Články kresťanské. Milujte sa! Články kresťanské - Milujte sa
Ja som Pán Boh tvoj. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, ktorým by si sa klaňal                Nevezmeš meno Božie nadarmo                Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni                Cti otca svojho i matku svoju                Nezabiješ                Nezosmilníš                Nepokradneš                Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu                Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho                Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho               
Slovenská verziaKresťanský portál

Kresťanské zdroje

 
Láske sa treba učiť
   

Autor: Svedectvo,
Milujte sa! 21/2011 → Hnutie čistých sŕdc

„Učiť sa milovať je zázračná cesta, ktorá si však vyžaduje úsilie a cvičenie,“ napísal mladým celého sveta pápež Benedikt XVI. Našou školou lásky je spoločenstvo Hnutia čistých sŕdc.
Aj ty môžeš ísť po tejto ceste!

Uvádzame úryvky zo svedectiev (z listov adresovaných našej redakcii a z internetovej stránky www.rcs.org.pl) ľudí, ktorí žijú podľa Modlitby zasvätenia HČS:

Pavol

„Vybral som si čistotu, pretože nevidím inú cestu, ktorá by umožňovala človeku priblížiť sa k Bohu, a teda dosiahnuť skutočné šťastie. Láska so sebou prináša aj isté odriekanie pre dobro a šťastie druhého. Čistota človeku umožňuje, aby sa rozvíjal v dvoch čnostiach, bez ktorých nie je možné vytvoriť spoločné šťastie – vo vernosti a dôvere. Takáto životná cesta prináša so sebou pocit istoty a zodpovednosti, a to mi umožňuje byť v plnosti skutočným mužom.“

Sandra

„Keď som pred rokom a pol začala chodiť so svojím chlapcom, vedela som, že ak má byť naša láska úplná, musí byť čistá. Avšak v praxi sa ukázalo, že treba tvrdo pracovať a premáhať svoj egoizmus. Spočiatku som sa na svojho chlapca pozerala žiadostivo, pretože sa mi po telesnej stránke veľmi páčil. Častá spoveď a modlitba uzdravila môj pohľad. Som presvedčená, že modlitba je základom cesty k čistote. Kontakt s Bohom, napr. počas ruženca či korunky, posväcuje človeka a oslobodzuje ho z náklonnosti k hriechu. Všimla som si, že keď sa modlíme, väčšmi si vážime svoje telo aj seba navzájom. Pomáhajú nám aj rozhovory, vzájomné spoznávanie svojej citlivosti – snažíme sa rozprávať o všetkých konfliktoch a problémových situáciách. Takto sa dozvedáme, čo si ten druhý skutočne myslí a ako máme zmeniť svoje správanie, miesta a čas nášho stretávania, aby sme mohli ľahšie zachovávať čistotu. Niekedy je najlepším riešením nechať toho druhého chvíľu osamote a utíšiť svoj organizmus...  Uvedomila som si, že treba celkom vylúčiť žiadostivosť. V gestách je možné vycítiť priam detskú radosť z prítomnosti milovaného človeka, obdiv, lásku.

Dnes viem, že cesta k čistej a krásnej láske je dlhá a vyžaduje si trpezlivosť. Iba s Bohom to dokážeme – sami sme príliš slabí. Sme v Hnutí čistých sŕdc a Boh nás veľmi požehnáva. Naša láska je zo dňa na deň silnejšia – cítim, že nevychádza z nás samých, ale že pochádza od Ducha Svätého. On nám prináša pokoj, srdečnosť a radosť. Môj vzťah s mojím milým mi dáva istotu, že som si vybrala najlepšiu cestu krásnej – čistej lásky.“

Gitka

„Snažím sa systematicky pracovať na sebe v duchu Modlitby zasvätenia. Pomáha mi v tom denný program, ktorý si robím vždy predchádzajúci večer. Boh chce byť so mnou nielen počas osobitných chvíľ modlitby či adorácie, ale chce byť so mnou aj v mojej každodennosti.

