Články kresťanské. Milujte sa! Články kresťanské - Milujte sa
Ja som Pán Boh tvoj. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, ktorým by si sa klaňal                Nevezmeš meno Božie nadarmo                Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni                Cti otca svojho i matku svoju                Nezabiješ                Nezosmilníš                Nepokradneš                Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu                Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho                Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho               
Slovenská verziaKresťanský portál

Kresťanské zdroje

 
Iné násilie
   

Autor: ks. Mieczysław Piotrowski TChr,
Milujte sa! 20/2010 → Hnutie čistých sŕdcJán Pavol II. varoval, že odvrhnutie morálnych noriem vždy vedie k skrytej totalite. Pripomínal, že pod vplyvom morálneho relativizmu sa diali a naďalej sa dejú vážne priestupky proti slobode a najrôznejšie zločiny (porov. Evangelium vitae 70).

Ján Pavol II. nás varoval (homília zo 6. júna 1991) pred takými televíznymi a rozhlasovými stanicami, časopismi a internetovými stránkami, ktoré sú prameňmi násilia, pretože, ako sa vyjadril: „Stojí za nimi iné násilie, ktoré nemusí byť nevyhnutne fyzickým násilím. Iné násilie, iná sila.“ Tieto prostriedky násilia chcú odtrhnúť človeka od Krista a „zvrhnúť ho k tomu, čo je zmyslové, k rôznym druhom žiadostivosti, k najrôznejším zjednodušeniam v zmyslovej oblasti, v oblasti sexuálneho života, v oblasti užívania“ (homília zo 7. júna 1991). V súčasnosti sme svedkami toho, že mnohé masovokomunikačné prostriedky slúžia klamstvu a demoralizácii. Neprestajne zvádzajú ľudí vidinou „slobody“ a odvádzajú ich od Boha, evanjelia, Božích prikázaní a morálnych noriem, pričom žiadajú zabíjanie nenarodených detí, propagujú eutanáziu, antikoncepciu, pornografiu, homoideológiu, voľné zväzky a rozvody, demoralizujú deti a mládež, vnucujú im štýl, ktorý je založený na uspokojovaní všetkých túžob a bezmedznom užívaní. Vyzývajú ľudí k tomu, aby sa odpútali od Krista a jeho náuky. Takto falšujú pravdu o slobode, ku ktorej nás vyslobodil Kristus, a vedú na cestu „slobody“ od Krista, ktorá sa vždy skončí strašným zotročením mysle a ducha – stavom duchovnej smrti. Pod rúškom „slobody“ od Krista, liberalizmu a tolerancie propagujú civilizáciu smrti, v ktorej niet miesta pre slobodu ani lásku, ale v ktorej vládne primitívny egoizmus, grobianstvo a nenávisť voči tým, ktorí zmýšľajú inak.

Demokracia môže existovať len na základe morálnych hodnôt, ktoré nám priniesol Ježiš Kristus. Ján Pavol II. varoval, že odvrhnutie morálnych noriem vždy vedie k skrytej totalite. Pripomínal, že pod vplyvom morálneho relativizmu sa diali a naďalej sa dejú vážne priestupky proti slobode a najrôznejšie zločiny (porov. Evangelium vitae 70). Ježiš Kristus hovorí hrozné „beda“ tým všetkým, ktorí ničia ľudské svedomie, ktorí zlo nazývajú dobrom, a dobro zlom: „Beda svetu pre pohoršenie! ...Beda človekovi, skrze ktorého pohoršenie prichádza!“ (Mt 18, 7). Vlna demoralizácie, ktorá sa valí z masovokomunikačných prostriedkov, je oveľa nebezpečnejšia než najhoršia povodeň.

Panna Mária, ktorá sa zjavila vo Fatime, povedala blahoslavenej Hyacinte, že hriechy, ktoré uvrhujú najviac ľudí do pekla, sú hriechy telesnej nečistoty. Peklo je absolútny egoizmus, úplný nedostatok lásky. Hriechy nečistoty, ktorých sa ľudia dopúšťajú vedome a dobrovoľne, sú veľmi škodlivé pre ducha, pretože ničia schopnosť milovať, prehlbujú egoizmus, zotročujú rovnako ako drogy alebo alkohol. Boh nás stvoril na svoj obraz a podobu a povolal nás k láske, a preto sa máme naučiť milovať tak, ako nás miluje Boh. Máme od Boha prijímať dar jeho lásky a odovzdávať ju ľuďom. Celá ľudská osoba – vrátane sexuálnej sféry – má byť podriadená zákonu lásky. Kristus dáva vo sviatosti manželstva mužovi a žene právo sexuálne si prejavovať lásku, dáva im právo, aby dvaja „boli jedným telom“, a tak umožnili Bohu povolať k životu nové ľudské bytosti. Len vo sviatostnom manželskom zväzku môže sexuálne spolužitie vyjadrovať úplné, nezištné a trvalé darovanie sa jedného človeka druhému. Takéto manželské spolužitie posväcuje. Je to priestor prežívania Božej lásky skrze vzájomnú manželskú lásku. Boh chce ľudí nasmerovať na cestu dozrievania v láske, a preto nám dal Desatoro so 6. a 9. prikázaním.

Sexuálna rozkoš sa musí podriadiť zákonu lásky, čiže nezištnému, úplnému sebadarovaniu v manželskom milostnom úkone. Preto akékoľvek iné vyvolávanie sexuálnej rozkoše je egoistickým sústredením sa na seba a priestupkom proti logike lásky, ktorá je trvalým, neodvolateľným, nezištným a úplným darovaním seba. Preto vedomá a dobrovoľná masturbácia, pornografia, predmanželské spolužitie, petting, manželská nevera, používanie antikoncepcie atď. sú priestupkami proti šiestemu a deviatemu Božiemu prikázaniu. Ničia lásku, prehlbujú egoizmus, a teda sú ťažkými hriechmi, z ktorých sa treba čo najskôr vyspovedať.

Z teológie tela Jána Pavla II.

Ján Pavol II. tvrdí, že po prvom hriechu sa v srdci muža a ženy zrodila hanba, ktorú zapríčinil hriech, ktorý zdeformoval „Boží obraz“ v človeku, ako aj v medziľudskom vzťahu muža a ženy. Ján Pavol II. zdôrazňuje, že hanba z nahoty sa týka tak telesnej, ako aj duchovnej sféry človeka, pretože hriechom sa vyobcoval z „lásky, ktorá bola žriedlom prvotného daru“. „Je to hanba ženy ,pred‘ mužom a zároveň muža ,pred‘ ženou, vzájomná hanba, ktorá ich núti ukryť svoju nahotu, ukryť svoje telá, skryť pred zrakom muža to, čo je viditeľným znakom ženskosti, a pred zrakom ženy to, čo je viditeľným znakom mužskosti. Tohto sa týkalo zahanbenie muža a ženy po prvom hriechu, keď ,spoznali, že sú nahí‘, ako o tom hovorí Kniha Genezis 3, 7.“

Ján Pavol II. vysvetľuje, že „táto hanba... je prejavom ťažkosti stotožniť sa s vlastným telom – ťažkosti, ktorú človek nepoznal, keď žil v stave prvotnej nevinnosti. Takto treba chápať slová ,bál som sa, lebo som nahý‘, ktoré ukazujú, že ovocie stromu poznania dobra a zla sa nachádza vo vnútri človeka. Tieto slová ukazujú akoby konštitutívnu prasklinu vo vnútri ľudskej osoby, akoby rozbitie prvotnej telesno-duchovnej jednoty človeka. Človek si po prvý raz uvedomuje, že jeho telo prestalo čerpať zo sily ducha, ktorá ho povznášala na úroveň Božieho obrazu. Prvotná hanba človeka je prejavom poníženia, ktorého správcom je telo. Skrýva sa v ňom zárodok protikladu, ktorý bude sprevádzať ,historického‘ človeka počas jeho púte dejinami. Svätý Pavol píše: ,Podľa vnútorného človeka s radosťou súhlasím s Božím zákonom; ale vo svojich údoch pozorujem iný zákon, ktorý odporuje zákonu mojej mysle‘ (Rim 7, 22 – 23).“ „...Telo, ktoré bojuje proti duchu a nechce sa mu podriadiť, ohrozuje duchovnú celistvosť ľudskej osoby. Žiadostivosť tela je ohrozením štruktúry sebaovládania a sebavlastnenia, ktorá tvorí ľudskú osobu.“ Pretože sme poznačení dôsledkami dedičného hriechu, je v nás zakorenená žiadostivosť a nedokážeme ovládať svoje telo „tak prirodzene a jednoducho, ako to dokázal človek v stave prvotnej nevinnosti“ (katechéza Jána Pavla II. z 28. mája 1980). Ovládanie svojich vášní a žiadostivosti treba nadobúdať pomocou každodennej namáhavej práce na sebe.

Hnutie čistých sŕdc

Pre ľudí, ktorí svoje slabosti, hriechy, otroctvá a zranenia každý deň s detskou dôverou odovzdávajú Ježišovi a snažia sa žiť podľa jeho učenia lásky, neexistujú beznádejné situácie. Dôveruj Ježišovi, ktorý ťa pozýva do duchovného spoločenstva Hnutia čistých sŕdc, aby si spolu s ním prežíval(a) neopakovateľné dobrodružstvo dozrievania v láske, formovania svojho charakteru a získavania daru čistého srdca. Pred vstupom do tohto veľkého duchovného spoločenstva choď na svätú spoveď a potom, po prijatí Eucharistie sa celý(á) odovzdaj Ježišovi slovami nasledujúcej Modlitby zasvätenia:

„Pane Ježišu, ďakujem ti, že ma miluješ bezhraničnou láskou, ktorá chráni pred zlom, dvíha z najväčších pádov a uzdravuje najbolestnejšie zranenia. Odovzdávam ti svoju pamäť, rozum a vôľu, dušu a telo spolu s mojou sexualitou. Sľubujem, že sa budem zdržiavať sexuálneho života až do uzavretia sviatostného manželstva. Rozhodujem sa nečítať, nekupovať a nepozerať pornografické časopisy, programy ani filmy. (Dievčatá môžu dodať: ,Rozhodujem sa slušne obliekať a neprovokovať v iných žiadostivé myšlienky ani túžby.‘) Sľubujem, že sa budem s tebou každý deň stretávať pri modlitbe a čítaní Svätého písma, v častom prijímaní Eucharistie a poklone Najsvätejšej sviatosti. Rozhodujem sa pravidelne pristupovať k sviatosti zmierenia, nepoddávať sa znechuteniu a bez otáľania vstávať z každého hriechu.

Pane Ježišu, uč ma systematicky pracovať na sebe, daj mi schopnosť ovládať moje sexuálne vzruchy a emócie. Prosím ťa o odvahu pri každodennom kráčaní proti prúdu, aby som nikdy nebral(a) drogy a vyhýbal(a) sa akejkoľvek závislosti, predovšetkým alkoholu a cigaretám. Uč ma konať tak, aby v mojom živote najdôležitejšia bola láska.

Panna Mária, moja Matka, veď ma po cestách viery až k samotnému žriedlu lásky – k Ježišovi. Podľa príkladu Božieho služobníka Jána Pavla II. sa ti chcem celkom odovzdať: ,Totus Tuus, Mária!‘ Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu zasväcujem seba, všetko, čím som, každý môj krok, každú chvíľu môjho života. Blahoslavená Karolína, vypros mi dar čistého srdca. Amen.“

Každé ráno sa pomodli túto modlitbu. Pomôže ti nezabúdať a uskutočňovať záväzky člena (členky) HČS, nepodľahnúť znechuteniu a rýchlo vstať z každého ťažkého pádu vo sviatosti zmierenia, aby si tak mohol(mohla) žiť v stave milosti posväcujúcej.

Je nevyhnutné, aby si si určil(a) denný program, v ktorom si vyhraď čas na modlitbu, prácu aj odpočinok. Diabol sa teší z neporiadku, pretože vtedy ľahšie zvedie človeka na bludnú cestu hriechu. Napíš si preto svoj denný program a dôsledne ho uskutočňuj. Nevyhnutná je tiež sebadisciplína a nepodliehanie znechuteniu. Bez práce na sebe nie je možné žiť životom viery a dozrievať v láske. Buď na seba náročný(á), bojuj proti svojmu egoizmu a rozhodne „sa chráň zla v akejkoľvek podobe“ (1 Sol 5, 22). Nepodliehaj svojim menlivým náladám a pocitom. Nezabúdaj: všetko, čo je hodnotné, sa získava namáhavou prácou a sebazáporom. Nezabúdaj, že pre formáciu v HČS je dôležité aj čítanie časopisu Milujte sa!

Prosíme ťa, pošli nám svoje svedectvo a informuj našu redakciu o svojom rozhodnutí vstúpiť do HČS. Pošli nám svoje osobné údaje (meno a priezvisko, adresu, dátum narodenia a dátum vstupu do HČS), aby sme ťa mohli zapísať do Knihy čistých sŕdc, poslať ti formačný materiál a osobitné požehnanie.

Pán Ježiš vás prosí, aby ste nám posielali svoje svedectvá, aby ste iným odovzdávali svoju skúsenosť viery, dozrievania v láske a boja proti hriechu a silám zla.

Každý deň sa za seba navzájom modlime, zvlášť ruženec a korunku k Božiemu milosrdenstvu.

Zo srdca vám žehnám!

P. Mieczysław Piotrowski TChr s redakčným spoločenstvomObjednaj

Ak máte záujem o stiahnutie časopisu vo formáte PDF

  • Prihlás sa, ak už si registrovaný a časopis odoberáš
  • Objednaj, ak ešte nie si registrovaný


The above article was published with permission from Milujte sa! in February 2018.

Prečítajte si ďalšie kresťanské články v slovenskom jazyku

Navrchol

Odporucit stranku znamemu!


Články kresťanské