Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Civilizácia života proti civilizácii smrti Christianity - Articles - V kruhu rodiny
Ja som Pán Boh tvoj. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, ktorým by si sa klaňal                Nevezmeš meno Božie nadarmo                Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni                Cti otca svojho i matku svoju                Nezabiješ                Nezosmilníš                Nepokradneš                Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu                Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho                Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho               
Slovenská verziaKresťanský portál

Kresťanské zdroje

 
Civilizácia života proti civilizácii smrti
   

Autor: editorial staff
Milujte sa! 10/2008 → V kruhu rodinyŽiaľ, aj v našich časoch pokojného rozvoja Poľska a Európy prebieha vojna o smrť a život. Ide o smrť a život ľudí, ktorá sa nemôžu sami brániť, ktorí sú najbezbrannejší a od ktorých závisí budúcnosť nášho štátu, nášho národa a nášho postavenia vo svete. Stalinský režim nám vnútil potratovú legislatívu, ktorá spôsobila vyvraždenie väčšieho počtu Poliakov, než nás zahynulo počas Druhej svetovej vojny. V súčasnosti sa chystá nové vyhladzovanie najmladšej skupiny v našej spoločnosti – nenarodených Poliakov.

Stratégia propotratových skupín

Jedným z najlepších odborníkov na presadzovanie potratových zákonov bol lekár Bernard Nathanson. Roku 1968 tento človek založil združenie NARAL (National Association for Repeal of Abortion Law – Národné združenie za zrušenie zákona o potrate). Táto organizácia mala len niekoľko členov, ale v priebehu piatich rokov prevrátila Ameriku hore nohami, keď presadila zákon umožňujúci zavraždiť každé dieťa od chvíle jeho počatia až do momentu narodenia – čiže počas celých deviatich mesiacov trvania tehotenstva. Našťastie doktor Nathanson prežil obrátenie a roku 1982 v Írsku predniesol slávnu reč Smrtonosný podvod, plánovaná vražda, v ktorom odhalil všeobecnú stratégiu propotratových skupín. Berúc do úvahy jeho skúsenosti a ním dosiahnutý „úspech“ pri presadzovaní potratových zákonov stojí za to vypočuť si, čo tento človek hovorí:

„V roku 1968 sme vedeli, že keby sa urobil seriózny prieskum medzi Američanmi na tému potratov, utrpeli by sme zdrvujúcu porážku. Preto sme sa rozhodli pre iný postup. Prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov sme rozširovali výsledky nášho akože uskutočneného prieskumu, v ktorých sme tvrdili, že 50 až 60 % Američanov je zástancami potratov. Bola to neobyčajne úspešná „taktika proroctiev, ktoré sa napĺňajú samé“: keby sme dostatočne dlho americkej verejnej mienke nahovárali, že všetci sú za legalizáciu potratov, väčšina by sa nechala presvedčiť o správnosti takého názoru. Len málo ľudí je totiž ochotných patriť k menšine. Jednou z našich taktík bolo aj používanie skutočných, avšak dvojznačných ankiet. Preto chcem poradiť všetkým, aby boli veľmi nedôverčiví pri počúvaní alebo čítaní výsledkov ankiet.“

Hádam stojí za to zamyslieť sa, prečo sa u nás pred ďalšími debatami na tému potratu začínajú v novinách objavovať výsledky prieskumov, ktoré tvrdia, že väčšina Poliakov je za jeho legalizáciu. Avšak ešte zaujímavejšie je to, čo doktor Nathanson povedal o štatistikách nelegálnych potratov:

„Vedeli sme aj to, že ak situáciu dostatočne zdramatizujeme, získame dostatok sympatií, aby sme ,predali‘ náš program legalizácie umelých potratov. Preto sme sfalšovali údaje o nelegálnych potratoch, vykonaných každý rok v USA. Masmédiám a verejnej mienke sme podsúvali informácie, že ročne sa v USA vykoná okolo milióna potratov, hoci sme vedeli, že v skutočnosti ich je okolo stotisíc. Počas nezákonných zákrokov umieralo ročne okolo 200 – 250 žien, no my sme stále opakovali, že úmrtnosť je podstatne vyššia a presahuje desaťtisíc žien ročne. Tieto čísla začali formovať spoločenské vedomie v USA a boli najlepším prostriedkom na to, aby spoločnosť presvedčili, že potratový zákon treba zmeniť.“

Katolícka karta

Vo svojom zápase o podporu spoločnosti, ktorá mala napomôcť legalizácii potratov (mimochodom užitočnej len pre skupinku lekárov, ktorí chceli zarábať na zabíjaní nenarodených), doktor Bernard Nathanson a jeho spoločníci išli ešte ďalej. Veľmi dobre vedeli, že v rôznorodej americkej spoločnosti existujú rozdiely vierovyznaní. Preto vytvorili ilúziu, akoby Katolícka cirkev bola zdrojom všetkých vnútorných konfliktov v spoločnosti a odpor k potratu akoby bol výlučne otázkou presvedčenia cirkevnej hierarchie, ktorá tak obmedzuje slobodu občanov a dokonca ľudské práva.

„Najdôležitejšia a najúčinnejšia z taktík, ktoré sme používali pri svojej činnosti v rokoch 1968 – 1973, bola takzvaná katolícka karta... Poslúžili sme si súhrnným pojmom katolíckej hierarchie, dostatočne nejasným, aby sme všetkých liberálnych intelektuálov, odporcov nášho zápasu a masovokomunikačné prostriedky presvedčili, že to práve Cirkev je zodpovedná za vznik odporu voči legalizácii potratu... Z našich vyjadrení sa dal urobiť jediný záver: Katolícka cirkev je rozhodnutá vnútiť štátu svoje postoje ohľadom potratu. To, čo sa v najbližších rokoch stane s ľudskými právami v USA, závisí od toho, ako bude vyriešený problém prerušenia tehotenstva. Ak má Listina práv ostať súčasťou Ústavy Spojených štátov, nemôžeme dopustiť, aby kardinál Cook vládol v našej spálni. Nemožno dopustiť, aby dogmatická Katolícka cirkev prevzala právomoci zákonodarcov a pokúšala sa každú ženu nútiť k porodeniu dieťaťa. Postoj hierarchie je nezmeniteľný, odpor voči zákonu umožňujúcemu potrat vychádza práve z nej, a nie od väčšiny katolíkov.

Takto sme oddeľovali katolíckych ,intelektuálov‘, ,pokrokové a liberálne‘ skupiny od hierarchie a vrazili sme klin do katolíckeho odporu proti umelým potratom. Odvolávajúc sa na sfalšované prieskumy sme tvrdili, že .väčšina katolíkov je za zmenu zákona‘ a ,medzi ženami, ktoré využívajú poradenstvo a rozhodujú sa o ukončení tehotenstva, je percento katolíčok proporcionálne k pomeru katolíckeho obyvateľstva v ostatným obyvateľom Spojených štátov‘.

Nehanebne klamúc sme tvrdili, že aj kardinál Cushing je zástancom liberalizácie protipotratového zákona, a odvolávajúc sa na jeho autoritu sme presvedčili mnoho nerozhodných katolíkov, že náš postoj je správny a jasný.

Aký bol zmysel a dôsledok honu, ktorý sme zorganizovali? Predovšetkým sme presvedčili médiá, že každý, kto je proti potratu, musí byť katolík alebo podlieha silnému vplyvu katolíckej hierarchie. Rozširovali sme presvedčenie, že katolíci, ktorí sú zástancami legalizácie potratu, sú intelektuáli, osvietenci, pokrokoví ľudia.

Išlo nám o to, aby sme prostredníctvom médií spoločnosť presvedčili, že neexistujú nekatolícke skupiny, ktoré by boli proti prerušeniu tehotenstva. V skutočnosti sa v tom čase (podobne ako teraz) proti povoleniu potratov vyslovovali mnohé cirkvi: pravoslávne, baptistické, luteránske, metodisti, turíčnici. A aj mormoni, ortodoxní židia, moslimovia. Iné náboženské spoločenstvá zaujímali menej rozhodné stanoviská, ale aj tak nesúhlasili s úplným povolením potratov...

