Cytaty chrześcijańskie. Cytaty o grzechu. True Christianity - Cytaty chrześcijańskie
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
Cytaty o grzechu
   

Odwróć oko od pięknej kobiety, a nie przyglądaj się obcej piękności: przez piękność kobiety wielu zeszło na złe drogi, przez nią bowiem miłość namiętna rozpala się jak ogień.

Mądrość Syracha 9:8


We wszystkich sprawach pamiętaj o swym kresie, a nigdy nie zgrzeszysz.

Mądrość Syracha 7:36


Nic tak nie plami i nie oplątuje serca ludzkiego, jak niedobra miłość ziemska.

Tomasz a Kempis - O naśladowaniu Chrystusa (Zachęty do życia wewnętrznego)


Nadzieja bowiem niewdzięcznika jak lód zimowy stopnieje i rozpłynie się jak woda nieużyteczna.

Księga Mądrości 16:29


Nie oddawaj siebie na wolę swych żądz, abyś jak bawół nie był [nimi] miotany.

Mądrość Syracha 6:2


Z natury jesteśmy bardziej pyszni niż pawie, bardziej przywiązani do ziemi niż ropuchy, niegodziwsi niż kozły, bardziej zazdrośni niż węże, bardziej żarłoczni niż świnie, bardziej popędliwi niż tygrysy, leniwsi niż żółwie, słabsi niż trzcina, bardziej zmienni niż chorągiewki na dachach. Sami z siebie mamy tylko nicość i grzech, a zasługujemy jedynie na gniew Boży i piekło wieczne.

św. Ludwik Maria Grignion


Jeślibyś wyciągnął miecz na przyjaciela, nie martw się, jest bowiem droga powrotu;

Jeślibyś otworzył usta na niego, nie martw się, jest bowiem możność pojednania; wyjąwszy obelgę, wzgardę, wyjawienie tajemnicy i cios zdradliwy - to wszystko oddali każdego przyjaciela.

Mądrość Syracha 22:21-22


Synu zgrzeszyłeś? Nie czyń tego więcej i za poprzednie swe grzechy proś o przebaczenie!

Uciekaj od grzechu jak od węża, jeśli się bowiem zbliżysz, ukąsi cię: jego zęby to zęby lwa, co porywają życie ludzkie.

Każde przekroczenie Prawa jest jak miecz obosieczny, a na ranę przez nie zadaną nie ma lekarstwa.

Mądrość Syracha 21:1-3


Król judzki, Jozafat, sprzymierzył się potem z królem izraelskim, Ochozjaszem, który źle postępował.

Związał się z nim, aby budować okręty do podróży ku Tarszisz. Budowali wówczas okręty w Esjon-Geber.

Prorokował potem Eliezer, syn Dodawiasza z Mareszy, przeciwko Jozafatowi, mówiąc: Ponieważ sprzymierzyłeś się z Ochozjaszem, zburzy Pan twoje dzieło. I rozbiły się okręty, tak iż poniechano wyprawy do Tarszisz.

2 Księga Kronik 20:35-37


Kto rzuca kamień w górę, rzuca go na swoją głowę, a cios podstępem zadany zrani także uderzającego.

Ten, kto kopie dół, sam w niego wpadnie, a kto zastawia sidła, sam w nie zostanie schwytany.

Kto źle czyni, na tego spadnie zło, a nawet nie pozna, skąd na niego przyjdzie.

Drwiny i obelgi są dla pyszałka, a pomsta jak lew czyha na niego.

W sidła dali się schwytać ci, którzy się cieszą z upadku bogobojnych, i ogarnie ich boleść jeszcze przed śmiercią.

Mądrość Syracha 27:25-29


Kto żyje uczciwie - będzie ocalony; kto przewrotnie chodzi dwiema drogami, zapewne na jednej z nich zginie.

Księga Przysłów 28:18


Nie zazna szczęścia, kto błędy swe ukrywa; kto je wyznaje, porzuca - ten miłosierdzia dostąpi.

Księga Przysłów 28:13


Nie ma pokoju dla bezbożnych - mówi Pan.

Księga Izajasza 48:22


Tak mówi Pan, Bóg twego praojca Dawida: Ponieważ nie postępowałeś drogami swego ojca Jozafata ani drogami Asy, króla judzkiego,
lecz postępowałeś drogą królów izraelskich i doprowadziłeś Judę oraz mieszkańców Jerozolimy do wiarołomstwa, jak wiarołomny był dom Achaba, ponadto wymordowałeś swoich braci i rodzinę swego ojca, lepszych od ciebie,
oto Pan uderzy cię wielką klęską, jakiej dozna twój naród, twoi synowie, twoje żony i cały twój majątek.
Ciebie zaś samego dotknie ciężkimi chorobami, chorobą wnętrzności. W końcu z powodu tej choroby w ciągu dwóch lat wyjdą ci wnętrzności.

2 Księga Kronik 21:12-15


Biada nam, bośmy zgrzeszyli.

Lamentacje Jeremiasza 5:16


Módlcie się też i za nas do Pana, Boga naszego, ponieważ zgrzeszyliśmy przeciw Niemu, a zapalczywość i gniew Jego do obecnej chwili nie odwróciły się od nas.

Księga Barucha 1:13


Gdy Izraelici przebywali na pustyni, spotkali człowieka zbierającego drwa w dzień szabatu.
Wtedy przyprowadzili go ci, którzy go spotkali przy zbieraniu drew, do Mojżesza, Aarona i całego zgromadzenia.
Zatrzymali go pod strażą, bo jeszcze nie zapadło postanowienie, co z nim należy uczynić.
Pan zaś rzekł do Mojżesza: Człowiek ten musi umrzeć - cała społeczność ma go poza obozem ukamienować.
Wyprowadziło go więc całe zgromadzenie poza obóz i ukamienowało według rozkazu, jaki wydał Pan Mojżeszowi.

Księga Liczb 15:32-36


Kto zaś umie dobrze czynić, a nie czyni, grzeszy.

List św. Jakuba 4:17


Ponieważ wyroku nad czynem złym nie wykonuje się zaraz, dlatego serce synów ludzkich bardzo jest skore do czynów złych.

Księga Koheleta 8:11


Dlatego, królu, przyjmij moją radę i okup swe grzechy uczynkami sprawiedliwymi, a swoje nieprawości miłosierdziem nad ubogimi; wtedy może twa pomyślność okaże się trwałą.

Księga Daniela 4:24


Pan skierował do mnie te słowa:
Synu człowieczy, kiedy dom Izraela mieszkał na swojej ziemi, wówczas splugawili ją swym postępowaniem i swymi czynami: postępowanie ich wobec Mnie było jak nieczystość miesięczna kobiety.

Księga Ezechiela 36:16-17


 • Cytaty o alkoholu

 • Cytaty o aniołach

 • Cytaty o błogosławieństwie

 • Cytaty o Bogu

 • Cytaty o chorobach

 • Cytaty o cierpieniu

 • Cytaty o cudach

 • Cytaty o czasie

 • Cytaty o grzechu

 • Cytaty o Komunii Świętej

 • Cytaty o Kościele

 • Cytaty o lenistwie

 • Cytaty o miłośći

 • Cytaty o miłosierdziu

 • Cytaty o modlitwie

 • Cytaty o nierządu

 • Cytaty o Nim i o Niej

 • Cytaty o pięknośći

 • Cytaty o pieniądzach

 • Cytaty o pokusach

 • Cytaty o poście

 • Cytaty o pracy

 • Cytaty o prawdzie

 • Cytaty o przezwyciężaniu strachu

 • Cytaty o sensu życia

 • Cytaty o Słowie Bożym

 • Cytaty o Spowiedźi Świętei

 • Cytaty o świętośći

 • Cytaty o szczęściu

 • Cytaty o walce przeciwko silom zla

 • Cytaty o wierze w Boga

 • Cytaty o wychowaniu dzieci

 • Cytaty o życiu po śmierci

 • Czcij ojca i matkę

 • Inne chrześcijańskie cytaty
 • Християнські цитати українською

 • Христианские цитаты на русском языке

 • Christian quotations in English

  Poleć tę stronę znajomemu!


 • Przeczytaj teraz: