Články kresťanské. Milujte sa! Články kresťanské - Milujte sa
Ja som Pán Boh tvoj. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, ktorým by si sa klaňal                Nevezmeš meno Božie nadarmo                Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni                Cti otca svojho i matku svoju                Nezabiješ                Nezosmilníš                Nepokradneš                Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu                Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho                Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho               
Slovenská verziaKresťanský portál

Kresťanské zdroje

 
Turínske plátno je znamením umučenia, ktoré zjavuje Spasiteľovu lásku
   

Autor: Jan Paweł II,
Milujte sa! 19/2010 → Veda a vieraSvätý Otec Ján Pavol II. sa v máji 1998 počas vystavenia Turínskeho plátna vybral spolu s pútnikmi z celého sveta „kontemplovať jedno z najotriasajúcejších znamení trpiacej lásky Vykupiteľa“.

Povedal: „Po príchode do katedrály, ktorá ešte nesie stopy po hroznom požiari spred roka, som sa na chvíľu zastavil a adoroval som Eucharistiu – sviatosť, ktorá je centrom kultu Cirkvi a ktorá pod nenápadným spôsobom ukrýva pravdivú, skutočnú a substanciálnu Kristovu prítomnosť. Vedomý si tejto Kristovej prítomnosti medzi nami som sa potom zastavil pred plátnom, drahocenným plátnom, ktoré nám môže pomôcť lepšie pochopiť tajomstvo lásky Božieho Syna k nám.

Pred Turínskym plátnom, výraznou a otriasajúcou podobizňou neopísateľnej bolesti, sa chcem poďakovať Bohu za tento mimoriadny dar, pri ktorom sa kresťan musí s láskou skloniť a vyjadriť úplnú ochotu nasledovať Krista.“

Turínske plátno je výzvou pre rozum

„Od každého človeka a zvlášť od učenca sa vyžaduje predovšetkým námaha, ktorá mu dovolí pokorne prijať hlboké posolstvo, ktoré sa prihovorí jeho mysli a dotkne sa jeho života. Tajomná krása Turínskeho plátna nás núti položiť si otázku o zväzku, aký je medzi svätým plátnom a historickými udalosťami z Ježišovho života. Nie je to predmet viery, Cirkev zatiaľ nemá náležitú kompetenciu, aby sa vyjadrila v tejto veci. Preto prenecháva vedcom úlohu viesť ďalší výskum, ktorý umožní nájsť odpoveď na otázky spojené s Turínskym plátnom, do ktorého bolo – podľa tradície – zavinuté telo nášho Vykupiteľa po zložení z kríža. Cirkev povzbudzuje, aby výskum plátna prebiehal bez akýchkoľvek predsudkov, aby sa nepovažovalo za fakt nič, čo nebolo dokázané. Vyzýva k vnútornej slobode pri výskume, k dôslednému dodržiavaniu zásad vedeckej metodológie a zároveň k úcte k citlivosti veriacich.“

Turínske plátno je zrkadlom evanjelia

„Pre veriaceho človeka je podstatné predovšetkým to, že plátno je zrkadlom evanjelia. Keď uvažujeme o Turínskom plátne, zaiste si uvedomíme, že podobizeň na ňom úzko súvisí s tým, čo evanjeliá hovoria o Ježišovom umučení a smrti, že každý citlivý človek, ktorý naňho hľadí, pocíti vnútorné pohnutie a otras. Kto sa priblíži k plátnu, zároveň si uvedomí, že plátno nepriťahuje pozornosť na seba, ale smeruje k tomu, ktorému má slúžiť podľa dobrotivého rozhodnutia Božej prozreteľnosti. Preto si treba uvedomiť veľkú hodnotu tejto podobizne, na ktorú sa všetci môžu pozerať, ale ktorej tajomstvo doteraz nikto nevysvetlil. Všetkých premýšľajúcich ľudí pobáda k hlbokému zamysleniu, ba môže mať vplyv aj na zmenu ich života.

Turínske plátno je naozaj neobyčajný znak, ktorý nás vedie k Ježišovi, pravému Slovu Otca, a vyzýva ľudí, aby svojím životom nasledovali príklad toho, ktorý za nás obetoval seba samého.“

Na Turínskom plátne sa odráža obraz ľudského utrpenia

„Plátno pripomína dnešnému človeku, ktorý je často očarený blahobytom a výdobytkami techniky, že mnohí jeho bratia prežívajú dramatické situácie, a núti ho zamyslieť sa nad tajomstvom utrpenia, aby mohol lepšie pochopiť jeho príčiny. Podobizeň strýzneného tela Ukrižovaného je svedectvom o strašnej ľudskej schopnosti ubližovať blížnym a zabíjať ich, a preto je obrazom utrpenia nevinných v každej dobe: obetí mnohých tragédií, ktoré poznačili našu minulosť, a drám, ktoré sa dejú v dnešnom svete.

Keď stojíme pred Turínskym plátnom, môžeme nemyslieť na milióny ľudí, ktorí zomierajú od hladu, na zločiny spáchané v čase vojen, v ktorých sa prelieva krv mnohých národov, na brutálne zneužívanie žien a detí, na milió-ny ľudských ponížených bytostí, ktoré žijú v biede na okraji veľkých metropol, zvlášť v rozvojových krajinách? Môžeme azda bez hrôzy a súcitu nemyslieť na ľudí, ktorí nemajú základné občianske práva, na obete mučenia a terorizmu, na tých, ktorých väznia zločinecké organizácie?

Plátno, ktoré nám pripomína tieto tragické situácie, nás nielen núti vyjsť z nášho egoizmu, ale pomáha nám odhaliť tajomstvo utrpenia, ktoré posvätila Kristova obeta, ktorá sa stala prameňom spásy pre celé ľudstvo.“

Turínske plátno je obrazom Božej lásky a ľudského hriechu

„Vyzýva nás, aby sme odhalili najhlbšie príčiny Ježišovej vykupiteľskej smrti. Toto svedectvo nesmierneho utrpenia spôsobuje, že láska toho, ktorý ,tak... miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna‘ (Jána 3, 16), je takmer hmatateľná a zjavuje svoj obdivuhodný rozsah. Zočivoči takémuto utrpeniu musí veriaci človek zvolať v hlbokom presvedčení: ,Pane, už väčšiu lásku si mi nemohol prejaviť!‘ A zároveň si musí uvedomiť, že príčinou tohto utrpenia je hriech – hriech každého jednotlivého človeka.

Keď hovoríme o láske a o hriechu, Turínske plátno nás všetkých pozýva, aby sme si do srdca vyryli podobizeň Božej lásky a odstránili z neho strašnú skutočnosť hriechu. Kontemplovanie tohto stýraného tela pomáha dnešnému človeku, aby sa oslobodil od povrchnosti a egoizmu, ktoré veľmi často formujú jeho vzťah k láske a hriechu. V tichom posolstve plátna človek počuje ozvenu Božích slov a stáročnej kresťanskej skúsenosti: Uver v Božiu lásku, ktorá je najväčším pokladom darovaným ľudstvu a zbraňou proti hriechu, ktorý je zas najväčším nešťastím ľudských dejín.“

Turínske plátno je obrazom bezmocnosti zoči-voči smrti

„Plátno je aj obrazom bezmocnosti: bezmocnosti zoči-voči smrti, v ktorej sa zjavuje posledný dôsledok tajomstva vtelenia. Plátno nás núti zmieriť sa s týmto aspektom vtelenia, ktorý nás najväčšmi znepokojuje, a zároveň zjavuje, ako ďaleko siaha to, že sa Boh stal skutočným človekom a pripodobnil sa nám vo všetkom okrem hriechu. Každým otrasie myšlienka, že dokonca ani Boží Syn neodporoval moci smrti, ale všetci si s dojatím uvedomujeme, že Kristus tak hlboko vzal na seba naše ľudské postavenie, že prijal aj skúsenosť úplnej bezmocnosti, akú človek prežíva vo chvíli, keď hasne jeho život. V tomto spočíva skúsenosť Bielej soboty – dôležitej etapy na Ježišovej ceste k osláveniu, z ktorej vyžaruje svetlo, ktoré osvecuje utrpenie a smrť každého človeka.

Keď nám viera pripomína Kristovo víťazstvo, dodáva nám istotu, že hrob nie je zakončením existencie. Boh nás pozýva k zmŕtvychvstaniu a k nesmrteľnému životu.

Turínske plátno 
je obrazom mlčania

„Existuje tragické mlčanie, ktoré vyjadruje neschopnosť porozumieť a ktoré sa najviac prejavuje v smrti, ale existuje aj plodné mlčanie, ktoré zachovávajú tí, ktorí sa rozhodli mlčať navonok, aby prenikli ku koreňom pravdy a života, ktoré sú skryté v hĺbke. Turínske plátno nevyjadruje len mlčanie smrti, ale aj odvážne a plodné mlčanie, ktoré umožňuje presiahnuť pominuteľnú a dočasnú skutočnosť prostredníctvom úplného ponorenia sa do večnej prítomnosti Boha. Plátno je teda dojemným svedectvom pravdy, že milosrdná Božia všemohúcnosť sa nezastaví pred nijakou zlou silou, ale naopak, že dokáže aj silu zla nasmerovať na dobro. Naša doba musí nanovo odhaliť plodnosť mlčania, aby sa oslobodila od hluku zvukov, obrazov a zbytočných rozhovorov, ktoré nám príliš často nedovoľujú začuť Boží hlas.

... Tento obraz Krista, ktorý je opustený v dramatickej a slávnostnej chvíli smrti ..., nás pozýva, aby sme prenikli k jadru tajomstva života a smrti a odhalili veľké a radostné posolstvo, ktoré dostávame v plátne. Turínske plátno ukazuje Ježiša vo chvíli najväčšej bezmocnosti a pripomína nám, že v premožení smrti je ukrytá spása celého sveta. Plátno je teda povzbudením, aby sme každú skúsenosť, aj skúsenosť utrpenia a hraničnej bezmocnosti, prežívali s vierou, že milosrdná Božia láska víťazí nad každou chudobou, obmedzeniami a pokušením k zúfalstvu. Nech Boží Duch, ktorý prebýva v našich srdciach, prebudí v každom z nás túžbu a veľkodušnosť, aké potrebujeme na to, aby sme prijali posolstvo Turínskeho plátna a urobili z neho normu, ktorá pohýna náš život.“

Ján Pavol II.

(Turín, 24. máj 1998)Objednaj

Ak máte záujem o stiahnutie časopisu vo formáte PDF

  • Prihlás sa, ak už si registrovaný a časopis odoberáš
  • Objednaj, ak ešte nie si registrovaný


The above article was published with permission from Milujte sa! in February 2018.

Prečítajte si ďalšie kresťanské články v slovenskom jazyku

Navrchol

Odporucit stranku znamemu!


Články kresťanské