Články kresťanské. Milujte sa! Články kresťanské - Milujte sa
Ja som Pán Boh tvoj. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, ktorým by si sa klaňal                Nevezmeš meno Božie nadarmo                Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni                Cti otca svojho i matku svoju                Nezabiješ                Nezosmilníš                Nepokradneš                Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu                Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho                Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho               
Slovenská verziaKresťanský portál

Kresťanské zdroje

 
Pán, tvoj Boh, je verný Boh
   

Autor: Mirosław Rucki,
Milujte sa! 25/2011 → V kruhu rodiny

„Každý, kto prepustí svoju manželku a vezme si inú, dopúšťa sa voči nej cudzoložstva. A ak ona prepustí svojho muža a vydá sa za iného, cudzoloží“ 
(Marka 10, 11 – 12).

„A ty spoznáš, že Pán, tvoj Boh, je Boh mocný a verný, ktorý zachováva svoju zmluvu a svoju láskavosť na tisíc pokolení k tým, čo ho milujú a zachovávajú jeho prikázania“ (Deuteronómium 7, 9). Vernosť je zakorenená v Božej prirodzenosti, takže o Bohu sa nedá uvažovať inak. Práve vďaka tejto vernosti sa môžeme na Boha spoľahnúť: „Skalou je: dokonalé je jeho dielo, lebo všetky jeho cesty sú spravodlivé. Boh je verný a bez neprávosti, spravodlivý je a priamy“ (Deuteronómium 32, 4). Boh nedáva prázdne sľuby, Boh neuzatvára zmluvu, ktorej by nebol verný, preto je pevný ako skala a jeho diela sú dokonalé. Žalmista vyjadruje presvedčenie: „Pán je vo všetkých svojich slovách pravdivý“ (Ž 145, 14) a Nehemiáš dodáva: „A svoje slovo si dodržal, lebo ty si spravodlivý“ (Nehemiáš 9, 8).

Manželia, ktorí si navzájom vysluhujú sviatosť manželstva, uzatvárajú zmluvu s takýmto Bohom. Nerobí to kňaz, ktorý ich „sobáši“, ani úradník, ktorý „registruje“ ich rozhodnutie žiť spolu. Oni sami uzatvárajú zmluvu s Bohom a týmto úkonom sa stávajú „jedným telom“, ktoré nikto nemôže rozlúčiť (Matúša 19, 6).

Boh nie je len „svedok tejto udalosti“, Boh je osoba, ktorá má moc manželov spojiť. Keď si manželia navzájom vysluhujú sviatosť manželstva, Boh koná neviditeľnú premenu a zjednocuje ich. A keďže je to verný Boh, nikdy neodstúpi od zmluvy, ktorú raz uzavrel. Takto to bolo od počiatku stvorenia a takto to bude do konca sveta.

Žiaľ, čoraz častejšie sa stáva, že človek pohŕda zmluvou, ktorú uzavrel s Bohom, a snaží sa ju zrušiť tým, že zrádza svojho manželského partnera a vstupuje do nového hriešneho zväzku. Z Božieho pohľadu je to jednoznačné: „Každý, kto prepustí svoju manželku a vezme si inú, dopúšťa sa voči nej cudzoložstva. A ak ona prepustí svojho muža a vydá sa za iného, cudzoloží“ (Marka 10, 11 – 12). Pre diabla je to najjednoduchší spôsob, ako môže človeka vtiahnuť do stavu trvalého hriechu. Ak človek uzatvára nový zväzok, sám sa pozbavuje možnosti žiť v posväcujúcej milosti a prijímať Eucharistiu. Stačí presvedčiť človeka, že dostatočným dôvodom na manželskú zradu je vyhasnutie zaľúbenosti a očarenosti.

Hriech však zostáva hriechom a jediný spôsob návratu k Bohu je odmietnuť hriech a priznať si svoj omyl. „Ak hovoríme, že nemáme hriech, klameme sami seba a nie je v nás pravda. Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti“ (Prvý Jánov list 1, 8 – 9). Verný a spravodlivý Boh nám chce odpustiť a očistiť nás od hriechu, pretože hriech vedie k zatrateniu, a Boh nám chce predsa darovať večný život. Manžel alebo manželka, ktorí zachovávajú vernosť aj napriek nevere svojho manželského partnera, víťazia nad diablom, pretože verný a spravodlivý Boh je na ich strane. Boh je víťaz a sudca, ktorý zvrhol diabla a definitívne zvíťazil nad hriechom. Boh pokladá manželstvo za platné aj napriek nevere a zrade. Manželia, ktorí uzavreli sviatostné manželstvo, zostávajú aj naďalej jedným telom. Manžel či manželka, ktorí zachovávajú vernosť aj napriek nevere svojho partnera, ktorí odpúšťajú a modlia sa za svoju „polovičku“, majú na sebe Božie požehnanie, pretože si zvolili ťažšiu cestu, ktorá vedie do večného života. Ba čo viac, vyprosujú u Boha spásu aj svojmu manželskému partnerovi, ktorý nezachoval vernosť, pretože ich cesta k svätosti zostáva napriek všetkému spoločná. Boh nemôže pôsobiť v živote človeka, ktorý to nechce a neprosí ho o to. Môže však pôsobiť v živote muža, ak ho o to prosí jeho manželka, či v živote ženy, ak ho o to prosí jej manžel. Zodpovedá to povahe Boha, ktorý rešpektuje slobodu človeka, ale zároveň zostáva verný sám sebe a zmluve, ktorú s manželmi uzavrel.

Viem, že nie je ľahké odpustiť neveru. Takisto viem, že nie je ľahké modliť sa za človeka, ktorý nám bolestne ublížil. Ale v dôvere v Boha, ktorému verím, môžem povedať, že napriek tomu, že je to náročné, je to možné. Svätý Pavol nás uisťuje: „Skúška, ktorá na vás dolieha, je iba ľudská. A Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby ste mohli vydržať“ (1 Kor 10, 13). Boh vo svojej vernosti nedopustí, aby pokušenie presiahlo naše sily. Preto nás Ježiš vyzýva, aby sme zostali verní manželskej prísahe, aby sme odpúšťali, modlili sa a dúfali, „aby sa zachoval váš duch neporušený a duša i telo bez úhony, keď príde náš Pán Ježiš Kristus. Verný je ten, ktorý vás volá, a on to aj urobí“ (Prvý list Solúnčanom 5, 23 – 24). Ak potrebuješ pomoc a podporu, aby si vytrval(a) v manželskej vernosti, povzbudzujem ťa, aby si vstúpil(a) do Hnutia verných sŕdc.

Mirosław Rucki  

Som vydatá 18 rokov, ale už 7 rokov žijem sama. Môj manžel sa zoznámil s inou, oveľa mladšou ženou, zamiloval sa do nej a opustil mňa aj naše dve deti. Naďalej milujem svojho manžela a modlím sa zaňho. Rozhodla som sa vstúpiť do Hnutia verných sŕdc, pretože viem, že takto sa nebudem modliť sama. Manželov odchod bol chvíľou môjho obrátenia. Keď sa rozsypalo všetko, čo som si dovtedy vytvorila, uvedomila som si, že je v mojom živote prítomný aj Ježiš a že ma nenechal opustenú s mojím problémom. Poslal mi úžasných ľudí – spoločenstvo, do ktorého patrím. Už si ani nedokážem predstaviť život bez Boha a bez spoločenstva. Viem, že si nemôžem a ani nechcem „zariadiť“ život nanovo, ako mi to radia moji dávni známi. Trpezlivo sa modlím za manželovo obrátenie a za silu vytrvať v láske, čistote a vernosti.

S. M.

Chcem vstúpiť do Hnutia verných sŕdc. Chcem zachrániť naše manželstvo, ako aj svoju a manželovu dôstojnosť. Po 40 rokoch manželstva začal manžel venovať svoje city a myšlienky svojej asistentke, hoci fyzicky ma nezradil. Mňa akoby vylúčil zo svojho života. Spĺňam podmienky potrebné na vstup do HVS a chcem zachovávať všetky záväzky, ktoré z toho vyplývajú.

A. M.

Dvadsaťjeden rokov žijem s manželom vo sviatostnom manželskom zväzku, ale už 4 roky má milostný pomer s inou ženou. Zoznámili sa cez internet. Nechcem opisovať podrobnosti tohto problému. S manželom sme sa zoznámili, keď sme mali 12 rokov. Máme dve deti. Istý kňaz sa o manželovom pomere vyjadril ako o duchovnom zotročení. Modlím sa za manžela aj za spomenutú ženu, ktorá je vdova a ktorá rozbila už nejedno manželstvo. Zúčastnila som sa na stretnutiach charizmatickej obnovy. Rozhodla som sa vstúpiť do HVS a oboznámila som sa s jeho pravidlami. Prosím vás o modlitbu.

S. E.

Už osem rokov žijem sama a zachovávam čistotu. Čakám na uzdravenie nášho manželstva a na manželov návrat domov. Neprestajne o to prosím. Manžel ma opustil (aj naše dve deti) po 21 rokoch manželstva a žije s inou ženou. Obaja učili na gymnáziu, civilne sa zosobášili, ale nemajú deti. Vrúcne vás prosím o modlitbu.

K.B.

Pred deviatimi rokmi ma manžel opustil kvôli vydatej žene. Teraz žije s ňou a s jej dieťaťom. Cítila som sa nemilovaná, odvrhnutá a ponížená. Veľmi ma to bolelo. Vtedy som mu na meniny darovala zbierku poézie Jana Twardowského Láska hľadá lásku. Medzi listy knihy som vložila našu svadobnú fotografiu a na jej zadnú stranu som napísala text manželskej prísahy a podpísala som sa. Viem, že sama od seba by som to nedokázala urobiť, viedol ma k tomu dobrý Boh.

Vzala som si do rúk Sväté písmo a prečítala som si Hymnus na lásku. Čítala som ho a plakala som. V tom mimoriadne ťažkom období som silno vnímala Božiu prítomnosť. Cítila som sa, akoby ma Boh niesol v náručí. V tom čase som sa stretla aj s časopisom Milujte sa! a odvtedy ho pravidelne čítam.

Môj manžel požiadal o rozvod, s čím som nesúhlasila. Súd nás rozviedol. Rozhodla som sa, že vytrvám v manželstve a že manžela prijmem, ak sa vráti. Posledný raz sme sa videli v súdnej sieni vo februári 2005. Vtedy som sa dozvedela, že manželovi sa v novom zväzku narodila dcéra. Každý deň sa modlím za naše manželstvo. Učím sa dôverovať Bohu a s jeho pomocou spoznávam pravdu o sebe. Chcem sa meniť a dozrievať k čoraz väčšej slobode.

Joanna

Kto chce vstúpiť do Hnutia verných sŕdc, musí urobiť rozhodnutie, že bude verný(á) sviatostnému manželskému zväzku. Nech sa v stave posväcujúcej milosti pomodlí Modlitbu zasvätenia a nech sa ju modlí každý deň za obnovu svojho manželstva a za vzájomné zmierenie.

Povinnosti člena HVS sú:

žiť v posväcujúcej milosti a rozvíjať osobný vzťah s Ježišom;

často prijímať Eucharistiu a pravidelne čítať Sväté písmo;

k rannej modlitbe možno pridať aj niektoré z modlitieb uvedených na stránke www.rws.org.pl;

skrze korunku k Božiemu milosrdenstvu a ruženec zasvätiť Bohu seba, svojho manželského partnera, ako aj svojich blízkych. Je dobré robiť to, podľa možnosti, každý deň.

Prosíme vás, aby ste nás telefonicky, listom alebo e-mailom informovali o svojom vstupe do HVS. Pošleme vám osobitné požehnanie, vpíšeme vás do Knihy verných sŕdc a budeme sa modliť za vaše manželstvo.

Modlitba zasvätenia sa Pánu Ježišovi a Panne Márii

Pane Ježišu, zverujem ti naše manželstvo. Ďakujem ti, že si nás spojil, že si môžeme byť pre seba navzájom darom a že si upevnil náš vzťah sviatosťou manželstva. Avšak v tejto chvíli naše manželstvo potrebuje uzdravenie. Dávam ti, Pane, seba, svoju pamäť, rozum, dušu i telo. Prosím, nauč ma milovať manželku/manžela a deti tou láskou, ktorej prameňom si ty.

Pane Ježišu Kriste, daj nám obom čisté srdce podľa tvojho srdca. Daj, aby som vytrval(a) vo vernosti v tejto ťažkej situácii. Prosím ťa o milosť, aby som mohol (mohla) odpustiť svojej manželke/svojmu manželovi všetky zranenia a krivdy, aby som nestrácal(a) nádej na zmierenie (v prípade odluky či rozvodu).

Očisti moje myšlienky, aby som vytrval(a) vo vernosti a láske. Nech mi pritom pomáha každodenná modlitba – ruženec a korunka k Božiemu milosrdenstvu, účasť na svätej omši a časté prijímanie Eucharistie. Sľubujem, že vyznám každý ťažký hriech vo sviatosti zmierenia. Daj, aby som sa stále posilňoval(a) milosťou plynúcou zo sviatosti manželstva.

Pane Ježišu, ty si jediným Pánom v mojom živote. Nauč ma, ako mám ovládať svoje sexuálne túžby a emócie, aby moja láska k manželke/manželovi bola vytrvalá a verná až do smrti. Očisťuj moju lásku od všetkého egoizmu, aby som vždy dokázal(a) odpustiť, nezotrvával(a) v hneve a vytrvalo sa modlil(a).

Sľubujem, že nikdy nebudem kupovať, čítať a pozerať pornografické časopisy, programy ani filmy, aby som si zachoval(a) čisté srdce. Prosím ťa, Pane, o pomoc, aby som sa dokázal(a) strániť všetkého, čo spôsobuje závislosť, neslobodu a čo je zlé.

Mária, moja Matka, veď ma po ceste viery k jedinému prameňu lásky v našom manželstve – k Ježišovi, aby som mu vždy dôveroval(a) a veril(a). Amen.

Internetová stránka HVS: www.rws.org.plObjednaj

Ak máte záujem o stiahnutie časopisu vo formáte PDF

  • Prihlás sa, ak už si registrovaný a časopis odoberáš
  • Objednaj, ak ešte nie si registrovaný


The above article was published with permission from Milujte sa! in February 2018.

Prečítajte si ďalšie kresťanské články v slovenskom jazyku

Navrchol

Odporucit stranku znamemu!


Články kresťanské