Nekatolíckych skupín, ktoré sa rozhodne vyslovovali proti prerušovaniu tehotenstva, bolo veľmi veľa. Nikdy sme však nedovolili, aby bol uverejnený ich zoznam, a predchádzali sme čo len objaveniu sa zmienky, že môže existovať iná než katolícka opozícia.“

Ukrývanie pravdy o živote nenarodených detí

„Okrem ,katolíckej karty‘ NARAL používal ešte ďalšie dve kľúčové metódy v propagande v prospech potratu: utajovanie všetkých vedeckých dôkazov, že život sa začína počatím, a ovládnutie masovokomunikačných prostriedkov.

Prvá z týchto metód spočívala v dôslednom popieraní vedecky dokázaného faktu, že ľudský život sa začína od momentu počatia. Presviedčali sme, že otázka, kedy sa začína život človeka, že problémom teológie, práva, etiky, filozofie – ale určite to nie je vedecký problém.

Takýto postup je naďalej jednou z obľúbených taktík propotratových skupín, ktoré tvrdia, že vedci nie sú schopní určiť moment, v ktorom sa začína existencia človeka. Taký názor je smiešny a absurdný... Ako vedec viem – nemyslím si, ale viem –, že život človeka sa začína v momente počatia.“

Doktor Nathanson vo svojom prejave nerozvíjal širšie problematiku médií. Musíme si však uvedomovať, že veľká väčšina médií, rozširujúc nepravdy vymyslené americkými zástancami potratov, nebojujúc proti ich klamstvám a neodhaľujúc ich manipulácie vedome alebo nevedome spolupracuje na vytváraní civilizácie smrti. Avšak najsmutnejšie je to, že dokonca aj po odhalení celej ich stratégie, postavenej na hlučnom hlásaní klamstiev a poloprávd, doktorom Nathansonom, tá ostáva najúčinnejším nástrojom, ktorý vo svojich dôsledkoch vedie k vyvražďovaniu miliónov nevinných ľudských bytostí.

Ozvime sa na obranu života

Vybudovanie niečoho, čo bolo zničené, nie je také ľahké. Počas piatich rokov klamania dokázali otriasť presvedčením väčšiny Američanov natoľko, že celá neskoršia činnosť Bernarda Nathansona na obranu života nedokázala opäť vrátiť do praxe protipotratový zákon. Neurobme túto chybu a držme sa pravdy, ktorú nám zjavuje Boh, ktorú bráni Cirkev a ku ktorej dospievajú skutoční vedci: ľudský život je hodnotný od chvíle počatia po prirodzenú smrť.

Dajme slovo lekárovi Johnovi Willkemu, obrancovi života, ktorý je vodcom medzinárodnej International Right to Life Federation (Medzinárodnej federácie Právo na život). Doktor Willke už desaťročia prezentuje na celom svete svoj plán, zhrnutý do štyroch bodov, ako bojovať proti zabíjaniu počatých detí. Jeho plán je veľmi jednoduchý:

1. modlitba,

2. vzdelávanie sa,

3. vzdelávanie iných,

4. praktická pomoc.

Doktor Willke ako veriaci človek správne uznal prvoradú, podstatnú úlohu modlitby pri obrane života človeka. Práve tá má byť na začiatku všetkých rozhodnutí slúžiacich životu a neustále ich podporovať. K modlitbe nás povzbudzuje Ježiš Kristus: „Bdejte celý čas a modlite sa“ (Lk 21, 36). Svätý Pavol píše: „Bez prestania sa modlite“ (1 Sol 5, 17). A svätý Jakub uisťuje: „Veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého“ (Jk 5, 16). K modlitbe nás vyzýval aj najväčší obranca života – Ján Pavol II. Svätý Otec 7. júla 1979 povedal: „Treba sa neustále modliť! ... Nech k všetkým, ktorí ma počúvajú tu alebo kdekoľvek inde, prenikne jednoduchá a podstatná pápežova výzva k modlitbe. Je to najdôležitejšia výzva. Najpodstatnejšie posolstvo.“

Roku 1980 sa v Poľsku začala Kruciáta modlitby na obranu počatých detí, ktorá prispela k tomu, že 7. januára 1993 poľský Sejm zrušil vražedný potratový zákon a schválil zákon chrániaci život nenarodených (žiaľ, s tromi výnimkami). Poľsko bolo prvým štátom na svete, ktorý v demokratických podmienkach uskutočnil takú zmenu. Nedovoľme, aby nás zástancovia potratu pre svoje malicherné záujmy zahltili klamstvami, ako to zvykli robiť, falšujúc prieskumy verejnej mienky a očierňujúc Cirkev.