Chce ju posväcovať. Nie je pritom dôležité, čo robím: či pracujem, či niekomu pomáham, či odpočívam... Vtedy sa aj to, čo sa mi zdá monotónne alebo na čo momentálne nemám chuť, mení, ak to robím z lásky k Ježišovi alebo obetujem svoju námahu na nejaký konkrétny úmysel. Vernosť pevnému dennému programu ma učí byť vernou aj v iných oblastiach života a iste ovplyvní aj moju budúcnosť, pretože „kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom“ (Lukáša 16, 10).

Karolína

„Každý deň si čítam kapitolu zo Svätého písma. Začala som od Nového zákona a postupne som prešla k Starému zákonu. Musím uznať, že neraz som si všimla, že daný úryvok je napísaný akoby osobitne pre mňa. Je to úžasné, že v konkrétnom dni mi Boh dáva daný text! Ježiš veľmi silne pôsobí skrze svoje slovo. Okrem toho mi každodenné čítanie Svätého písma pomáha nanovo si uvedomiť zásady, podľa ktorých som sa rozhodla žiť. Srdce je podobné ako pamäť – čím častejšie niečo opakujeme, tým hlbšie to prežívame, tým hlbšie sa to v nás zakoreňuje... Každé ráno hneď po prebudení sa snažím pomodliť Modlitbu zasvätenia. Chcem, aby moja prvá každodenná činnosť bola zasvätiť sa Ježišovi.“

Veronika

„Pre mňa je v Hnutí čistých sŕdc veľmi dôležité to, že sa treba vyhýbať akejkoľvek závislosti, predovšetkým alkoholu, drogám a cigaretám. Na začiatku mi bolo trochu ťažko v spoločnosti povedať, že nepijem. Známi si však na to postupne zvykli. V mojej rodine sa vyskytuje problém alkoholizmu. Vnímam, že prostredníctvom poklony Najsvätejšej sviatosti, skrze časté prijímanie Eucharistie a spoločenstvo ma Ježiš pomaličky uzdravuje z mojich zranení, chýb a komplexov. Úžasnú radosť mi prináša myšlienka, že on prijíma moju úplnú abstinenciu, pre ktorú som sa s Božou pomocou rozhodla, a umožňuje mi vyprosovať milosť triezvosti pre tých, ktorí žijú v otroctve.“

Agáta

„Čistotu chápem ako starostlivosť o dobro druhého človeka. Prejavuje sa: v reči – ak neohováram; v pohľade – ak sa nezištne pozerám na druhého človeka a vnímam krásu; v gestách – ak pomáham...

Sľub ‚slušne sa obliekať‘, ktorý je obsiahnutý v Modlitbe zasvätenia, prežívam ako starostlivosť o každého chlapca, ktorého stretnem. Dievčatá nedokážu celkom pochopiť reakcie chlapcov na niektoré druhy oblečenia: príliš krátke tričká, krátke nohavice a pod. Myslím si, že nikdy nepochopím, ako to vnímajú chlapci, ale nikdy, ozaj nikdy by som nechcela prispieť k tomu, aby som nejakému chlapcovi priťažila v prežívaní čistoty (nehovoriac už o tom, že by som uňho mohla podporiť masturbáciu alebo niečo rovnako hrozné), pretože viem, koľko mňa stál boj o čistotu.“

Pavol

„Snaha o čistota neznamená, že nikdy nepadneme, že budeme neomylní a ideálni... Snaha žiť v čistote je skutočným bojom, ako to napísal Tomáš Kempenský: ,Kto podstupuje ťažšie boje ako ten, kto sa usiluje premôcť samého seba?‘ Rozhodnutie musíme urobiť my... Od nás záleží, či si budeme hovieť a či každý pohľad na ženu okamžite vyvolá v našej mysli erotické predstavy, alebo či sa snažíme usmerniť myšlienky iným smerom a schladiť svoju žiadostivosť. Iste, nie je to ľahké, ale verte mi – nie je to nemožné. Treba sa len celkom otvoriť a spolupracovať s Bohom, pretože inak bude naša námaha zbytočná a neúspešná.

Boh, ktorý veľmi dobre pozná našu úbohosť, bez ohľadu na to, ako ďaleko sa od neho vzdialime, ako veľmi ho urazíme a ako hlboko padneme, nás neprestáva volať, pozývať, aby sme zmenili svoj život, aby sme vstali a vykročili na cestu čistoty. Človek môže klesnúť na úplné, beznádejné, ľudské dno, ale pre Boha nikdy nie je príliš neskoro na to, aby ho pozdvihol. Na túto obrovskú lásku môžeme odpovedať jedine snahou zachovať si čistotu, snažiť sa postaviť pevnosť... A hoci by sme stavali na zrúcaninách predchádzajúcej pevnosti, aj tak to má zmysel.“

M. 19 rokov;

„Z lásky k svojmu budúcemu manželovi som sa rozhodla vstúpiť do HČS. Chcem mu raz povedať: ,Z lásky k tebe sa zriekam všetkých pokušení a návrhov iných chlapcov. Si pre mňa veľmi vzácny a nedovolím, aby niekto iný stál na tvojom mieste.‘ ...Chcem si zachovať čistotu z úcty k sexualite môjho milovaného. Nechcem, aby jeho telo bolo pre mňa len nástrojom rozkoše, čo by sa mohlo pri búrke hormónov ľahko stať. Chce sa s ním stretávať preto, aby sme sa spolu rozprávali, modlili a spoločne pozitívne trávili čas. Chcem dozrievať v láske a učiť sa verne, čestne, obetavo a starostlivo milovať druhého človeka. Každý deň sa modlím k svätému Jozefovi a desiatok ruženca za dobrého manžela.“

Adam;

„Rozhodol som sa vstúpiť do HČS, aby som nadobudol ešte pevnejší vzťah s Kristom. Vstúpil som, aby som mal motiváciu a silu vstávať z mojich hriechov nečistoty. Budem sa modliť tiež za ľudí, ktorí do Hnutia patria. Veľa rokov žijem so závislosťou masturbácie, ale nechcem v nej žiť ďalej. Hoci moje úsilie v tomto smere môže trvať ešte mnoho rokov, verím, že nakoniec budem môcť hľadieť na ženy s čistým srdcom. Ježiš mi ustavične odhaľuje nové tajomstvá, odhaľuje mi zmysel mojich zranení, môjho utrpenia. Dal mi pochopiť, že nekonečnou láskou miluje všetkých zranených, odvrhnutých, nemilovaných, tých, ktorými ľudia pohŕdajú. Nechcem falošnú rozkoš, chcem lásku! Chcem sa naučiť milovať iných ľudí. Chcem, aby moja budúca manželka bola so mnou šťastná. Chcem si vážiť jej telo a kráčať s ňou po ceste svätosti.“

Martin;

„Veľa mesiacov som sa počas poklony Najsvätejšej sviatosti modlil, aby som dokázal odpustiť sebe samému, aby Pán uzdravil moje zranenia a daroval mi čistotu. Jedného dňa som sa pozeral na Ježiša a silno som sa rozplakal, hoci neviem prečo. Cítil som dobro, lásku, odpustenie, pokoj srdca a chuť žiť. Od tej chvíle sa snažím žiť v čistote. Často prijímam Eucharistiu a usilujem sa žiť podľa evanjelia. Som šťastný a aj napriek tomu, že prežívam v živote ťažkosti, viem, že Boh ma vyslobodí z mojej špiny. Verím, že on môže uzdraviť všetky zranenia a oslobodiť z akejkoľvek závislosti.“Objednaj

Ak máte záujem o stiahnutie časopisu vo formáte PDF

  • Prihlás sa, ak už si registrovaný a časopis odoberáš
  • Objednaj, ak ešte nie si registrovaný


The above article was published with permission from Milujte sa! in February 2018.

Prečítajte si ďalšie kresťanské články v slovenskom jazyku

Navrchol

Odporucit stranku znamemu!


Články kresťanské