Cytaty chrześcijańskie. Cytaty o modlitwie. True Christianity - Cytaty chrześcijańskie
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
Cytaty o modlitwie
   

Niech ci nie zabraknie ufności w czasie twej modlitwy i nie zaniedbuj czynić jałmużny!

Mądrość Syracha 7:10


Zapytaj Pana, czego pragnie od ciebie. Przestań robić, co ty chcesz i co tobie wydaje się dobre, a zacznij wypełniać wolę Bożą. W tym znajdziesz prawdziwe szczęście.

s. Clare Crockett


Nieustannie się módlcie!

1 List do Tesaloniczan 5:17


Szuka się Boga w książkach – znajduje się Go na modlitwie.

Kryzysy w wierze wynikają z braku modlitwy.

Boga odnajduje się nie w książkach, lecz na modlitwie.

Im ktoś więcej się modli, tym bardziej odnajduje Boga, a jego wiara wzrasta.

Dzieci moje, nigdy nie zaniedbujcie modlitwy.

Módlcie się często w ciągu dnia.

Tylko modląc się znajdziecie i doświadczycie miłości Boga.

Modlitwa jest chlebem i życiem duszy, oddechem serca, spotkaniem z Bogiem.

Kiedy przeżywacie stany nieufności, wątpliwości, lęku, cierpienia, w sposób szczególny trzeba uciekać się do Pana w modlitwie i znajdować w niej umocnienie i zachętę.

Św. o. Pio


Jego (papieża) dialog z Bogiem trwał nieustannie, on potrzebował modlitwy bez przerwy, również w miejscach publicznych, w obecności tłumów. Działanie i kontemplacja w nim wydawały się jednym i tym samym.

Joaquín Navarro-Valls o Janie Pawlie II


Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam.

Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą.

Gdy którego z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień?

Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża?

Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą.

Mateusza 7:7-11


A modlę się o to, aby miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej...

List do Filipian 1:9


O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem!

List do Filipian 4:6


Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział w Fatimie, że najistotniejszą treścią orędzia fatimskiego jest wezwanie, aby „modlić się, modlić się i jeszcze raz modlić się” (13 maja 1982 r.). W ten sposób Papież przypomniał, że człowiek oraz naród, który się modli, jest zjednoczony z Bogiem, a więc ma największy skarb i nie musi się lękać przyszłości.

ks. Mieczysław Piotrowski TChr, Miłujcie się! 4/2007


Na koniec powstali kapłani, aby błogosławić lud. Ich głos został wysłuchany, a modlitwa ich doszła do Jego świętego mieszkania - do nieba.

2 Księga Kronik 30:27


I otrzymacie wszystko, o co na modlitwie z wiarą prosić będziecie.

Mateusza 21:22


Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe.

Mateusza 26:41


Musi się modlić dusza czysta i piękna, bo inaczej utraciłaby swoją piękność; modlić się musi dusza dążąca do tej czystości, bo inaczej nie doszłaby do niej; modlić się musi dusza dopiero co nawrócona, bo inaczej upadłaby z powrotem; modlić się musi dusza grzeszna, pogrążona w grzechach, aby mogła powstać. I nie ma duszy, która by nie była obowiązana do modlitwy, bo wszelka łaska spływa przez modlitwę.

Święta s. Faustyna, Dz. 146.


Codzienna modlitwa jest więc konieczna dla naszego zbawienia, abyśmy mogli dojrzewać do miłości i stawać się ludźmi naprawdę szczęśliwymi.

ks. Mieczysław Piotrowski TChr, Miłujcie się! 5/2005


Brak codziennego kontaktu z Bogiem na modlitwie staje się głównym powodem wszystkich życiowych dramatów, nieszczęść i tragedii ludzkich.

ks. Mieczysław Piotrowski TChr, Miłujcie się! 5/2005


Trzeba na modlitwie rozmawiać z Bogiem tak, jak się rozmawia z najbliższym przyjacielem – mówić Mu o swoich radościach, kłopotach, wątpliwościach, lękach lub trwać w ciszy w objęciach Jego pokornej miłości.

