Články kresťanské. Milujte sa! Články kresťanské - Milujte sa
Ja som Pán Boh tvoj. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, ktorým by si sa klaňal                Nevezmeš meno Božie nadarmo                Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni                Cti otca svojho i matku svoju                Nezabiješ                Nezosmilníš                Nepokradneš                Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu                Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho                Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho               
Slovenská verziaKresťanský portál

Kresťanské zdroje

 
Dnes mi priveď duše, ktoré sú vo väzení očistca (Denníček 1226)
   

Autor: św. Faustyna Kowalska,
Milujte sa! 23/2011 → Božie milosrdenstvo

Cirkev od samého začiatku hlásala potrebu modliť sa za zomrelých (porov. Druhá kniha Machabejcov 12, 45). Náuka o očistci, teda o stave, v ktorom si duše, vo chvíli smrti spoznávajúce svätosť Boha a všetkých, ktorí prebývajú blízko neho, uvedomujú svojej nedokonalosti a túžia sa z nich očistiť, je potvrdená slovami Svätého písma (Matúša 12, 32; Prvý list Korinťanom 3, 10 – 15). Cirkev tiež učí, že týmto zomrelým môžu osobitne pomôcť žijúci. Prostredníctvom obetovania svätej omše, odpustkami, modlitbou, almužnou, zriekaním sa môžeme týmto dušiam pomôcť naplniť ich túžbu po večnej radosti pri dobrom Bohu.

Aj svätá Faustína bola veľkou orodovníčkou za duše v očistci. Preukazovať milosrdenstvo tým, čo si už sami nemôžu pomôcť, znamená napodobovať ničím nezaslúžené milosrdenstvo, ktoré nám každý deň preukazuje sám Boh.

„Uzrela som anjela strážcu, ktorý mi kázal, aby som ho nasledovala. Čoskoro som došla na hmlisté miesto, ktoré bolo naplnené ohňom, kde trpeli mnohé duše. Tieto duše sa vrúcne modlili, ale pomôcť si už nemohli. Plamene, ktoré ich pálili, sa ma nedotkli. Môj anjel strážca ma neopúšťal ani na chvíľu. Opýtala som sa tých duší, aké je ich najväčšie utrpenie. Odpovedali mi jednoznačne, že ich najväčším súžením je túžba po Bohu. Videla som i Božiu Matku, ako ich utešovala. Duše nazývajú Máriu ‚Morská Hviezda‘. Ona im prináša ochladenie. Chcela som sa s nimi viac porozprávať, ale môj anjel strážca mi dal znamenie na odchod. Vyšli sme za dvere tohto väzenia plného utrpenia. Začula som vnútorný hlas, ktorý mi povedal: ‚Moje milosrdenstvo to nechce, ale spravodlivosť to prikazuje.‘ Od tej chvíle som bližšie spätá s trpiacimi dušami“ (Denníček 20).

„Keď som vošla na chvíľu do kaplnky, Pán mi povedal: ‚Dcéra moja, pomôž mi spasiť istého zomierajúceho hriešnika, pomodli sa za neho korunku, ktorú som ťa naučil.‘ Keď som sa začala modliť korunku, uzrela som toho zomierajúceho v strašných mukách a bojoch. Bránil ho anjel strážny, ale voči veľkej biede tejto duše bol akoby bezmocný. Veľké množstvo satanov čakalo na túto dušu, ale počas modlitby korunky som uzrela Ježiša v takej podobe, ako je namaľovaný na obraze. Lúče, ktoré vyšli z Ježišovho srdca, sa dotkli chorého a temné mocnosti utiekli v panike. Chorý poslednýkrát pokojne vydýchol. Keď som prišla k sebe, pochopila som, aká je táto korunka dôležitá pre zomierajúcich, ona zmierňuje Boží hnev“ (Denníček 1565).

„Dnes mi priveď duše, ktoré sú vo väzení očistca, a ponor ich do priepasti môjho milosrdenstva, nech potoky mojej krvi ochladia ich páľavu. Všetky tieto duše veľmi milujem, splácajú mi moju spravodlivosť. Je v tvojej moci priniesť im úľavu. Zober z pokladnice mojej Cirkvi všetky odpustky a obetuj ich za ne... Ó, keby si poznala ich utrpenie, neprestajne by si obetovala za ne duchovnú almužnu a splácala ich dlhy mojej spravodlivosti“ (Denníček 1226).

„Najmilostivejší Ježišu, ktorý si povedal, že chceš milosrdenstvo, privádzam do príbytku tvojho najmilostivejšieho srdca duše z očistca, duše, ktoré sú ti veľmi milé, ale musia ti splatiť tvoju spravodlivosť. Nech potoky krvi a vody, ktoré vytryskli z tvojho srdca, zahasia plamene očistcového ohňa, aby sa aj tam oslavovala moc tvojho milosrdenstva“ (Denníček 1227).

Redakcia

Ako sa modliť ruženec k Božiemu milosrdenstvu?

(modlí sa na obyčajnom ruženci, má päť desiatkov)

Otče náš...

Zdravas’ Mária...

Verím v Boha...

Na veľkých zrnkách:

Večný Otče, obetujem ti telo a krv, dušu i božstvo tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.

Na malých zrnkách:

Pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. (10 krát)

Na zakončenie:

Svätý Bože, svätý Mocný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom. (3 krát)

Ježišu, dôverujem ti. (3 krát)Objednaj

Ak máte záujem o stiahnutie časopisu vo formáte PDF

  • Prihlás sa, ak už si registrovaný a časopis odoberáš
  • Objednaj, ak ešte nie si registrovaný


The above article was published with permission from Milujte sa! in February 2018.

Prečítajte si ďalšie kresťanské články v slovenskom jazyku

Navrchol

Odporucit stranku znamemu!


Články kresťanské