Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Hnutie čistých sŕdc Christianity - Articles - Hnutie čistých sŕdc
Ja som Pán Boh tvoj. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, ktorým by si sa klaňal                Nevezmeš meno Božie nadarmo                Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni                Cti otca svojho i matku svoju                Nezabiješ                Nezosmilníš                Nepokradneš                Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu                Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho                Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho               
Slovenská verziaKresťanský portál

Kresťanské zdroje

 
Hnutie čistých sŕdc - 8/2008
   

Autor: editorial staff
Milujte sa! 8/2008 → Hnutie čistých sŕdcJežiš Kristus dáva každému človeku dar svojej lásky a večného života, čiže dáva nám zadarmo všetko, čo potrebujeme k plnému šťastiu. Avšak na strane človeka sa objavujú prekážky a problémy.

Sú nimi najmä: slabá viera alebo chýbajúca viera, egoistické sústredenie sa na seba, zotročenie hriechmi, náboženská nevedomosť... S tým všetkým súvisí nepripravenosť na prijatie daru Božieho milosrdenstva.

Preto základnou úlohou a cieľom nášho života je odstraňovanie všetkých týchto prekážok bojom proti hriechu, premáhaním egoizmu, formovaním pevnej vôle, zápasom o dar čistého srdca, dozrievaním v láske. Pán Ježiš nám odhaľuje, že na tejto ceste dozrievania v láske nie sme schopní nič urobiť bez neho. Vyzýva nás: „Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť“ (Jn 15, 4 – 5). Len Ježiš Kristus ťa vyslobodí z otroctva hriechov a z moci zlých duchov, len on ťa uzdraví aj z najťažších duchovných chorôb a zranení, len on ti vráti čistotu srdca a urobí ťa schopným milovať, lebo len on je Boh a jediný darca lásky. Ak túžiš vstúpiť na cestu dozrievania v láske a podrobiť sa liečbe v Ježišovej „klinike čistých sŕdc“, najprv choď na spoveď, vyznaj mu celú svoju biedu a po svätom prijímaní sa pomodli nasledujúcu Modlitbu zasvätenia Hnutia čistých sŕdc:

Pane Ježišu, ďakujem ti, že ma miluješ láskou, ktorá ma chráni do zla, dvíha z najväčších pádov a lieči najbolestivejšie rany. Zasväcujem ti, Pane, svoju pamäť, rozum, vôľu, dušu a telo spolu so svojou sexualitou. Sľubujem nezačínať sexuálny život do prijatia sviatosti manželstva. Nebudem čítať, kupovať ani si prezerať časopisy, knihy, programy a filmy s pornografickým obsahom. (Dievčatá môžu dodať: Budem sa slušne obliekať a nijako nebudem u iných vzbudzovať žiadostivé myšlienky alebo túžby.)

Sľubujem stretávať sa s tebou každý deň pri modlitbe, pri čítaní Svätého písma, v častom prijímaní Eucharistie a na adorácii Najsvätejšej sviatosti. Budem pravidelne pristupovať k sviatosti zmierenia, nepodliehať znechuteniu a okamžite vstávať z každého hriechu. Pane Ježišu, uč ma systematickej práci na sebe. Prosím ťa o schopnosť kontrolovať svoje sexuálne vzruchy a pocity. Prosím ťa o odvahu každý deň kráčať proti prúdu, aby som nikdy nebral(a) drogy a vyhýbal(a) sa všetkému, čo vytvára závislosť, predovšetkým alkoholu a cigaretám. Uč ma konať tak, aby najdôležitejšia v mojom živote bola láska.

Panna Mária, moja Matka, veď ma po cestách viery k samému prameňu lásky, k Ježišovi. Podľa príkladu Božieho služobníka Jána Pavla II. túžim sa ti úplne zasvätiť: „Celý tvoj (celá tvoja), Mária!“ Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu sa celý(á) zverujem so všetkým, čím som, každý svoj krok, každú chvíľu svojho života. Blahoslavená Karolína, vyprosuj mi dar čistého srdca. Amen!

Tento úkon zasvätenia sa Ježišovi je veľkou udalosťou tvojho života. Každý deň ho obnovuj, aby si nezabúdal(a) na svoje záväzky a na Ježišovu prítomnosť. Pošli našej redakcii informáciu o svojom vstupe do Hnutia čistých sŕdc, aby sme ťa mohli zapísať do Knihy čistých sŕdc a poslať ti osobitné požehnanie. Píšte a posielajte nám svoje svedectvá, deľte sa na stránkach Milujte sa! o svoje skúsenosti zo vstávania z pádov, zo svojich bojov o čistotu srdca, z nadobúdania pokladu viery. Všetkých členov HČS prosím o každodennú modlitbu za nás všetkých navzájom. Nikdy nepodliehajte znechuteniu a povzbudzujte iných, aby našli odvahu kráčať životom spolu s Ježišom v spoločenstve Hnutia čistých sŕdc.