ks. Mieczysław Piotrowski TChr, Miłujcie się! 5/2005


Pan Bóg rzeczywiście bardziej nas kocha niż my samych siebie i każdego dnia pragnie dawać nam to wszystko, co jest potrzebne do szczęścia. Dlatego nigdy nie wysłucha naszych próśb, które by utrudniały bądź opóźniały naszą drogę do nieba, czy też się jej sprzeciwiały. Bóg wysłuchuje więc wszystkich naszych próśb, które nie sprzeciwiają się Jego planom naszego zbawienia

ks. Mieczysław Piotrowski TChr, Miłujcie się! 5/2005


Właśnie wtedy, kiedy mi się najbardziej nie chce modlić, mam na modlitwę przeznaczyć dwa razy więcej czasu...

ks. Mieczysław Piotrowski TChr, Miłujcie się! 5/2005


Jedną z najbardziej podstępnych i niezauważanych pokus szatana wobec chrześcijanina jest łatwe dyspensowanie się od obowiązku codziennej modlitwy. Jako człowiek wierzący, jestem zobowiązany, aby codziennie się modlić. Mam tak zaplanować sobie rozkład zajęć na każdy dzień, aby był w nim stały czas przeznaczony na modlitwę. I nie powinniśmy nigdy żałować tego czasu, ponieważ „czas przeznaczony na bliski kontakt z Bogiem jest czasem najlepiej wykorzystanym” – zapewnia nas Jan Paweł II (Dar i tajemnica, s. 86).

ks. Mieczysław Piotrowski TChr, Miłujcie się! 5/2005


Trzeba się więc zdyscyplinować i ułożyć sobie plan dnia, w którym będzie zarezerwowany czas na bardzo konkretną formę modlitwy, taką jak np. Eucharystia, różaniec, koronka do Bożego Miłosierdzia, medytacja tekstów Pisma św. czy adoracja Najświętszego Sakramentu.

ks. Mieczysław Piotrowski TChr, Miłujcie się! 5/2005


Nigdy nie należy zrażać się trudnościami i rezygnować, lecz pomimo licznych przeciwieństw powinno się trwać w postanowieniu codziennej modlitwy. Pamiętajmy, że to, co wystawia naszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość (Jk 1, 3). A Pan Jezus zapewnia: „Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie” (Łk 21, 19). „Poznałam, jak bardzo potrzeba nam wytrwałości w modlitwie – pisze św. Faustyna – i od takiej ciężkiej modlitwy zależy nieraz nasze zbawienie” (Dz. 157).

ks. Mieczysław Piotrowski TChr, Miłujcie się! 5/2005


A zresztą czy to wielkie poświęcenie: przeznaczenie trzech do pięciu minut dziennie na odmówienie jednej dziesiątki różańca? Czy to w drodze do pracy, czy w kolejce, czy też rano przy kawie – takich wolnych chwil marnuje się przecież sporo.

Ireneusz Rogala, Miłujcie się! 5/2005


Nie ma się co martwić, trzeba Panu Bogu wszystko polecić. To jest niedoskonałość i pokusa troszczyć się. Trzeba się tylko modlić i mieć nadzieję, że Pan Bóg wszystkiemu zaradzi sposobem, który Jemu jest wiadomy. Opatrzność Boska obmyśla najdrobniejsze szczegóły.

św. Brat Albert


Moja druga córka nie mogła w nocy oddychać i chociaż nie była przeziębiona ani nie miała alergii, jej problemy z oddychaniem były coraz gorsze. Przeżywała męczarnię: nie mogła oddychać, gniewała się, kopała nogami w łóżku i budziła swoje rodzeństwo. Raz przyszła mi do głowy myśl: „spróbuj się modlić!”.

Kiedy moja córka znów znalazła się w takim stanie, położyłam na nią ręce i modliłam się modlitwą o wyzwolenie od demona homeopatii.
Ku mojemu zdziwieniu córka zasnęła i w ciągu kolejnych nocy spała spokojnie.

