Články kresťanské. Milujte sa! Články kresťanské - Milujte sa
Ja som Pán Boh tvoj. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, ktorým by si sa klaňal                Nevezmeš meno Božie nadarmo                Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni                Cti otca svojho i matku svoju                Nezabiješ                Nezosmilníš                Nepokradneš                Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu                Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho                Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho               
Slovenská verziaKresťanský portál

Kresťanské zdroje

 
Dvojnásobné zlo
   

Autor: ks. Mieczysław Piotrowski TChr,
Milujte sa! 21/2011 → Hnutie čistých sŕdc

Ježiš Kristus chce, aby sme boli šťastní a spasení, a preto nás prosí: „Už nežite, ako žijú pohania, v márnosti svojho zmýšľania, so zatemneným rozumom, odcudzení Božiemu životu pre nevedomosť, ktorá sa ich zmocnila, a pre zaslepenosť ich srdca. Oni otupeli a oddali sa necudnosti a nenásytne žiadostivo páchajú každú nečistotu“ (Efezským 4, 17 – 19).

Sexuálne spolužitie pred svadbou, manželská zrada, rozvody, antikoncepcia, pornografia, interrupcia, eutanázia, metóda oplodnenia in vitro, mediálny teror homoideológie, nenávisť ku krížu a kresťanským hodnotám sú bolestným prejavom veľkej duchovnej krízy, ktorú prežíva súčasný svet. Dobrovoľná nevedomosť v otázkach viery, kult rozkoše a pôžitkárstva vedie k tvrdosti srdca, necitlivosti svedomia a duchovnej smrti. V dôsledku tohto všetkého dochádza k úpadku, k návratu k morálnej dekadencii z obdobia úpadku Rímskej ríše. Opovrhovanie Desatorom, zvlášť piatym a šiestym prikázaním, úplne ničí duchovnú sféru človeka a v konečnom dôsledku môže viesť k večnému zatrateniu. Milujúci Boh nás preto upozorňuje: „Neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýľte sa: ani smilníci ani modloslužobníci ani cudzoložníci ani chlipníci ani súložníci mužov, ani zlodeji ani chamtivci ani opilci ani utŕhači ani lupiči nebudú dedičmi Božieho kráľovstva“ (Prvý list Korinťanom 6, 9 – 10).

Najbolestnejšie je, že tento prúd nemravnosti strháva mnohých pokrstených ľudí. Boh ich volá k obráteniu a spamätaniu sa: „Zdeste sa nad tým, nebesá, zhrozte sa veľmi, preveľmi, hovorí Pán. Veď dvoch ziel sa dopustil môj ľud: mňa opustili, prameň živých vôd, aby si vykopali popraskané cisterny, ktoré vodu udržať nemôžu“ (Jeremiáš 2, 12 – 13). Každý vedomý a dobrovoľný hriech nečistoty, zotrvávanie v ňom a neochota obrátiť sa je desivou hlúposťou. Takéto správanie je totiž odmietnutím Boha, jediného Prameňa lásky a života, a kopaním popraskanej cisterny na púšti, ktorá symbolizuje hedonistický kult zmyslovej rozkoše. Celým srdcom musíme nenávidieť a odmietať všetky druhy hriechov nečistoty, pretože prehlbujú egoizmus, zabíjajú lásku, robia závislými na zmyslových rozkošiach a vrhajú človeka do otroctva zlých duchov.

Ježiš Kristus nám vysvetľuje, že najdôležitejšia je láska a že sexuálna rozkoš a city sa jej musia celkom podriadiť. Preto je nevyhnutné, „aby ste sa zdržiavali smilstva a aby každý z vás vedel mať svoju nádobu vo svätosti a v úcte, nie v náruživej žiadostivosti ako pohania, ktorí nepoznajú Boha“ (Prvý list Solúnčanom 4, 3 – 5).

Sexuálne spolužitie pred svadbou nemožno ospravedlňovať. Ak skutočne miluješ svoje dievča, konkrétnym prejavom tvojej lásky má byť silné predsavzatie, že pred uzavretím sviatostného manželstva s ňou nebudeš sexuálne žiť. Dievča by malo svojmu chlapcovi vysvetliť, že právo na jej telo a na sexuálne spolužitie dáva len Kristus, ktorý vo sviatosti manželstva mocou Ducha Svätého posväcuje telo a dušu muža aj ženy tak, že pre seba navzájom budú manželom a manželkou. Až vtedy bude ich sexuálne spolužitie prejavom telesno-duchovného zjednotenia, spojením v láske trojjediného Boha.

Preto je v období chodenia veľmi dôležitá sebadisciplína, obmedzovanie sa v dotykoch a spôsobe prejavovania vzájomnej lásky. Dôraz má byť na duchovnom rozmere vzájomného vzťahu. Neprípustné sú vášnivé bozky a nežnosti vyhradené len pre manželov, ktoré sú prípravou na intímne manželské spojenie. Obmedzovanie sa v tejto oblasti bude náročné a bolestné, ale je to nevyhnutná etapa dozrievania v čistej láske a veľmi konkrétny prejav potláčania svojho egoizmu. Ježiš Kristus pripomína: „Veď Boh nás nepovolal pre nečistotu, ale pre posvätenie. A kto týmto pohŕda, nepohŕda človekom, ale Bohom, ktorý vám dáva aj svojho Svätého Ducha“ (1 Sol 4, 7 – 8). Najväčším pokladom ľudského srdca je láska, ktorú vlieva a udržiava Duch Svätý (porov. Rim 5, 5). Počas sviatosti manželstva sa vzýva Duch Svätý, aby prebýval v srdciach tých, ktorí túto sviatosť prijímajú.

Z teológie tela Jána Pavla II.

„Aby láska bola krásna a večná, musí byť Božím darom. Aby mohla byť ,krásnou láskou‘, čiže darom človeka pre človeka, musí pochádzať od toho, ktorý je Darom a Prameňom všetkých darov. Keď hovoríme o ,krásnej láske‘, hovoríme o kráse človeka, ktorý v sile Ducha Svätého dokáže takto milovať, hovoríme o kráse muža a ženy. Táto krása pochádza od Boha tak ako láska. Od Boha pochádzajú obaja: muž aj žena, osoby, ktoré sú pre seba navzájom darom. Z prvotného daru Ducha, ktorý ,dáva život‘, vyplýva ich vzájomný dar, že sú pre seba manželom a manželkou. Všetko, čo si manželia sľubujú: vernosť, lásku a že jeden druhého do smrti neopustia, je možné len v rámci ,krásnej lásky‘ a možno sa to naučiť len skrze modlitbu. Modlitba je čerpaním a otváraním svojho srdca pred jediným prameňom krásnej lásky, ktorým je Duch Svätý. Modlitba je, ako píše svätý Pavol, vnútorným ‚ukrytím sa s Kristom v Bohu‘ (porov. Kolosenským 3, 3). Len vtedy môže pôsobiť Duch Svätý, prameň krásnej lásky. On vlieva túto lásku do sŕdc všetkých, ktorí ‚počúvajú slovo, zachovávajú ho v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu‘ (Lukáša 8, 15).“

Hnutie čistých sŕdc

„Čudujú sa, že sa už s nimi nevrháte do toho istého prúdu výstredností, a rúhajú sa“ (Prvý Petrov list 4, 4).

„Blaženosť vidieť Boha bola sľúbená ľuďom čistého srdca. Oči, ktoré si zvykli na tmu, nedokážu hľadieť na žiaru jasného svetla. To, čo bude pre svetlé duše šťastím, bude pre poškvrnené trestom. Preto musíme odvrátiť zrak od temnoty svetských márností, očistiť sa zo špiny hriechu, aby sa jasný zrak mohol radovať z nádherného pohľadu na Boha“ (sv.  Lev Veľký, pápež).

Len človek čistého srdca je šťastný, pretože len čistým srdcom možno milovať a prežívať Božiu prítomnosť. Ježiš všetkých bez výnimky pozýva do Hnutia čistých sŕdc, pretože chce, aby sme spolu s ním prežívali neopakovateľné dobrodružstvo dozrievania v láske, formovania svojho charakteru a čistého srdca. Ak sa chceš stať členom tohto veľkého spoločenstva, pristúp najskôr k sviatosti zmierenia a po úprimnej spovedi a prijatí Eucharistie sa celkom zasväť Ježišovi slovami nasledujúcej modlitby:

