstaviteľnú krásu samého Boha a vyzýva nás k nadviazaniu osobného kontaktu s Kristom formou modlitby a vo sviatostiach pokánia a Eucharistie.

Zamilovanosť je teda šancou na ceste dozrievania k láske, no obsahuje v sebe aj veľké ohrozenia. Osobitné nebezpečenstvo hrozí zo súhlasu, aby pocity ovládli vôľu a rozum. Neslobodno dovoliť, aby sa na ich základe robili dôležité životné rozhodnutia. Ak pocity nebudú skrotené a podriadené rozumu a vôli, stanú sa silami, ktoré ničia lásku, lebo zrodia takú žiadostivosť dobytia a vlastnenia milovaného človeka, ktorá napokon zabije lásku a dovedie k citovému otroctvu. Čistá láska je túžbou po dobre pre toho, koho miluje. A najväčším dobrom pre človeka je jeho dozretie k láske a zjednotenie v láske s Bohom. Neslobodno zabúdať, že láska je skutočnosť, ktorá nesmierne prevyšuje rovinu pocitov. Preto svätá Edita Steinová konštatuje, že „nie láska, ale egoistická žiadostivosť vedie k privlastneniu si predmetu svojej zamilovanosti. Kto miluje ľudí ako Kristus, chce, aby patrili Bohu, a nie jemu. Takto si samozrejme zaisťuje ich vlastnenie naveky. Ak získame človeka pre Boha, sme s ním v Bohu zjednotení, kým túžba získať ho pre seba často vedie k tomu, že ho skôr či neskôr stratíme“.

Preto je zamilovanosť časom, v ktorom treba nadobúdať schopnosť podriaďovať spontánne sa rodiace pocity rozumu a vôli. Je to veľmi ťažké a bolestné, no bezpodmienečne nevyhnutné pri dozrievaní k čistej láske. Podriadením pocitov rozumu a vôli sa účinne zabíja egoizmus, ničí sa mnohoraká žiadostivosť. Ak sa to neurobí, potom sila pocitov človeka zotročí a povedie k zbožňovaniu milovaného človeka. Je to osobitný druh nevedomej modloslužby. Spôsobuje, že človek sa sústreďuje na prežívané pocity, v konečnom dôsledku na seba. Je to ukrytá forma egoizmu, lebo človek vtedy miluje pocity, ktoré daný človek v ňom vyvoláva, a nie jeho a pre neho samého. Nie každý človek, do ktorého si sa zamiloval(a), stane sa tvojou manželkou/manželom. Určite ním nemôže byť osoba vydatá/ženatá alebo zasvätená Bohu. V takom prípade využi túto situáciu na prehlbovanie svojej viery a zjednocovanie sa s Kristom v láske skrze hlbšiu a intenzívnejšiu modlitbu a cez vyznanie svojej zaľúbenosti Ježišovi vo sviatosti pokánia.

V situácii, keď sa človek, do ktorého si sa zamiloval(a), môže stať v budúcnosti tvojou manželkou/manželom, nezabudni, že pred prijatím sviatosti manželstva vám vaša vzájomná láska nedáva nijaké právo na také prejavy vašich pocitov, ktoré sú vyhradené manželom. Preto sa má mládenec zamilovaný do svojho dievčaťa správať ako rytier a chrániť ju pred svojím egoizmom. Dievča zas musí od svojho chlapca vyžadovať úctu voči jej telu, aby si uvedomoval, že jej telo je sväté a patrí Kristovi a že právo naň dostane až vo sviatosti manželstva.

Zamilovanosť je teda výzvou k rozhodnému boju s egoizmom. Ale v tomto boji je pomocou len vtedy, ak sa človek prestane zameriavať na seba a celým srdcom túži a modlí sa, aby milovaný človek úplne patril Bohu. Len taký postoj vedie k radostnému objaveniu Ježišovej prítomnosti v láske k inému človekovi a k očarovaniu krásou Ježišovej lásky.

Svätý Pavol nás nástojčivo vyzýva: „Lebo to je Božia vôľa, vaše posvätenie: aby ste sa zdržiavali smilstva a aby každý z vás vedel mať svoju nádobu vo svätosti a v úcte, nie v náruživej žiadostivosti ako pohania... Veď Boh nás nepovolal pre nečistotu, ale pre posvätenie. A kto týmto pohŕda, nepohŕda človekom, ale Bohom, ktorý vám dáva aj svojho Svätého Ducha“ (1 Sol 4, 3 – 5. 7 – 8).

Hnutie čistých sŕdc 

Milovaní! Pre každého a každú z nás je jedinou láskou len Ježiš. Ak už máš svojho chlapca alebo svoje dievča, tak v modlitbe zveruj a prednášaj toto svoje prežívanie lásky Ježišovi, aby vašu lásku očisťoval, zdokonaľoval a robil nezničiteľnou. Nezabúdaj, že nemožno dlho skutočne milovať, ak človeku chýba osobný vzťah s Kristom. Ak sa nebudeš každý deň ponárať cez modlitbu do nekonečného oceánu lásky, ktorým je Boh, ak sa s ním nebudeš spájať vo sviatostiach pokánia a Eucharistie, tak lásku veľmi rýchlo stratíš a nikdy sa nenaučíš milovať. Láska je Boží dar, ktorý sa dá prijímať len s čistým a dôverujúcim srdcom.

Ježišova láska je bezbranná, lebo ju možno odvrhnúť, ignorovať, možno ňou pohrdnúť. No Ježiš sa nikdy neuráža, len trpiac trpezlivo čaká na prijatie, na otvorenie dvier srdca. Bezbranná Ježišova láska sa stáva všemohúcou, keď je prijatá s pokorou a vierou – vtedy dvíha aj z najväčších pádov a lieči najbolestivejšie rany. Nikdy nie je neskoro vrátiť sa k Ježišovi. Vždy na teba čaká. Pán Ježiš hovorí: „Cítim sa závislý od tvojej dôvery; ak tvoja dôvera bude veľká, tak moja štedrosť nebude mať mieru. Najbolestnejšie ma zraňujú hriechy nedôvery. Čím väčšmi dúfaš, tým viac dostaneš.“

Na stránkach nášho časopisu vyzývame našich čitateľov, aby sa pripojili k Hnutiu čistých sŕdc. Na svete existuje už mnohomiliónová skupina mladých ľudí, ktorí túžia učiť sa láske od Ježiša, a preto zložili sľub čistoty srdca. Všetkým, čo našej redakcii pošlú informáciu o zložení takéhoto sľubu Kristovi, pošleme osobitné požehnanie a ich mená zapíšeme do Knihy čistých sŕdc. Neslobodno zabúdať, že zložením tohto sľubu sa pevne chytáme Ježišovej ruky, aby sme prešli životom spolu s ním, aby sme vstávali po každom páde a vystupovali na najvyšší vrchol – lásku. Preto sa neboj zapojiť sa do tejto Ježišovej revolúcie lásky. Aby si to urobil, choď najprv na spoveď a keď prijmeš Ježiša v Eucharistii, pomodli sa nasledujúcu modlitbu:

Pane Ježišu, ďakujem ti, že ma miluješ láskou, ktorá ma chráni pred zlom, dvíha z najväčších pádov a lieči najbolestivejšie rany. Zasväcujem ti, Pane, svoju pamäť, rozum, vôľu, dušu a telo spolu so svojou sexualitou. Sľubujem nezačínať sexuálny život do prijatia sviatosti manželstva. Nebudem čítať, kupovať ani si prezerať časopisy, knihy, programy a filmy s pornografickým obsahom. (Dievčatá môžu dodať: Budem sa obliekať slušne a nijako nebudem u iných vzbudzovať žiadostivé myšlienky alebo túžby.)

Sľubujem stretávať sa s tebou každý deň pri modlitbe, pri čítaní Svätého písma, v častom prijímaní Eucharistie a na adorácii Najsvätejšej sviatosti. Budem pravidelne pristupovať k sviatosti zmierenia, nepodliehať znechuteniu a okamžite vstávať z každého hriechu. Pane Ježišu, uč ma systematickej práci na sebe. Prosím ťa o schopnosť kontrolovať svoje sexuálne vzruchy a pocity. Prosím ťa o odvahu každý deň kráčať proti prúdu, aby som nikdy nebral(a) drogy a vyhýbal(a) sa všetkému, čo vytvára závislosť, predovšetkým alkoholu a cigaretám. Uč ma konať tak, aby najdôležitejšia v mojom živote bola láska.

Panna Mária, moja Matka, veď ma po cestách viery k samému prameňu lásky, k Ježišovi. Podľa príkladu Božieho služobníka Jána Pavla II. túžim sa ti úplne zasvätiť: „Celý tvoj (celá tvoja), Mária!“ Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu sa celý(á) zverujem so všetkým, čím som, každý svoj krok, každú chvíľu svojho života. Blahoslavená Karolína, vyprosuj mi dar čistého srdca. Amen!

Pán Ježiš povzbudzuje všetkých, ktorí sú spútaní sebaukájaním, pornografiou či inými úchylkami, aby neupadali na duchu, ale každý deň mu pri modlitbe zverovali svoje zranené srdce. Možno vás neuzdraví naraz, no určite vás bude postupne učiť pokornej viere a bezhraničnej dôvere. Preto sa vyzbrojte trpezlivosťou. Nech vás neodradzujú pády. Ježiš vás pozdvihne z každého pádu, až napokon dosiahnete konečné víťazstvo. Potrebuje však našu každodennú spoluprácu. Preto je veľmi dôležitá sebadisciplína, také usporiadanie denných povinností, aby bol medzi nimi aj stály čas na modlitbu, poriadnu prácu a odpočinok (najlepšie vo forme nejakého aktívneho športu).

Milovaní! Pán Ježiš túži, aby ste sa na stránkach Milujte sa! delili so svojimi rovesníkmi o svoje úvahy i svedectvá z objavovania krásy čistej lásky, o svoje pády, zápasy s hriechom i zlo­zvykmi. Za všetky zaslané svedectvá zo srdca ďakujeme. Každého a každú z vás zahŕňame do svojich modlitieb.

Objednaj

Ak máte záujem o stiahnutie časopisu vo formáte PDF

  • Prihlás sa, ak už si registrovaný a časopis odoberáš
  • Objednaj, ak ešte nie si registrovaný


The above article was published with permission from Milujte sa! in November 2010

Prečítajte si ďalšie kresťanské články v slovenskom jazyku

Navrchol

Odporucit stranku znamemu!


Články kresťanské