Články kresťanské. Milujte sa! Články kresťanské - Milujte sa
Ja som Pán Boh tvoj. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, ktorým by si sa klaňal                Nevezmeš meno Božie nadarmo                Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni                Cti otca svojho i matku svoju                Nezabiješ                Nezosmilníš                Nepokradneš                Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu                Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho                Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho               
Slovenská verziaKresťanský portál

Kresťanské zdroje

 
Klinika čistých sŕdc
   

Autor: ks. Mieczysław Piotrowski TChr,
Milujte sa! 22/2011 → Hnutie čistých sŕdc

Boha, ktorý je láska, môžeme zakúsiť (uvidieť) skrze čistú lásku, ktorá sa rodí v srdci muža a ženy a je Božím darom.

Neboj sa

Prvý raz vo svojom živote sa zúčastnila na exorcizme. Hmatateľne zakúsila desivú prítomnosť zlých duchov. Počas modlitby exorcizmu, ktorá trvala takmer dve hodiny, sa celé spoločenstvo veľmi vrúcne modlilo korunku k Božiemu milosrdenstvu, zatiaľ čo kňaz odriekal osobitné modlitby. Počula odporné a hrozné hlasy zlých duchov. Bol to pre ňu natoľko strašný zážitok, že po návrate domov sa začala takmer panicky báť. Až miestny kňaz jej vysvetlil, že táto skúsenosť bola osobitnou milosťou a darom, aby si uvedomila, že zlí duchovia skutočne existujú a že je to tajomstvo, ktoré prirodzene vyvoláva v každom človeku prirodzený strach a hrôzu. Modlitba exorcizmu prinúti zlých duchov, aby prejavili svoju prítomnosť, čo je pre nich bolestná porážka, pretože oni sa za nijakú cenu nechcú prezradiť. Nechcú, aby si ľudia uvedomili ich prítomnosť, a najradšej by boli, keby ľudia celkom prestali veriť, že zlí duchovia vôbec existujú. Ľudia sa odovzdávajú pod vládu týchto ohyzdných, desivých duchovných bytostí, ak dobrovoľne a vedome páchajú smrteľné hriechy a nepristupujú k sviatosti zmierenia. Najväčšou tragédiou človeka je žiť v stave smrteľného hriechu a odmietať Božie milosrdenstvo. V takom prípade ho zotročujú a ovládajú zlé sily, ktoré ho chcú priviesť k večnému zatrateniu. Netreba sa báť nečistých duchov, pretože ak žijeme v posväcujúcej milosti a sme v láske spojení s Kristom, zlí duchovia sa boja nás a nemôžu nám ublížiť. Treba sa báť len zotrvávania v smrteľnom hriechu, pretože týmto sa odovzdávame do otroctva zlých síl.

Jednou z najprefíkanejších činností zlých duchov je pokúšanie a pobádanie k hriechom nečistoty. Vo Fatime povedala Panna Mária blahoslavenej Hyacinte, že hriechmi, ktoré privedú najviac ľudí do pekla, sú práve hriechy nečistoty. Peklo je totálny egoizmus a hriechy nečistoty prehlbujú egoizmus a ničia schopnosť milovať, a preto sú cestou do pekla. Boh nás nenecháva na pochybách: „Nemýľte sa: ani smilníci ani modloslužobníci ani cudzoložníci ani chlipníci ani súložníci mužov, ani zlodeji ani chamtivci ani opilci ani utŕhači ani lupiči nebudú dedičmi Božieho kráľovstva“ (Prvý list Korinťanom 6, 9 – 10). Hriechy nečistoty sú mimoriadne nebezpečné, pretože sa týkajú oblasti ľudskej sexuality, s ktorou sa spájajú zvlášť silné zmyslové zážitky, čo niektorých vedie k presvedčeniu, že Boh v 6. a 9. prikázaní zakazuje niečo, čo je vo svojej podstate príjemné a dobré.

Povolanie k čistej láske

Človek, ktorého Boh stvoril na svoju podobu ako muža a ženu, má veľkú dôstojnosť. Boh je spoločenstvom osôb: Otca, Syna a Ducha Svätého. Sám Boh povoláva človeka (muža a ženu) k láske. Povolanie k láske je vpísané do duše aj tela muža a ženy. Povolanie k láske má svoju úžasnú, metafyzickú krásu v duchovnom, citovom aj telesnom rozmere. Boh nás zároveň vyzýva, aby sme tento dar povolania k čistej láske nesfalšovali, aby sme toto bohatstvo nezničili a aby sme túto krásu neznetvorili. Sexuálne spolužitie muža a ženy má byť podľa Božieho zámeru prejavom ich vzájomnej, nerozlučiteľnej snubnej lásky. Má vyjadrovať úplný, nezištný, vzájomný dar celého duchovného aj telesného bohatstva ich oboch. Aby sa to mohlo uskutočniť, Ježiš Kristus ustanovil sviatosť manželstva. Jej prijatím sa muž a žena stanú pre seba manželom a manželkou a Ježiš Kristus je žriedlom a zároveň zárukou ich nerozlučiteľnej jednoty a lásky. Sexuálne spolužitie Boh vyhradil len pre manželov. Má byť znamením sviatosti manželstva, zakúsením vzájomnej lásky v Božej láske, miestom, v ktorom sa uskutočňuje zázrak stvorenia nových ľudských bytostí. Boh povoláva muža a ženu k vzájomnej láske a v ich svedomí sa ozýva jeho hlas: „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.“ Boha, ktorý je láska, môžeme zakúsiť (uvidieť) skrze čistú lásku, ktorá sa rodí v srdci muža a ženy a je Božím darom.