Musíme sa cítiť zodpovední aj za iné krajiny, kde sa v mene zákona zabíjajú nevinní. 13. decembra na 2. Svetovom modlitbovom kongrese za život v Bazilike Božieho milosrdenstva v Krakove – Lagievnikoch sa začala World Prayer for Life (pozri: www.world-prayer-for-life.org) – Svetová kruciáta modlitby na obranu života človeka, ktorej mottom sú slová Jána Pavla II.: „Naliehavo je potrebná veľká modlitba za život, modlitba, ktorá by prenikla celý svet“ (Evangelium vitae 100). Zapojme sa do tejto modlitby na úmysly:

- za odprosenie milosrdného Boha za odmietnutý dar života,

- za vzrast úcty k životu každého človeka od počatia po prirodzenú smrť,

- za zabezpečenie bezpodmienečného práva na život každému človekovi od počatia po prirodzenú smrť v zákonodarstve všetkých štátov.

Doktor Willke mnohokrát zdôrazňoval, že naša angažovanosť v diele obrany života musí byť múdra, postavená na argumentoch, ktoré nám dáva rozvoj vied: lekárskych, historických, právnych či demografických. Jasné informácie možno získať pravidelným čítaním katolíckej tlače, štúdií a kníh vydávaných obrancami života. Doktor Willke vystríhal pred publikáciami, ktoré – hoci podpísané ľuďmi s mnohými titulmi – nehovoria pravdu. Vzdelávať sa znamená zúčastňovať sa aj na stretnutiach, prednáškach zodpovedných ľudí, znamená to aj pozerať dokumentárne filmy ukazujúce vývoj človeka, ale aj filmy na tému ničenia počatého života a ukazujúce tragédie matiek po ich súhlase so zabitím počatého dieťaťa. Znamená to aj získavať informácie o dôsledkoch potratu na telesné i psychické zdravie ženy.

Toto vedomé úsilie o nadobúdanie pravdivých informácií, neustála aktualizácia nášho poznania je veľmi dôležitá v situácii, keď média namiesto informácií tak často šíria dezinformácie.

Postulát „vzdelávať iných“ je zvlášť určený ľuďom médií, ľuďom široko ponímaného vzdelávacieho systému, ale aj náboženským spoločenstvám a obyčajným ľuďom. Vzdelávame iných, keď sa delíme o svoje poznatky na tému počiatku života človeka, keď iným ľuďom odovzdávame pravdivé informácie o krutosti ukrytej pod slovom potrat. Aj slovenské Fórum života disponuje mnohými materiálmi, ktoré ochotne dáva k dispozícii: fotografie, filmy, knihy, videá... Kontakt: Fórum života, občianske združenie, Heydukova 14, 811 08 Bratislava; telefón: +421 903 533 946; web stránka: www.forumzivota.sk; e-mail: forumzivota at forumzivota sk.

Doktor Willke veľmi zdôrazňuje, že pre dielo obrany života nesmie chýbať konkrétna, aj materiálna, pomoc osamoteným matkám a mnohodetným rodinám. Každý lekár – nielen gynekológ alebo pôrodník – musí poznať a mať kontakty na inštitúcie, spoločenské organizácie alebo linky dôvery vo svojom okolí, ktoré poskytujú pomoc v krízových situáciách. Ani jeden veriaci nemôže ostať ľahostajný k problémom iného človeka, lebo je napísané: „Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou“ (1 Jn 3, 18).

dr inż. Anton Zięba, predseda poľského Združenia obrancov života človeka

Objednaj

Ak máte záujem o stiahnutie časopisu vo formáte PDF

  • Prihlás sa, ak už si registrovaný a časopis odoberáš
  • Objednaj, ak ešte nie si registrovaný


The above article was published with permission from Milujte sa! in November 2010

Prečítajte si ďalšie kresťanské články v slovenskom jazyku

Navrchol

Odporucit stranku znamemu!


Články kresťanské