Články kresťanské. Milujte sa! Články kresťanské - Milujte sa
Ja som Pán Boh tvoj. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, ktorým by si sa klaňal                Nevezmeš meno Božie nadarmo                Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni                Cti otca svojho i matku svoju                Nezabiješ                Nezosmilníš                Nepokradneš                Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu                Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho                Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho               
Slovenská verziaKresťanský portál

Kresťanské zdroje

 
Majú ateisti pravdu?
   

Autor: P. Mieczysław Piotrowski TChr,
Milujte sa! 62/2019 → Veda a viera

Milujte sa!Vznikol zázrak života, makro- a mikrokozmos ako dôsledok slepej evolúcie, alebo ako dôsledok Božieho stvoriteľského pôsobenia? Je ľudská duša len výsledkom činnosti materiálneho mozgu, alebo je to nemateriálne súcno, ktoré používa materiálny mozog ako orgán ľudského tela?

Majú ateisti pravdu?

Ateistická viera

Materialisti sa vyznačujú mimoriadne iracionálnou vierou v to, že slepé prírodné sily samy od seba vytvorili rôzne formy života, vrátane ľudského života. R. Dawkins dokonca tvrdí, že príroda je „slepý hodinár“. Dokáže však „slepý hodinár“ náhodne vytvoriť komplikovaný orgán, akým je napríklad ľudský mozog? „Ľudský mozog obsahuje 100 miliónov nervových buniek – takmer toľko, koľko je hviezd v Mliečnej dráhe. Každý neurón je synapsami spojený minimálne so 100 000 ďalšími bunkami. Synapsy medzi bunkami sú zas obmývané hormónmi a neurotransmitermi, ktoré sprostredkúvajú prenos signálov. Synaptické spojenia sa neprestajne tvoria a zanikajú, slabnú a posilňujú sa v dôsledku nových skúseností“ (John Horgan: Discover podľa: Duchowy mózg, s. 169).

Britský vedec Fred Hoyle prirovnal vieru v pôsobenie slepých prírodných síl k iracionálnemu presvedčeniu, že zo skládky kovového odpadu dokáže tornádo vytvoriť boeing pripravený na let.

Ateistické vnímanie človeka a sveta, spochybňovanie existencie Boha a ľudskej nesmrteľnej duše nedoceňuje schopnosť človeka logicky poznávať, ba nepodporujú ho ani vedecké fakty. Je to ideológia založená na slepej viere. Namiesto toho však existuje veľa presvedčivých argumentov, ktoré poukazujú na existenciu Boha Stvoriteľa a na existenciu duchovného sveta.

K takémuto záveru dospel na konci svojho života filozof Anthony Flew, ktorý bol od roku 1950 považovaný za vodcu svetového ateizmu. V roku 2004 A. Flew verejne vyznal vieru v Boha. Vo svojej knihe There is God napísal, že poznanie pravdy o Bohu Stvoriteľovi je ovocím jeho dlhého intelektuálneho hľadania a najnovších vedeckých objavov v oblasti biológie, chémie a fyziky.

Treba mať na zreteli, že nejeden vyznávač materializmu považuje vedecký výskum, ktorý poukazuje na existenciu inteligentného plánu a zmysluplnosti vesmíru, za ohrozenie vedy.

Americký matematik William Dembski tvrdí: „Materialistická ideológia výrazne znížila úroveň výskumu o pôvode života a vesmíru, takže reálny rozsah týchto vedeckých disciplín je deformovaný. Problém nespočíva len v tom, že veda je neoprávnene zneužívaná na propagovanie materialistického svetonázoru, ale aj v tom, že tento svetonázor aktívne znevažuje vedecké výskumy, čím vedie k neopodstatneným a neovereným záverom o začiatku biologického života a vesmíru vo všeobecnosti“ (Duchowy mózg, s. 61).

Nesmrteľná duša človeka

Ateisti tvrdia, že duchovný život a slobodná vôľa človeka sú ilúzie. Duša a sebauvedomenie nie sú vraj nič iné ako materiálna energia a výplod ľudského mozgu. Domnievajú sa teda, že vo chvíli, keď sa fyziologická aktivita mozgu končí, prestáva existovať aj vedomie človeka.

Tvrdenie, že vedomie človeka je len výtvor materiálneho mozgu a že zaniká vo chvíli telesnej smrti, je úplne neopodstatnené. Fakt, že ľudské vedomie pretrváva aj po telesnej smrti, potvrdzuje veľa zdokumentovaných svedectiev ľudí, ktorí prežili klinickú smrť. Tajomstvo ľudského „ja“, ktoré si uvedomuje samo seba – čiže nesmrteľná ľudská duša –, nie je mozgom vytvorená ilúzia, ale reálne existujúce duchovné súcno. Mozog je orgán ľudského tela, ktorý myseľ využíva na to, aby mohla konať a komunikovať s materiálnym svetom. Výsledky výskumov, ktoré uskutočnili vedci ako John Eccles, nositeľ Nobelovej ceny, alebo Bruce Greyson, Wilder Penfield. Karl Popper, Pim van Lommel, Peter Fenvic a Sam Parnia, poukazujú na neopodstatnenosť materialistického presvedčenia, že vedomie človeka je výtvor materiálneho mozgu.

„Ľudský mozog obsahuje 100 miliónov nervových buniek – takmer toľko, koľko je hviezd v Mliečnej dráhe.“ (John Horgan)

Všetci intelektuálne čestní vedci zhodne tvrdia, že myšlienky a psychické javy môže vytvárať len nemateriálne súcno. Vedomie človeka teda nemôže byť a nie je výtvorom hmoty. Existuje nemateriálna myseľ, čiže duchovná duša človeka, ktorá používa materiálny mozog a prejavuje sa prostredníctvom neho.

Vzťah medzi mentálnou aktivitou a činnosťou mozgu vysvetľuje hypotéza psychoneurónovej translácie (psychoneural translation hypotehesis, PTH). Podľa tejto hypotézy myseľ a mozog na seba navzájom pôsobia, pretože predstavujú dva navzájom sa dopĺňajúce aspekty jednej ľudskej osoby. Úkony vôle, presvedčenia, túžby, snahy a všetky mentálne procesy sa materializujú v neurónovej štruktúre mozgu. Duchovnú činnosť mysle však nemožno zredukovať na elektrickú a chemickú aktivitu neurónov. Duchovnú aktivitu mozgu teda nemožno umiestniť do mozgu.

„Presvedčenie, že myslenie je výtvor materiálnych procesov, je povera, v ktorú veria dogmatickí materialisti.“ (John Eccles)

Myšlienky a city sú nemateriálne, ale zato výrazne ovplyvňujú celý organizmus. Všetky mentálne procesy sa automaticky transformujú na neurónové procesy v mozgu, a to na molekulárnej, chemickej a biofyzickej úrovni, ako aj na úrovni neurónových sietí. Následne sa zas neurónové procesy v mozgu transformujú na hormonálnu a imunologickú aktivitu organizmu.

»Prečítajte si viac:
Obchod PDF: https://pdf.milujciesie.org.pl/sk/
Predplatné: milujtesa.org/#dar

The above article was published with permission from Milujte sa! in October 2020.
Prečítajte si ďalšie kresťanské články v slovenskom jazyku

Navrchol

Odporucit stranku znamemu!


Články kresťanské