Kto môže vstúpiť do HČS? Každý, kto túži liečiť svoje zranené srdce a učiť sa od Ježiša milovať čistým srdcom.

Aké sú požiadavky? Úprimná túžba plniť všetky záväzky, ktoré sú obsiahnuté v Modlitbe zasvätenia.

A čo ak padnem? Tak máš čo najskôr ísť na spoveď. Člen HČS sa zaväzuje vstávať z každého pádu a nepodliehať znechuteniu.

Veľmi dôležité je urobiť si poriadok v každodennom rozvrhu. Každý, kto je v HČS, musí si napísať denný program, v ktorom musí byť čas na modlitbu, poctivé štúdium alebo prácu, na oddych. A má sa usilovať čo najvernejšie ho plniť. Sily zla robia všetko preto, aby zavládol chaos a neporiadok. Buď na seba náročný a nikdy sa nedaj znechutiť neúspechmi. Práca na sebe si vyžaduje mnoho námahy, času a trpezlivosti. Veľmi dôležitá je každodenná modlitba. Okrem toho bez ľútosti premáhaj vlastnú lenivosť, rozvíjaj svoju schopnosť správne oddychovať aktívnym športom či pohybom na čerstvom vzduchu. Premáhaním odporu k námahe sa zoceľuje telo i duša. Aspoň raz za deň treba telo poriadne unaviť. Choď skôr spať a tiež skôr vstávaj – tak ako to robia rehoľníci v kláštoroch.

Nezabúdaj na pokyny svätého Petra: „Na neho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará. Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Vzoprite sa mu, pevní vo viere“ (1 Pt 5, 7 – 9).

„Čo znamená bdiem?“ pýtal sa Ján Pavol II. na Jasnej Hore. A odpovedal: „Znamená to, že sa usilujem byť človekom svedomia. Že svedomie si nezahlušujem, nedeformujem. Dobro aj zlo nazývam pravými menami a nič nezastieram. Dobro v sebe zveľaďujem a zo zla sa usilujem oslobodiť jeho premáhaním. Je to veľmi podstatná vec, ktorú nikdy neslobodno prehliadať, odsunúť bokom. Nie. Je všade a je vždy prvoradá. A je tým dôležitejšia, čím viac okolností nabáda k tolerovaniu zlo, k tomu, aby sme sa z neho ľahko rozhrešovali. Zvlášť ak tak konajú iní. Moji drahí priatelia! Vy musíte postaviť pevnú hrádzu demoralizácii – hrádzu tým chybám v spoločnosti, ktoré tu už nebudem vymenovávať, ale o ktorých veľmi dobre viete. Musíte byť na seba nároční, a to ja vtedy, keď iní na vás nároční nebudú. Dejinné skúsenosti nám hovoria, akú cenu zaplatil celý národ za každú demoralizáciu. Dnes, keď zápasíme o budúci vzhľad nášho spoločenského života, nezabudnite, že bude závisieť od toho, aký bude konkrétny človek. Preto bdejte! Kristus pri modlitbe v Getsemanskej záhrade povedal apoštolom: ,Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia!‘ (Mt 26, 41). Bdiem ďalej znamená všímam si ľudí okolo seba. Neuzatváram sa v sebe, na malom dvorčeku vlastných záujmov či dokonca vlastných súdov. Bdiem znamená lásku k blížnemu, bdiem znamená základnú medziľudskú solidaritu... Bdiem znamená aj cítim sa zodpovedný za to veľké spoločné dedičstvo, ktoré sa volá Poľsko. To meno nás všetkých definuje. To meno nás všetkých zaväzuje, To meno nás všetkých niečo stojí... Nechcime také Poľsko, ktoré by nás nič nestálo. Namiesto toho bdejme nad všetkým, čo tvorí skutočné dedičstvo pokolení, a usilujme sa zveľadiť ho. Bohatstvo národa spočíva predovšetkým v ľuďoch. V človekovi. V mládeži! Jeho bohatstvom je každý, kto bdie v mene pravdy, lebo tá dáva šat láske“ (18. júna 1983).

Milovaní, nech nás tieto slová Svätého Otca zmobilizujú k intenzívnejšej práci na sebe a k odvážnejšiemu kráčaniu po ceste, ktorou nás vedie Ježiš v Hnutí čistých sŕdc. Nech vás stretnutia so zmŕtvychvstalým Kristom v Eucharistii urobia schopnými vydávať radostné svedectvo o jeho nekonečnom milosrdenstve.

Zo srdca vám všetkým žehnám.

P. Mieczysław Piotrowski s redakčným spoločenstvom

Objednaj

Ak máte záujem o stiahnutie časopisu vo formáte PDF

  • Prihlás sa, ak už si registrovaný a časopis odoberáš
  • Objednaj, ak ešte nie si registrovaný


The above article was published with permission from Milujte sa! in November 2010

Prečítajte si ďalšie kresťanské články v slovenskom jazyku

Navrchol

Odporucit stranku znamemu!


Články kresťanské