Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Hnutie čistých sŕdc manželstiev Christianity - Articles - V kruhu rodiny
Ja som Pán Boh tvoj. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, ktorým by si sa klaňal                Nevezmeš meno Božie nadarmo                Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni                Cti otca svojho i matku svoju                Nezabiješ                Nezosmilníš                Nepokradneš                Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu                Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho                Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho               
Slovenská verziaKresťanský portál

Kresťanské zdroje

 
Hnutie čistých sŕdc manželstiev - 8/2008
   

Autor: editorial staff
Milujte sa! 8/2008 → V kruhu rodiny„Nejestvuje ,veľké tajomstvo‘, ktorým je Cirkev a ľudstvo v Kristovi, bez ,veľkého tajomstva‘, vyjadreného v bytí ,jedného tela‘..., totiž v realite manželstva a rodiny“ (Ján Pavol II., List rodinám 19).

Ježiš Kristus vyzýva každého z nás, aby sme sa navzájom milovali, ako on miloval nás (porov. Jn 15, 12). Len v takej láske sa prejavuje zmysel nášho života, ako aj pravda o ľudskej sexualite. A tak aj ľudská sexualita má vo svojej podstate vyjadrovať Božiu lásku skrze telesno-duchovné zjednotenie manželov. Takúto pravdu zjavil Ježiš o ľudskej sexualite a manželstve. Je to radostná zvesť, no zároveň veľa vyžaduje. Je to preto, lebo skutočná láska každému človekovi bez výnimky kladie veľké požiadavky.

Keď Ježiš hovorí o význame ľudskej sexuality, dotýka sa najhlbších pokladov človečenstva – teda najväčších snov a túžob, ale aj našej najväčšej biedy a úbohosti spôsobenej egoizmom a hriechmi. Smädní po láske a ponorení vo všelijakom zle nebudeme môcť bez Ježiša Krista objaviť význam svojej sexuality. Ak odmietneme zjavenú pravdu o ľudskej sexualite, stratíme zmysel svojho života, stratíme radosť aj pravé šťastie. Keď nám Ježiš zjavuje pravdu o nás samých a o našej sexualite, nielen jasne ukazuje, čo je pre nás dobré a čo ničí naše šťastie a lásku, ale predovšetkým nám dáva svoju milosť, aby nás oslobodzoval z otroctva hriechov, liečil všetky naše zranenia a robil naše srdce schopným takej lásky, akou nás miluje on. Vari to nie je radostná a nádherná zvesť?

Prečo sa potom učenie Cirkvi o ľudskej sexualite stretáva s takým veľkým odporom? Prečo s takým nepriateľským postojom mnoho ľudí odmieta Ježišovo učenie, ktoré odhaľuje zlo antikoncepcie, rozvodov či spoločného bývania pred sobášom? Vari si ľudia vo svojej nevedomosti a zaslepenosti neuvedomujú, aký vznešený zmysel dal Boh sexuálnemu spolužitiu?

Svätý Otec Ján Pavol II. vyhlásil, že Boh nás skrze našu sexualitu povoláva „k snúbeneckej láske“, ktorá dáva konečný zmysel „nášmu jestvovaniu na svete“ (16. 1. 1980). A ešte povedal, že ak nerozumieme zjavenej pravde o ľudskej sexualite, nebudeme schopní pochopiť kresťanstvo (List rodinám 19). Sväté písmo sa začína príbehom prvého manželstva Adama a Evy a končí sa opisom uzavretia manželstva Krista a Cirkvi. Láska Boha k ľuďom je v Starom zákone predstavená v obraze lásky muža k žene. V Novom zákone Boh v Ježišovi Kristovi uzatvára s nami manželstvo naveky – čiže vťahuje nás do najužšieho spoločenstva so sebou. Tento odveký plán zjednotenia ľudí so sebou v láske Boh vyjadril v pravde o zmysle sexuality a manželstva.

Aby manželia čoraz plnšie objavovali význam a podstatu povolania k životu v manželstve, Ježiš ich pozýva k zapojeniu sa do každodenného programu života v milosti sviatosti manželstva v Hnutí čistých sŕdc manželstiev. Aby ste to mohli urobiť, choďte na spoveď a po prijatí Ježiša v Eucharistii sa spoločne pomodlite Modlitbu zasvätenia:

„Pane Ježišu, ďakujeme ti, že nás bezhranične miluješ, čím nás chrániš pred zlom, dvíhaš z pádov a uzdravuješ naše rany. Odovzdávame ti seba, svoju pamäť, rozum, dušu, telo. Sľubujeme nikdy nezabúdať, že tvoja prítomnosť vo sviatosti manželstva je naším najcennejším pokladom a že len u teba nájdeme liek a silu na prekonávanie všetkých ťažkostí a kríz. Preto sa chceme každý deň s tebou stretávať pri modlitbe a čítaní Svätého písma, v častom svätom prijímaní a pri adorácii pred Najsvätejšou sviatosťou. Chceme pravidelne pristupovať k sviatosti zmierenia, nepodliehať znechuteniu a hneď vstávať z každého hriechu. Zaväzujeme sa nikdy nečítať, nekupovať a neprezerať si časopisy, programy a filmy s pornografickým obsahom, nepoužívať nijaké antikoncepčné prostriedky a vždy byť pripravení prijať každé dieťa, ktoré chceš ty, Pane, povolať k bytiu. Ježišu, uč nás systematickej práci na sebe, daj nám schopnosť ovládať naše sexuálne hnutia a pocity. Prosíme ťa o odvahu každý deň kráčať proti prúdu, aby sme sa vždy vyhýbali všetkému, čo vytvára závislosť a zotročuje – predovšetkým alkoholu, drogám a cigaretám. Uč nás konať tak, aby najdôležitejšia v našom živote bola láska.

Panna Mária, naša Matka, veď nás cestami viery k jedinému prameňu lásky, k Ježišovi. Podľa príkladu Božieho služobníka Jána Pavla II. sa ti chceme úplne zasvätiť: „Celý tvoj, Mária!“ Do tvojho Nepoškvrneného Srdca skladáme seba, všetko, čím sme, každý svoj krok, každú chvíľu nášho života. Amen.“

Informáciu o vašom vstupe do HČSM pošlite našej redakcii spolu so svojou adresou, dátumami narodenia a dátumom vstupu do HČSM. Zapíšeme vás do Knihy čistých sŕdc a pošleme vám osobitné požehnanie.

Žehnám vás v Kristovi!

P. Mieczyslaw Piotrowski s redakčným spoločenstvom

Objednaj

Ak máte záujem o stiahnutie časopisu vo formáte PDF

  • Prihlás sa, ak už si registrovaný a časopis odoberáš
  • Objednaj, ak ešte nie si registrovaný


The above article was published with permission from Milujte sa! in November 2010

Prečítajte si ďalšie kresťanské články v slovenskom jazyku

Navrchol

Odporucit stranku znamemu!


Články kresťanské