Jed zla

V čom spočíva podstata smrtonosného jedu zla, ktorý majú v sebe hriechy nečistoty (masturbácia, predmanželské sexuálne spolužitie, pornografia, homosexuálne praktiky, manželská nevera, antikoncepcia a pod.)? Za všetkými týmito hriechmi sa skrýva egoizmus, ktorý pokladá ľudské telo za predmet a zdroj rozkoše a citovej stimulácie. Človek je osoba, a preto ho nikdy nemožno považovať a správať sa k nemu ako k predmetu na uspokojenie zmyslových a citových potrieb. Ponižuje to ľudskú dôstojnosť a ničí vzťah lásky: „A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe? Draho ste boli kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele“ (Prvý list Korinťanom 6, 19 – 20).

Ak sa človek dopúšťa hriechu nečistoty, zameria sa na seba, na svoje zmyslovo-citové prežívanie, čím ničí lásku, prehlbuje egoizmus, stáva sa závislým na týchto zážitkoch a stáva sa otrokom zlých síl. Avšak Boh povoláva človeka k láske, čiže k tomu, aby dokázal byť nezištným darom podľa príkladu Najsvätejšej Trojice.

Prvou etapou na ceste k čistej láske je uvedomiť si, aké veľké spustošenie v duchovnej sfére spôsobuje každý vedome a dobrovoľne spáchaný hriech nečistoty. Každý deň treba prosiť o odpor k hriechu a o dar čistého srdca.

Poď za mnou

Ján Pavol II. nás vyzýva: „Prosím vás, aby ste počas tejto nesmierne dôležitej etapy svojej mladosti neprestávali komunikovať s Kristom, ale aby ste sa s ním tým viac zhovárali. Keď Kristus hovorí: ,Poď za mnou!‘, môže táto jeho výzva znamenať: ,Pozývam ťa k ešte inej láske...‘ Avšak veľmi často to znamená: ,Poď za mnou,‘ ktorý som Ženíchom Cirkvi, mojej nevesty... Poď, buď aj ty ženíchom svojej nevesty..., aj ty buď nevestou svojho ženícha. Majte obaja účasť na sviatosti, na tajomstve, o ktorom sa v Liste Efezanom píše, že je ,veľké; ja hovorím o Kristovi a Cirkvi‘.“

Nedaj si zničiť život, a preto sa rozhodni a úplne sa zasväť Kristovi, aby ťa uzdravoval a pomáhal ti dozrievať v láske v klinike Hnutia čistých sŕdc.

Klinika Hnutia čistých sŕdc

Nenechaj sa zotročiť reklamou, ktorá propaguje nemravnosť a pornografiu! Len Ježiš Kristus je „cesta, pravda a život“ (Jána 14, 6). Jeho láska je silnejšia než všetky zlé sily. S veľkou dôverou sa priviň k Ježišovi, každý deň sa mu dávaj k plnej dispozícii, aby ťa mohol oslobodzovať z otroctva hriechov a učil ťa milovať čistou láskou. Každý deň vykroč na cestu zachovávanie Ježišových prikázaní a odvážne kráčaj proti prúdu „civilizácie smrti“ a tvrdého egoizmu. Potrebuješ na to sebadisciplínu v zachovávaní denného poriadku, v ktorom je potrebný čas na modlitbu, poriadnu prácu a odpočinok (najlepšie, ak to bude nejaký druh športu; dôležitý je aj spánok, preto choď spať zavčasu a zavčasu vstávaj). Pravidelne pristupuj k sviatosti pokánia a prijímaj Eucharistiu – toto je základ duchovnej terapie v Hnutí čistých sŕdc, ktoré je zároveň aj „klinikou čistých sŕdc“, do ktorej Pán pozýva všetkých bez výnimky. „Čistota zahŕňa v sebe aj neprestajné cvičenie sa v sebaovládaní, ktoré je výchovou prostredníctvom ľudskej slobody. Alternatíva je tu zrejmá: alebo človek ovláda svoje vášne a získa pokoj, alebo sa nechá nimi zotročiť a je nešťastný“ (KKC 2339). Sebaovládanie a čistota srdca sa nadobúdajú prostredníctvom namáhavej vnútornej práce a skrze vzťah s Ježišom, ktorý je lekárom, vychovávateľom a vodcom na ťažkej, ale zároveň úžasnej ceste duchovného života. Liečba v Ježišovej „klinike“ spočíva v dozrievaní v čistej a nezištnej láske a je namáhavým výstupom na najvyšší duchovný štít, ktorým je láska. Neboj sa s Ježišovou pomocou podstúpiť toto najdôležitejšie životné dobrodružstvo v Hnutí čistých sŕdc.

Kto môže vstúpiť do Hnutia čistých sŕdc? Každý, kto chce dať svoje srdce Ježišovi, aby ho uzdravil, a kto sa chce od Ježiša naučiť milovať čistou láskou. Aké sú na to požiadavky? Úprimná ochota plniť všetky záväzky, ktoré sú obsiahnuté v Modlitbe zasvätenia HČS, zvlášť záväzok denne sa modliť, neodkladne vstať z každého ťažkého hriechu vo sviatosti zmierenia, žiť v posväcujúcej milosti a systematicky na sebe pracovať.

Ako a kedy je možné vstúpiť do HČS? Vždy! Najskôr choď na spoveď a keď prijmeš Ježiša v Eucharistii, odovzdaj mu svoje srdce a pomodli sa nasledujúcu Modlitbu zasvätenia:

„Pane Ježišu, ďakujem ti, že ma miluješ bezhraničnou láskou, ktorá chráni pred zlom, dvíha z najväčších pádov a uzdravuje najbolestnejšie zranenia. Odovzdávam ti svoju pamäť, rozum a vôľu, dušu a telo spolu so svojou sexualitou. Sľubujem, že sa budem zdržiavať sexuálneho života až do uzavretia sviatostného manželstva. Rozhodujem sa nečítať, nekupovať a nepozerať pornografické časopisy, programy ani filmy. (Dievčatá môžu dodať: ,Rozhodujem sa slušne obliekať a neprovokovať v iných žiadostivé myšlienky ani túžby.‘) Sľubujem, že sa budem s tebou každý deň stretávať pri modlitbe a čítaní Svätého písma, v častom prijímaní Eucharistie a poklone Najsvätejšej sviatosti. Rozhodujem sa pravidelne pristupovať k sviatosti zmierenia, nepoddávať sa znechuteniu a bez otáľania vstávať z každého hriechu.

Pane Ježišu, uč ma systematicky pracovať na sebe, daj mi schopnosť ovládať moje sexuálne vzruchy a emócie. Prosím ťa o odvahu pri každodennom kráčaní proti prúdu, aby som nikdy nebral(a) drogy a vyhýbal(a) sa akejkoľvek závislosti, predovšetkým alkoholu a cigaretám. Uč ma konať tak, aby v mojom živote najdôležitejšia bola láska.

Panna Mária, moja Matka, veď ma po cestách viery až k samotnému žriedlu lásky – k Ježišovi. Podľa príkladu Božieho služobníka Jána Pavla II. sa ti chcem celkom odovzdať: ,Totus Tuus, Mária!‘ Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu odovzdávam seba, všetko, čím som, každý svoj krok, každú chvíľu svojho života. Blahoslavená Karolína, vypros mi dar čistého srdca. Amen.“

Každý deň sa snaž pomodliť túto modlitbu. Prosíme ťa, informuj našu redakciu o svojom veľkom rozhodnutí vstúpiť do HČS, aby sme ťa mohli zapísať do Knihy čistých sŕdc a poslať ti osobitné požehnanie.

Pán Ježiš vás prosí, aby ste nám posielali svoje svedectvá o tom, ako vo vás dozrelo rozhodnutie vstúpiť do spoločenstva HČS. Odovzdávajte iným svoju vieru a skúsenosť duchovného boja proti pokušeniam, hriechom nečistoty, boja so závislosťami a silami zla. Ježiš Kristus chce prostredníctvom vašich svedectiev osloviť mnohých stratených ľudí, aby si otvorili srdcia a prijali poklad viery. Každý deň sa v našej redakcii za vás modlíme. Ráno o siedmej sa modlíme ruženec a popoludní o tretej korunku k Božiemu milosrdenstvu.

Všetkých členov HČS prosíme, aby sme sa každý deň navzájom za seba modlili. V takomto duchovnom modlitbovom spoločenstve je úžasná Božia sila, ktorú veľmi potrebujeme v každodennom boji proti zlým silám. „Pri všetkom si vezmite štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy zloducha! A zoberte si aj prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je Božie slovo! Vo všetkých modlitbách a prosbách sa modlite v každom čase v Duchu! A v ňom vytrvalo bdejte a proste...“ (Efezským 6, 16 – 18).

 

Zo srdca vám žehnám!

P. Mieczysław Piotrowski TChr

s redakčným spoločenstvomObjednaj

Ak máte záujem o stiahnutie časopisu vo formáte PDF

  • Prihlás sa, ak už si registrovaný a časopis odoberáš
  • Objednaj, ak ešte nie si registrovaný


The above article was published with permission from Milujte sa! in February 2018.

Prečítajte si ďalšie kresťanské články v slovenskom jazyku

Navrchol

Odporucit stranku znamemu!


Články kresťanské