Články kresťanské. Milujte sa! Články kresťanské - Milujte sa
Ja som Pán Boh tvoj. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, ktorým by si sa klaňal                Nevezmeš meno Božie nadarmo                Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni                Cti otca svojho i matku svoju                Nezabiješ                Nezosmilníš                Nepokradneš                Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu                Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho                Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho               
Slovenská verziaKresťanský portál

Kresťanské zdroje

 
Hnutie čistých sŕdc manželov
   

Autor: Mirosław Rucki, ks. M. Piotrowski,
Milujte sa! 24/2011 → V kruhu rodiny

„Lebo ak dobrovoľne hrešíme po prijatí poznania pravdy, potom už niet obety za hriechy, ale iba hrozné očakávanie súdu a žiara ohňa, ktorý strávi protivníkov“ (Hebrejom 10, 26 – 27).

„Preto odložte všetku nečistotu“ (Jakubov list 1, 21).

Dnes nám nechýbajú dôkazy o tom, akú skazu spôsobuje hriech vo svete okolo nás, aké hrozné sú dôsledky interrupcie –  pre zabité dieťa, pre jeho rodičov, ktorí sa stali vrahmi, ako aj pre lekárov, ktorí za peniaze pripravujú ľudí o život. Každoročne sa v krajinách EÚ usmrtí približne 1 200 000 počatých detí. V Európskej únii je interrupcia na prvom mieste medzi príčinami úmrtí, pričom prevyšuje aj úmrtia v dôsledku rakoviny, infarktu myokardu a dopravných nehôd. Keby sa tieto deti mohli narodiť, vyriešil by sa demografický problém starnúcej Európy.

Rodina je „svojou prirodzenou povahou zameraná na plodenie a výchovu potomstva“ (Gaudium et spes 48). „Plodnosť je dar a je jedným z cieľov manželstva“ (KKC 2366) a „manželia tým, že sú povolaní dávať život, majú účasť na stvoriteľskej Božej moci“ (KKC 2367). Používanie antikoncepcie ako aj samotné antikoncepčné zmýšľanie (taký postoj manželov k pohlavnému spolužitiu, ktorý odmieta plodnosť) sú ťažkými hriechmi, pretože odmietajú Boží plán a spoluprácu s Bohom. Ak manželia používajú antikoncepčné prostriedky, porušujú manželský sľub, v ktorom vyslovili: „Sme ochotní sláskou prijať deti ako Boží dar.“ Nemôžeme hovoriť: „Chceme prijať“ a zároveň si myslieť: „Nechceme prijať.“ Odpoveď môže byť len áno alebo nie.

Prirodzené metódy plánovania rodičovstva „založené na sebapozorovaní a využívaní neplodných období sú v súlade s objektívnymi kritériami morálnosti“ (KKC 2370). Umožňujú manželom robiť zodpovedné rozhodnutia a konať v súlade so svojím svedomím a veľkodušne rozhodovať o počte svojich detí. Pozorovanie ženského cyklu plodnosti je možné využiť aj pri liečbe neplodnosti. Dr M. Barczentewicz, predseda Inštitútu pre liečbu manželskej neplodnosti, hovorí: „Prvou a najdôležitejšou vecou je rešpektovať fyziológiu ženy... Celá diagnostika aj liečba rešpektujú biologický mechanizmus. Je to ekológia ženského lona.“ Vďaka tomu je naprotechnológia v porovnaní s metódou in vitro vysoko efektívna: približne 30% párov, ktoré sa neúspešne pokúšali dosiahnuť oplodnenie pomocou metódy in vitro, sa dočkalo potomstva po naprotechnologickej terapii. Zachovávanie Božích zákonov, ktoré sú zapísané v našom organizme, ide ruka v ruke s rešpektovaním zjavených zákonov. Zatiaľ čo počas programu in vitro musí zahynúť asi 92,5% počatých detí, naprotechnológia nepotrebuje obety na ľudských životoch. Pri tejto terapii sa dieťa počne normálnym, ľudským spôsobom pri manželskom spolužití, ktoré vyjadruje vzájomnú a plodnú lásku.

Boh nám daroval život a schopnosť dávať ho ďalej. Ježiš Kristus nám svojím umučením a smrťou ukázal, aké hrozné sú dôsledky našich hriechov. Rozhodnime sa teda žiť v slobode, bez hriechu, vo svätosti, v láske a v manželskej jednote. Nech našu manželskú lásku nepoškvrní antikoncepcia, interrupčné zmýšľanie, manželská zrada a nevera, pornografia ani nijaký iný hriech, aby sa manželská láska mohla plne prejaviť v nezištnom vzájomnom darovaní sa a v odovzdávaní života. Ak si budeme vážiť Boží plán a žiť v súlade s našou ľudskou prirodzenosťou, Boh nás požehná a zahrnie nás svojou láskou. Umožnime Bohu, aby bol prítomný v našom živote, pretože všemohúci Boh nemôže byť tam, kde ho nechcú a kde úmyselne ničia to, čo on stvoril.

Mirosław Rucki

V článku sú použité údaje z kníh: NAPROTECHNOLOGY. Ekologia płodności,Krakov 2009 a Wybierz więc życie, Poznaň 2010.

Ježiš pozýva manželov, ktorí chcú hlbšie prežívať svoje manželské povolanie, aby vstúpili do Hnutia čistých sŕdc manželov (HČSM) a každý deň prežívali milosť sviatostného manželstva. Po spoločnom rozhovore sa rozhodnite, že nebudete používať antikoncepciu a iné „moderné výdobytky“, ktoré ničia manželskú jednotu. Zanechajte hriech, vyspovedajte sa a po prijatí Eucharistie sa spoločne pomodlite Modlitbu zasvätenia:

„Pane Ježišu, ďakujeme ti, že nás miluješ bezhraničnou láskou, pričom si neváhal obetovať za nás svoj život. Ďakujeme ti, že nás tvoja láska chráni pred zlom, dvíha z najväčších pádov a uzdravuje z najbolestnejších zranení. Ďakujeme ti za tvoju prítomnosť vo sviatosti manželstva a za to, že u teba vždy nájdeme liek a silu prekonávať všetky ťažkosti a krízy. Preto ti odovzdávame svoju pamäť, rozum, vôľu, duše i telá spolu so svojou sexualitou. Sľubujeme, že sa budeme s tebou každý deň stretávať pri modlitbe a čítaní Svätého písma, v častom prijímaní Eucharistie a poklone Najsvätejšej sviatosti. Budeme pravidelne pristupovať k sviatosti zmierenia, nebudeme podliehať znechuteniu a bez otáľania vstaneme z každého hriechu. Zaväzujeme sa, že nikdy nebudeme čítať, kupovať ani pozerať časopisy, internetové stránky, programy a filmy s pornografickým obsahom. Sľubujeme, že nebudeme používať nijaké antikoncepčné prostriedky a zriekame sa aj celého antikoncepčného zmýšľania. Sľubujeme, že budeme vždy ochotní prijať každé dieťa, ktoré ty, Pane, chceš povolať k životu. Túžime byť pre svoje deti dobrými vychovávateľmi, ktorí im vlastným príkladom a svedectvom ukážu cestu k tebe.

Ježišu, uč nás systematicky pracovať na sebe, daj nám schopnosť ovládať naše sexuálne vzruchy a emócie. Uč nás nezištne milovať seba navzájom a naše deti. Prosíme ťa o odvahu každý deň odporovať zlu, vyhýbať sa každej závislosti, predovšetkým drogám, alkoholu a cigaretám. Uč nás konať tak, aby najdôležitejšia v našom živote bola láska.

Panna Mária, naša Matka, veď nás po cestách viery až k samotnému žriedlu lásky – k Ježišovi. Podľa príkladu blahoslaveného Jána Pavla II. sa ti celkom zasväcujeme: ,Sme celí tvoji, Mária!‘ Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu zverujeme seba, všetko, čím sme, všetky kroky a chvíle nášho života. Amen.“

Prosím, informujte našu redakciu o svojom vstupe do HČSM a pošlite nám svoju adresu, dátumy narodenia a dátum vstupu do HČSM, aby sme vás mohli zapísať do Knihy čistých sŕdc a poslať vám osobitné požehnanie.

S Kristovým požehnaním

P. M. Piotrowski TChr s redakčným spoločenstvom

Chceš mať trvalé rodinné šťastie?

Zamysli sa nad čislami:

a. civilný sobáš: rozvádza sa jeden z dvoch párov - 50%;

b. cirkevný sobáš, ale nemodlia sa spolu ani sa nezúčastňujú na živote Cirkvi: rozvádza sa jeden z troch párov - 33%;

c. cirkevný sobáš a každú nedeľu svätá omša: rozvádza za jeden pár z päťdesiatich - 2%;

d. cirkevný sobáš, každú nedeľu svätá omša a každodenná spoločná modlitba: rozvádza sa jeden pár z 1429! To je necelých 0,07%!

(Podľa: Das Gebet, Schlüssel der Heiligkeit, „Der Fels”, č. 11/2002, s. 325)

Rodina, ktorá sa spolu modlí, zostáva jednotná. Posvätný ruženec sa svojou dávnou tradíciou ukázal zvlášť účinný ako modlitba, v ktorej rodina nachádza sama seba. Tým, že jej jednotliví členovia obracajú svoj pohľad na Ježiša, získavajú vždy znovu schopnosť vidieť jeden druhého novými očami, komunikovať spolu, byť solidárni, odpustiť si navzájom a zakaždým začínať vo zväzku lásky obnovenom z Božieho Ducha.

Mnohé problémy dnešných rodín, najmä v ekonomicky vyspelých spoločnostiach, pramenia z rastúcej neschopnosti ich členov komunikovať. Nedokážu sa spolu zísť a v zriedkavých prípadoch, keď tak urobia, sú plne zaujatí sledovaním televízie. Vrátiť sa k modleniu ruženca v rodine znamená naplniť každodenný život úplne inými obrazmi, obrazmi tajomstva spásy: obrazom Vykupiteľa a obrazom Najsvätejšej Matky. Rodina, ktorá sa spolu modlí ruženec, napodobňuje ovzdušie nazaretskej domácnosti, ktorej stredobodom je Ježiš: prežívajú s ním radosti a smútky, svoje potreby a plány zverujú do jeho rúk, čerpajú z neho nádej a silu pokračovať.

(Ján Pavol II., apoštolský list Rosarium Virginis Mariae)Objednaj

Ak máte záujem o stiahnutie časopisu vo formáte PDF

  • Prihlás sa, ak už si registrovaný a časopis odoberáš
  • Objednaj, ak ešte nie si registrovaný


The above article was published with permission from Milujte sa! in February 2018.

Prečítajte si ďalšie kresťanské články v slovenskom jazyku

Navrchol

Odporucit stranku znamemu!


Články kresťanské