Emilia Vlckova


Kto nie modli się do Boga, modli się do diabla.

Léon Bloy


Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście się mogli modlić.

1 List św. Piotra 4:7


Panie, Ojcze i Boże mego życia, nie dawaj mi wyniosłego oka, a żądzę odwróć ode mnie!

Niech nie panują nade mną żądze zmysłowe i grzechy cielesne, nie wydawaj mię bezwstydnej namiętności!

Mądrość Syracha 23:4-6


A ponad to wszystko proś Najwyższego, aby po drodze prawdy kierował twoimi krokami.

Mądrość Syracha 37:15


Wyznawajcie zatem sobie nawzajem grzechy, módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego.
Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, by deszcz nie padał, i nie padał deszcz na ziemię przez trzy lata i sześć miesięcy.
I znów błagał, i niebiosa spuściły deszcz, a ziemia wydała swój plon.

List św. Jakuba 5:16-18


Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem
i pozostawała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą.

Ewangelia wg św. Łukasza 2:36-37


W tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na modlitwie do Boga.

Ewangelia wg św. Łukasza 6:12


Starajcie się o pomyślność kraju, do którego was zesłałem. Módlcie się do Pana za niego, bo od jego pomyślności zależy wasza pomyślność.

Księga Jeremiasza 29:7


Gdy Daniel dowiedział się, że spisano dokument, poszedł do swego domu. Miał on w swoim górnym pokoju okna skierowane ku Jerozolimie. Trzy razy dziennie padał na kolana modląc się i uwielbiając Boga, tak samo jak to czynił przedtem.

Księga Daniela 6:11


Na koniec powstali kapłani, aby błogosławić lud. Ich głos został wysłuchany, a modlitwa ich doszła do Jego świętego mieszkania - do nieba.

2 Księga Kronik, 30:27


...zawsze powinni modlić się i nie ustawać (Ewangelia wg św. Łukasza 18,1)

Proście, a będzie wam dane (Ewangelia wg św. Mateusza 7,7)

Chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu... (1 List do Tymoteusza 2,8)

...nieustannie się módlcie! (1 List do Tesaloniczan 5,17)

Trwajcie gorliwie na modlitwie... (List do Kolosan 4,2)

Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu! Nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście za wszystkich świętych... (List do Efezjan 6,18)

Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie (Ewangelia wg św. Łukasza 21,36)

Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie (Ewangelia wg św. Łukasza 22,40)


Spotkało kogoś z was nieszczęście? Niech się modli. Jest ktoś radośnie usposobiony? Niech śpiewa hymny.
Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana.
A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone.

List św. Jakuba 5:13-15


"Módlcie się tak, jakby wszystko zależało od Boga, a pracujcie tak, jakby wszystko zależało od was"

KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO, 2834


Tym, którzy szukają Królestwa i sprawiedliwości Bożej, przyrzeka On udzielić wszystkiego w nadmiarze. W rzeczywistości wszystko należy do Boga: temu, kto posiada Boga, nie brakuje niczego, jeśli sam należy do Boga.

KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO, 2830


Ten tylko modli się nieustannie, kto modlitwę łączy z czynami, a czyny z modlitwą. Tylko w ten sposób możemy uznać za możliwą do urzeczywistnienia zasadę nieustannej modlitwy.

KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO, 2745


Kto się modli, z pewnością się zbawia; kto się nie modli, z pewnością się potępia.

KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO, 2744


Nic nie jest tak ważne jak modlitwa; sprawia ona, że to co niemożliwe, staje się możliwe, to, co trudne, staje się łatwe. Jest niemożliwe, aby grzeszył człowiek, który się modli.

KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO, 2744


Modlitwa jest życiową koniecznością.

KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO, 2744


Można modlić się często i gorąco. Nawet na targu czy w czasie samotnej przechadzki, siedząc w swoim sklepiku czy też kupując lub sprzedając, a nawet przy gotowaniu.

KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO, 2743


"Nieustannie się módlcie" (1 Tes 5,17), "dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa" (List do Efezjan 5, 20), "wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu! Nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście za wszystkich świętych" (List do Efezjan 6,18). "Nie zostało nam nakazane nieustannie pracować, czuwać, prosić, natomiast prawem jest dla nas modlitwa nieustanna".

KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO, 2742


...a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie.
Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz.

List św. Jakuba, 4


Kto jest pokorny, nie dziwi się swojej nędzy, ponieważ prowadzi go ona do większej ufności i wytrwania w stałości.

KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO, 2733


Przeznaczając czas na modlitwę zrobisz więcej w krótszym czasie.

Tom Mohaghan


Trwajcie gorliwie na modlitwie.

List do Kolosan 4.2.


Zawsze rozpoczynam modlitwę w ciszy, ponieważ Bóg przemawia w ciszy serca. Bóg jest przyjacielem ciszy – powinniśmy słuchać Boga, bo istotne jest nie to, co my mówimy, ale to, co On pragnie nam powiedzieć.

Matka Teresa z Kalkuty


Dzięki modlitwie nasze serca stają się czyste i szlachetne. Czyste serce może widzieć Boga, może mówić do Boga i dostrzegać miłość Boga w innych ludziach.

Matka Teresa z Kalkuty


Jeśli będziemy się modlić, otrzymamy odpowiedź na wszystkie trapiące nas pytania. Bez modlitwy nie potrafiłabym pracować nawet przez pół godziny. Bóg obdarza mnie siłą dzięki modlitwie.

Matka Teresa z Kalkuty


Jeśli uwierzysz w Boga i moc modlitwy, przezwyciężysz wszelkie uczucia zwątpienia, lęku i samotności, którym ludzie powszechnie ulegają.

Matka Teresa z Kalkuty


Miłość zaczyna się w domu, dlatego tak ważna jest rodzinna modlitwa. Jeśli razem będziecie się modlić, pozostaniecie razem, będziecie wzajemnie darzyć się miłością, jaką Bóg obdarza każdą i każdego z was. Dzieci trzeba uczyć modlitwy, a rodzice powinni modlić się razem z dziećmi.

Matka Teresa z Kalkuty


Modlitwe definiujemy jako spotkanie z Bogiem

Jan Bilewicz


Nic nie jest tak ważne jak modlitwa. Kiedy modlimy się, otwierają się dla nas wszystkie skarbce niebieskie.

św. Jan Chryzostom


Modlitwa jest walka. Przeciw komu? Przeciw nam samym i przeciw podstepom kusiciela, ktory robi wszystko, by odwrocic czlowieka od modlitwy. (KKK 2725)

Po chrzcie konieczna jest człowiekowi wytrwała modlitwa, by mógł wejść do nieba.

św. Tomasz z Akwinu


Modlitwa jest kluczem do nieba. Póki będziesz wytrwały w modlitwie, możesz być pewien, że nie oddali się od ciebie Jego miłosierdzie. Ten, kto potrafi się dobrze modlić, potrafi także dobrze żyć"

św. Augustyn


Wytrwaj na modlitwie. Wytrwaj, choćby twój wysiłek wydawał się daremny. Czemu nie szukasz codziennie towarzystwa oraz rozmowy z Tym Wielkim Przyjacielem, który nigdy nie zdradza?"

św. Josemaria Escriva


Módlcie się! Nie zanidbujcie modlitwy! Kiedy będzie się modlić, pewne jest wasze zbawienie! Gdy porzucicie modlitwę, pewne jest wasze zatracenie

św. Alfons Liguori


Chrystus przyszedl, aby leczyc nasze rany; poniewaz nie wszyscy prosza o Jego lekarstwo, leczy On tych, ktorzy tego chca, nie zmuszajac opornych.

św. Ambrozy


Modlitwa to drabina tajemna prowadzaca do nieba.

Dzieki modlitwie dusza jest jak ryba w wodzie: im wiecej wody, tym bardziej zadowolona. Im wiecej dusza poswieca sie modlitwie, tym bardziej jest szczesliwa.

Dusza zaprzestajaca modlitwy umiera z wycienczenia.