„Pane Ježišu, ďakujem ti, že ma miluješ bezhraničnou láskou, ktorá chráni pred zlom, dvíha z najväčších pádov a uzdravuje najbolestnejšie zranenia. Odovzdávam ti svoju pamäť, rozum a vôľu, dušu a telo spolu s mojou sexualitou. Sľubujem, že sa budem zdržiavať sexuálneho života až do uzavretia sviatostného manželstva. Rozhodujem sa nečítať, nekupovať a nepozerať pornografické časopisy, programy ani filmy. (Dievčatá môžu dodať: ,Rozhodujem sa slušne obliekať a neprovokovať v iných žiadostivé myšlienky ani túžby.‘) Sľubujem, že sa budem s tebou každý deň stretávať pri modlitbe a čítaní Svätého písma, v častom prijímaní Eucharistie a poklone Najsvätejšej sviatosti. Rozhodujem sa pravidelne pristupovať k sviatosti zmierenia, nepoddávať sa znechuteniu a bez otáľania vstávať z každého hriechu.

Pane Ježišu, uč ma systematicky pracovať na sebe, daj mi schopnosť ovládať moje sexuálne vzruchy a emócie. Prosím ťa o odvahu pri každodennom kráčaní proti prúdu, aby som nikdy nebral(a) drogy a vyhýbal(a) sa akejkoľvek závislosti, predovšetkým alkoholu a cigaretám. Uč ma konať tak, aby v mojom živote najdôležitejšia bola láska.

Panna Mária, moja Matka, veď ma po cestách viery až k samotnému žriedlu lásky – k Ježišovi. Podľa príkladu Božieho služobníka Jána Pavla II. sa ti chcem celkom odovzdať: ,Totus tuus, Mária!‘ Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu odovzdávam seba, všetko, čím som, každý svoj krok, každú chvíľu svojho života. Blahoslavená Karolína, vypros mi dar čistého srdca. Amen.“

Každé ráno sa pomodli túto modlitbu, aby si nezabudol(nezabudla) na svoj záväzok a uvádzal(a) ho do praxe. Nikdy sa nedaj znechutiť a hneď vstaň z každého ťažkého pádu vo svätej spovedi, aby si vždy žil(a) v stave posväcujúcej milosti. Je potrebné, aby si si usporiadal(a) deň tak, aby si mal(a) čas určený na modlitbu, prácu a odpočinok. Iba diabol sa teší z neporiadku, pretože takto človeka ľahšie zvedie na bludnú cestu hriechu. Preto si napíš denný program a dôsledne ho zachovávaj. Sebadisciplína a nepodliehanie znechuteniu sú mimoriadne dôležité, pretože bez práce na sebe nebudeš schopný(á) prežívať život v súlade s vierou a dozrievať v láske. Buď na seba náročný(á), vytrvalo bojuj proti svojmu egoizmu, rozhodne sa chráň „zla v akejkoľvek podobe“ (1 Sol 5, 22) a nepodliehaj svojim nestálym náladám a pocitom. Všetko hodnotné sa získava namáhavou prácou a sebazapieraním. Nezabúdaj, že veľmi dôležitým prvkom trvalej formácie v Hnutí čistých sŕdc je čítanie časopisu Milujte sa!

Prosíme ťa, napíš nám o veľkej udalosti, akou bol tvoj vstup do HČS, a pošli nám svoje osobné údaje (meno a priezvisko, adresu, dátum narodenia a vstupu do HČS), aby sme ťa mohli zapísať do Knihy čistých sŕdc a poslať ti formačný materiál a osobitné požehnanie.

Ježiš veľmi túži po tom, aby ste písali a posielali do našej redakcie svoje svedectvá a takto odovzdávali iným svoju skúsenosť viery, dozrievania v láske, boja proti hriechu a silám zla.

Modlime sa za seba navzájom pri každodennej modlitbe, zvlášť pri ruženci a korunke k Božiemu milosrdenstvu.

Zo srdca vám žehnám!

P. M. Piotrowski TChr

s redakčným spoločenstvomObjednaj

Ak máte záujem o stiahnutie časopisu vo formáte PDF

  • Prihlás sa, ak už si registrovaný a časopis odoberáš
  • Objednaj, ak ešte nie si registrovaný


The above article was published with permission from Milujte sa! in February 2018.

Prečítajte si ďalšie kresťanské články v slovenskom jazyku

Navrchol

Odporucit stranku znamemu!


Články kresťanské