Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Hnutie čistých sŕdc Christianity - Articles - Hnutie čistých sŕdc
Ja som Pán Boh tvoj. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, ktorým by si sa klaňal                Nevezmeš meno Božie nadarmo                Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni                Cti otca svojho i matku svoju                Nezabiješ                Nezosmilníš                Nepokradneš                Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu                Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho                Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho               
Slovenská verziaKresťanský portál

Kresťanské zdroje

 
Hnutie čistých sŕdc - 9/2008
   

Autor: editorial staff
Milujte sa! 9/2008 → Hnutie čistých sŕdcPrečo nemôžeme žiť spolu pred sobášom, ak sa milujeme? Prečo Katolícka cirkev učí, že sebaukájanie, petting, orálny sex, homosexuálne správanie sa, používanie antikoncepcie sú ťažké hriechy?

Nedá sa byť naplno kresťanom (kresťankou) pre prijatia Bohom zjavenej pravdy o ľudskej sexualite. Pohlavnosť a sexualita človeka sú oblasťou, v ktorej chce byť Boh osobitne prítomný. Pre manželov to má byť privilegované miesto zakúšania svojej vzájomnej lásky a zároveň prítomnosti a lásky Boha. Zlé sily využívajú egoizmus ľudskej prirodzenosti zaťaženej následkami dedičného hriechu a jej sklon k zlu, aby intenzívnym pokúšaním urobili z ľudskej sexuality miesto vzbury a sporu medzi človekom a Bohom.

Stratégiou pôsobenia zlých duchov je prekrúcanie pravdy a zobrazovanie hriechov nečistoty ako veľmi príťažlivého spôsobu dosahovania radosti, slobody a šťastia. Svätý Otec Ján Pavol II. počas prvých piatich rokov svojho pontifikátu počas stredajších katechéz (od 5. 9. 1979 do 28. 11 1984) hovoril o teológii ľudského tela, pričom objasňoval Bohom zjavenú pravdu o ľudskej pohlavnosti, sexualite a o tajomstve sviatosti manželstva. Takto odhalil klamstvá týkajúce sa ľudskej sexuality, ktoré zlé sily neustále propagujú.

Keď Boh stvoril človeka na svoj obraz, do jeho srdca vložil túžbu po nezničiteľnej láske. Len taká láska môže naplniť túžbu človeka po šťastí. Preto nás Boh povoláva, aby sme sa učili milovať sa navzájom tak, ako nás miluje on. Osobitným spôsobom sa to má diať v intímnej láske muža a ženy, ktorú Boh spečaťuje znakom sviatostného manželstva. Manželstvo ako sviatosť sa stáva obrazom a ikonou Najsvätejšej Trojice. Sexuálny vzťah má vo vzájomnej láske manželov zjavovať neviditeľné tajomstvo lásky Boha, ba čo viac – má byť pre nich účasťou na živote a láske Najsvätejšej Trojice. Pohlavný styk má podľa Božích plánov vždy vyjadrovať nezištné darovanie celého duchovno-telesného bohatstva osoby manželskému partnerovi, a to v Ježišovi Kristovi a navždy. V takom prípade bude sexuálne spolužitie zakúsením nielen zmyslovej rozkoše, ale predovšetkým duchovno-telesnou hostinou, zážitkom vzájomnej lásky v Božej láske, zdrojom posvätenia, zázračným a nádherným aktom, posvätným znakom sviatosti manželstva. Takéto prežívanie sexuálneho spolužitia je možné len vo sviatostnom manželskom zväzku, keď manželia sú v stave posväcujúcej milosti – teda keď majú čisté srdcia, pripravené milovať. V Božej pedagogike vždy je najdôležitejšia láska. Preto aj sexuálna rozkoš a pocity musia byť vždy podriadené zákonu lásky vyjadrenému v prikázaniach.

V tomto kontexte je pochopiteľné, prečo je ťažkým hriechom predmanželský sex, mimomanželský sex ako aj každé vedomé a dobrovoľné provokovanie sexuálneho vzrušenia masturbáciou, pettingom, orálnym sexom, homosexuálnym konaním, pozeraním pornografie atď. Tieto skutky prestupujú Božie prikázania, lebo odporujú nezištnému darovaniu sa, sú egoistickým aktom sústredenia sa na seba, ktorý vedie človeka do pekla egoizmu, lebo ho robí závislým na sexe a zotročuje ho rovnako ako alkohol či drogy. Sú hriechom, lebo ničia dar čistého srdca, ruinujú človeka, dostávajú ho do stavu duchovnej smrti a zotročenia silami zla.

Chráňme sa pred jedným z najprefíkanejších a najnebezpečnejších pokušení diabla, ktoré je obsiahnuté aj v mediálnej propagande. Tá tvrdí, že podstatou lásky je sexuálna rozkoš a pocity – a preto tomu treba všetko podriadiť. Na oltár bôžika sexu a pocitov sa kladú všetky hriechy nečistoty, choroby prenášané pohlavnou cestou, manželské zrady, rozvody, antikoncepcia, potraty. Avšak kresťan všetky svoje emócie, city a celú oblasť sexu musí každodenne zverovať Bohu – aby to všetko uzdravoval, aby človeka oslobodzoval z pút egoistickej žiadostivosti a podriaďoval ho logike jedinej lásky, ktorá nikdy neskončí.

Pocity a sexualita riadené egoizmom smerujú k úplnému ovládnutiu milovaného človeka a k vytvoreniu jeho závislosti na partnerovi, ale to predsa nie je láska, ale zamaskovaný egoizmus. Ak sú však podriadené logike lásky, pomáhajú milovať, to znamená zo všetkých síl túžiť a usilovať sa, aby milovaný človek bol úplne šťastný – teda aby úplne patril Bohu, lebo len tak sa bude môcť človek naplno realizovať v trvalej láske. Nezabúdaj, že nijaké pocity nikdy nikoho neoprávňujú na sexuálne spolužitie pred sobášom. Pohlavný styk je posvätný a právo naň dáva jedine Kristus vo sviatosti manželstva.

Ježiš s veľkou starostlivosťou apeluje na každého z nás: „Telo nie je na smilstvo, lež pre Pána a Pán pre telo... Vari neviete, že vaše telá sú Kristovými údmi? Môžem teda vziať Kristove údy a urobiť ich údmi neviestky? Vonkoncom nie! ... Varujte sa smilstva! Každý hriech, ktorého by sa človek dopustil, je mimo tela; kto však smilní, hreší proti vlastnému telu. A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe?“ (1 Kor 6, 13 – 19).

Všetci sme narušení dôsledkami dedičného hriechu. Sami, vlastnými silami nie sme schopní premôcť svoj egoizmus ani podriadiť logike lásky svoje city a sexuálnu žiadostivosť. Preto Pán Ježiš všetkých vyzýva pripojiť sa k spoločenstvu Hnutia čistých sŕdc, aby sme do jeho rúk každý deň zverovali svoje srdce zranené hriechmi a zotročované egoizmom – aby ho mohol uzdraviť a robil ho schopným čisto milovať. Rozhodne odmietni akýkoľvek strach a obavy. Najprv choď na spoveď, vyznaj v nej všetky svoje hriechy a po prijatí Ježiša v Eucharistii sa mu odovzdaj nasledujúcou modlitbou:

Pane Ježišu, ďakujem ti, že ma miluješ bezhraničnou láskou, ktorá ma chráni do zla, dvíha z najväčších pádov a lieči najbolestivejšie rany. Zasväcujem ti svoju pamäť, rozum, vôľu, dušu a telo spolu so svojou sexualitou. Sľubujem nezačínať sexuálny život do prijatia sviatosti manželstva. Nebudem čítať, kupovať ani si prezerať časopisy, knihy, programy a filmy s pornografickým obsahom. (Dievčatá môžu dodať: Budem sa slušne obliekať a nijako nebudem u iných vzbudzovať žiadostivé myšlienky alebo túžby.)

Sľubujem stretávať sa s tebou každý deň pri modlitbe, pri čítaní Svätého písma, v častom prijímaní Eucharistie a na adorácii Najsvätejšej sviatosti. Budem pravidelne pristupovať k sviatosti zmierenia, nepodliehať znechuteniu a okamžite vstávať z každého hriechu. Pane Ježišu, uč ma systematickej práci na sebe. Prosím ťa o schopnosť kontrolovať svoje sexuálne vzruchy a pocity. Prosím ťa o odvahu každý deň kráčať proti prúdu, aby som nikdy nebral(a) drogy a vyhýbal(a) sa všetkému, čo vytvára závislosť, predovšetkým alkoholu a cigaretám. Uč ma konať tak, aby najdôležitejšia v mojom živote bola láska.

Panna Mária, moja Matka, veď ma po cestách viery k samému prameňu lásky, k Ježišovi. Podľa príkladu Božieho služobníka Jána Pavla II. túžim sa ti úplne zasvätiť: „Celý tvoj (celá tvoja), Mária!“ Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu sa celý(á) zverujem so všetkým, čím som, každý svoj krok, každú chvíľu svojho života. Blahoslavená Karolína, vyprosuj mi dar čistého srdca. Amen!

Modli sa túto modlitbu každé ráno, aby si nezabúdal(a) na svoje záväzky a uskutočňoval(a) ich, nikdy sa nedal(a) znechutiť a vstával(a) po každom páde skrze svätú spoveď.

Informáciu o tej veľkej udalosti, akou bol tvoj vstup do HČS, pošli našej redakcii, aby sme ťa mohli zapísať do Knihy čistých sŕdc a poslať ti formačné materiály spolu s osobitným požehnaním.

Tebe i všetkým členom HČS pripomínam, že každý deň sa treba podujímať na kráčanie cestou viery, držiac sa pevne Ježišovej ruky. Bezmedzne mu dôveruj a svoju detskú dôveru prejavuj vytrvalou každodennou modlitbou. Na ceste viery a dozrievania v láske nepodliehaj meniacim sa náladám ani pocitom. Je potrebné, aby si si napísal vlastný denný program, v ktorom si určíš čas na modlitbu, prácu, štúdium a oddych. So železnou dôslednosťou sa usiluj uskutočňovať ho, pričom nepodliehaj znechuteniu alebo apatii. Buď na seba náročný, nezabúdaj na rannú rozcvičku, často sa pohybuj na čerstvom vzduchu a ak môžeš, venuj sa aktívne nejakému športu, lebo to je najlepšia forma oddychu. Nemárni svoj drahocenný čas na nadmerné sledovanie televízie či surfovanie po Internete.

Pri každodennom úsilí o dosiahnutie určeného cieľa je nutný sebazápor a disciplína. Len tak bude môcť Ježiš uzdravovať tvoje zranené srdce a formovať v tebe nádhernú povahu. Cesta viery, ktorou nás Ježiš vedie, naozaj nie je ľahká, ale ak po nej kráčame každý deň, je očarujúca. Len ona vedie k láske, k plnosti šťastia v nebi.

Píšte a posielajte do redakcie svoje svedectvá, deľte sa s inými o svoje skúsenosti viery. Nezabúdajme na seba navzájom v každodennej modlitbe, osobitne pri ruženci a korunke k Božiemu milosrdenstvu.

Zo srdca vám žehnám!

Objednaj

Ak máte záujem o stiahnutie časopisu vo formáte PDF

  • Prihlás sa, ak už si registrovaný a časopis odoberáš
  • Objednaj, ak ešte nie si registrovaný


The above article was published with permission from Milujte sa! in November 2010

Prečítajte si ďalšie kresťanské články v slovenskom jazyku

Navrchol

Odporucit stranku znamemu!


Články kresťanské