Dusza, ktora malo sie modli, podobna jest do ptactwa domowego, ktore choc ma wielkie skrzydla, wzlatuje tylko na niewielka wysokosc, podczas gdy dusza modlaca sie z zarem i wytrwale podobna jest do jaskolki wznoszacej sie latwo i szybujacej w przestworzach.

św. Jan Vianney


Modl sie z wielka ufnoscia, ufnoscia oparta na dobroci i nieskonczonej hojnosci Boga oraz obietnicach Jezusa Chrystusa.

Bog jest zrodlem wody zywej i nieustannie wlewa ja do serc tych, ktorzy sie modla.

św. Ludwik de Monfort


Mam wiele roztargnien, ale jak tylko zdam sobie z nich sprawe, modle sie za tych ludzi, ktorzy przychodza mi na mysl. W ten sposob zbieraja oni z moich roztargnien dobre owoce.

św. Teresa z Lisieux


Jezeli na modlitwie nie robimy nic innego, jak tylko walczymy z roztargnieniami i pokusami, to i tak modlitwa jest dobra.

św. Franciszek Salezy


Katolik bez modlitwy?... To tak, jakby zolnierz bez broni.

Modlitwa stanowi droge do pokonania wszelkiego zla, ktore nas meczy.

Modlitwa twoja bedzie czasem refleksyjna, kiedy indziej - lecz raczej rzadziej - bedzie pelna zaru, a moze wiele razy oschla, oschla, oschla... Ale wazne jest zebys ty - przy pomocy Bozej - nie upadl na duchu.

Wytrwaj na modlitwie. Wytrwaj, chocby twoj wysilek wydawal sie daremny.

Szukasz towarzystwa przyjaciol, ktorych rozmowy, serdecznosc oraz dobre maniery ulatwia ciznoszenie wygnania na tym padole. (...) Ale... czemu nie szukasz codziennie, coraz usilniej towarzystwa oraz rozmowy z Tym Wielkim Przyjacielem, ktory nigdy nie zdradza?

św. Josemaria Escriva


Modlcie sie! Nie zaniedbujcie modlitwy! Kiedy bedziecie sie modlic, pewne jest wasze zbawienie! Gdy porzucicie modlitwe, pewne jest wasze zatracenie. Tak powinni glosic wszyscy, gdyz zadna katolicka nauka nie watpi w to, ze kto modli sie, otrzyma niezbedne laski i zostanie zbawiony. Malo jest jednak tych, ktorzy to praktykuja, dlatego tez tak malo sie zbawia.

św. Alfons Liguori


 


 • Cytaty o alkoholu

 • Cytaty o aniołach

 • Cytaty o błogosławieństwie

 • Cytaty o Bogu

 • Cytaty o chorobach

 • Cytaty o cierpieniu

 • Cytaty o cudach

 • Cytaty o czasie

 • Cytaty o grzechu

 • Cytaty o Komunii Świętej

 • Cytaty o Kościele

 • Cytaty o lenistwie

 • Cytaty o miłośći

 • Cytaty o miłosierdziu

 • Cytaty o modlitwie

 • Cytaty o nierządu

 • Cytaty o Nim i o Niej

 • Cytaty o pięknośći

 • Cytaty o pieniądzach

 • Cytaty o pokusach

 • Cytaty o poście

 • Cytaty o pracy

 • Cytaty o prawdzie

 • Cytaty o przezwyciężaniu strachu

 • Cytaty o sensu życia

 • Cytaty o Słowie Bożym

 • Cytaty o Spowiedźi Świętei

 • Cytaty o świętośći

 • Cytaty o szczęściu

 • Cytaty o walce przeciwko silom zla

 • Cytaty o wierze w Boga

 • Cytaty o wychowaniu dzieci

 • Cytaty o życiu po śmierci

 • Czcij ojca i matkę

 • Inne chrześcijańskie cytaty
 • Християнські цитати українською

 • Христианские цитаты на русском языке

 • Christian quotations in English

  Poleć tę stronę znajomemu!


 • Przeczytaj teraz: