Cytaty chrześcijańskie. Cytaty o pracy. True Christianity - Cytaty chrześcijańskie
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
Cytaty o pracy
   

Choćbym odkrył góry złota i srebra, to bym się tym tak nie ucieszył, jak tym nieocenionym skarbem zupełnego ubóstwa.

Św. Brat Albert


A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je.

Mateusza 11:12


Nie czuj wstrętu do pracy uciążliwej i do uprawy roli, której Twórcą jest Najwyższy.

Mądrość Syracha 7:15


Szedłem koło roli próżniaka i koło winnicy głupiego: a oto wszystko zarosło pokrzywą, ciernie całą jej powierzchnię pokryły, kamienny mur rozwalony.

Skierowałem uwagę, spojrzałem, zobaczyłem i wysnułem naukę: Trochę snu i trochę drzemania, trochę założenia rąk, aby zasnąć, a przyjdzie na ciebie nędza jak włóczęga i niedostatek jak biedak żebrzący.

Księga Przysłów 24:30-34


Pożycza [samemu] Panu - kto dla biednych życzliwy, za dobrodziejstwo On mu nagrodzi.

Księga Przysłów 19:17


Mąż dobry zostawi dziedzictwo wnukom, dobrym przypadnie majątek grzeszników.

Księga Przysłów 13:22


Przepadnie bogactwo podstępnie zagarnięte, a krok za krokiem zdobywane - rośnie.

Księga Przysłów 13:11


Lenistwo nie złowi zwierzyny.

Księga Przysłów 12:27


Błogosławieństwo Pańskie wzbogaca, własny trud niczego tutaj nie doda.

Księga Przysłów 10:22


Zapłatą prawego jest życie, niegodziwiec zyskuje karę.

Księga Przysłów 10:16


Ręka leniwa sprowadza ubóstwo, ręka zaś pilnych wzbogaca.

Syn to mądry, co w lecie gromadzi, a kto prześpi czas żniwa, hańbą okryty.

Księga Przysłów 10:4-5


Do mrówki się udaj, leniwcze, patrz na jej drogi - bądź mądry: nie znajdziesz u niej zwierzchnika ni stróża żadnego, ni pana, a w lecie gromadzi swą żywność i zbiera swój pokarm we żniwa.

Jak długo, leniwcze, chcesz leżeć? A kiedyż ze snu powstaniesz?

Trochę snu i trochę drzemania, trochę założenia rąk, aby zasnąć: a przyjdzie na ciebie nędza jak włóczęga i niedostatek - jak biedak żebrzący.

Księga Przysłów 6:6-11


Zarobku jakiegokolwiek człowieka, który by pracował u ciebie, nie zatrzymuj do jutra, a wypłacaj natychmiast. A jeśli będziesz służył Bogu, On tobie odpłaci.

Księga Tobiasza 4:14


... w próżniactwie ubytek i wielka bieda. Albowiem próżniactwo jest matką głodu.

Księga Tobiasza 4:13


Czy jesteś w złym humorze? Zrób jakiś mały dobry uczynek! Nadal źle się czujesz? Zrób jeszcze jeden dobry uczynek! Powtarzaj, aż nastrój się poprawi i poczujesz radość.

Autor jest anonimowy


Prawdziwa radość jest w dawaniu, nie w braniu. Kiedy dzielimy się talentami z innymi, przynosimy radość. Nawet jeśli nie masz ochoty czegoś robić, ale zadajesz sobie trud, nie tylko dajesz radość innym, ale sama zaczynasz się zmieniać.

s. Clare Crockett


W życiu duchowym pokój nie polega na braku wojny – pokój jest frontem wojny.

Innymi słowy, jeśli będziesz walczyć ze wszystkim, z czym musisz, by wypełnić wolę Bożą, i będziesz w stanie wojny ze światem, ciałem i szatanem, używając broni, którą Bóg ci daje, będziesz miał pokój.

Jeśli weźmiesz udział w duchowej walce, będziesz walczył w boju i nie poddasz się grzechowi i egoizmowi, będziesz miał pokój.

s. Clare Crockett


Wówczas Mojżesz przemówił do Izraelitów: Oto Pan powołał imiennie Besaleela, syna Uriego, syna Chura z pokolenia Judy,
i napełnił go duchem Bożym, mądrością, rozumem, wiedzą i znajomością wszelkiego rzemiosła,
by obmyślił plany robót w złocie, w srebrze, w brązie,
oraz prac nad przystosowaniem kamieni do ozdoby i nad obróbką drzewa potrzebnego do wykonania wszelkich zamierzonych dzieł.
Dał mu też zdolność pouczania innych, jak i Oholiabowi, synowi Achisamaka z pokolenia Dana.
Napełnił ich mądrością umysłu do wykonania wszelkich prac, zarówno kamieniarskich, jak i tkackich, oraz barwienia fioletowej i czerwonej purpury, karmazynu, bisioru, a wreszcie zwyczajnych prac tkackich, tak że mogą sporządzać wszelkie przedmioty, a zarazem obmyślać ich plany.

Księga Wyjścia 35:30-35


Czyńcie dobrze, a zło was nie spotka.

Księga Tobiasza, 12:7


Do mężczyzny zaś Bóg rzekł: Ponieważ posłuchałeś swej żony i zjadłeś z drzewa, co do którego dałem ci rozkaz w słowach: Nie będziesz z niego jeść - przeklęta niech będzie ziemia z twego powodu: w trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebie po wszystkie dni twego życia.

Cierń i oset będzie ci ona rodziła, a przecież pokarmem twym są płody roli.

W pocie więc oblicza twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz!

Księga Rodzaju 3:17-19


Kto zaś umie dobrze czynić, a nie czyni, grzeszy.

List św. Jakuba 4:17


Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków.

List św. Jakuba 2:26


Kto nie chce pracować, niech też nie je!

2 List do Tesaloniczan 3:10


Dla mnie bowiem żyć - to Chrystus, a umrzeć - to zysk.
Jeśli bowiem żyć w ciele - to dla mnie owocna praca, co mam wybrać? Nie umiem powiedzieć.
Z dwóch stron doznaję nalegania: pragnę odejść, a być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze,
pozostawać zaś w ciele - to bardziej dla was konieczne.

List do Filipian 1:21-24


Ten, który sieje, i ten, który podlewa, stanowią jedno; każdy według własnego trudu otrzyma należną mu zapłatę.

1 List do Koryntian 3:8


...i krew wylewa, kto pozbawia zapłaty robotnika.

Mądrość Syracha 34:22


Człowiek samowystarczalny i pracujący - wiodą życie przyjemne.

Mądrość Syracha 40:18


Nie kochaj spania, byś nie zubożał.

Księga Przysłów 20:13


Ponieważ ci, którzy właściwie postępują, doznają powodzenia we wszystkich swych czynach.

Księga Tobiasza 4:6


Im więcej człowiek czyni dobra, tym bardziej staje się wolnym.

Katechizm Kościoła Katolickiego (1733)


Planując strategię przemiany siebie, trzeba ją przełożyć na sekwencję dobrze zaplanowanych czynów, które sumiennie i wytrwale wypełniane przemienią osobę. Same dobre chęci bez czynów są bezużyteczne, nawet frustrujące, gdy nie udaje się to, czego „tak pięknie pragnęliśmy”.

W Biblii znajdujemy słowa o tym, że wiara bez uczynków jest martwa (por. Jk 2,26). To potwierdza tezę, że czyny, nie chęci, przemieniają człowieka. Czyny przynoszą owoce. Im więcej dobrych czynów, tym człowiek staje się lepszy. Człowieka, dobro jego intencji oraz działań poznaje się po owocach. Dobre drzewo nie wydaje złych owoców.

Jacek Pulikowski (Miłujcie się!)


Także z nieba będę kontynuować swoją pracę dla ratowania dusz.

św. Leopold Mandić


Bójcie się Pana, święci Jego, gdyż bogobojni nie doświadczają biedy.

Możni zubożeli i zaznali głodu; a szukającym Pana żadnego dobra nie zabraknie.

Księga Psalmów 34:10-11


Dla drobnej korzyści człowiek przemierza długie drogi, dla życia wiecznego zaledwie stopę z ziemi uniesie.

Biegnie za lichym zarobkiem, o jedną monetę nieraz ludzie się szarpią, nikt nie waha się męczyć dniem i nocą dla byle drobnostki i nędznej obiecanki.

Ale dla dobra trwałego, dla nagrody bezcennej, dla czci najwyższej i chwały nieskończonej lenią się, niestety, potrudzić choć trochę.

Wstydź się, sługo opieszały i wiecznie narzekający, że tamci gorliwiej pędzą do zguby niż ty do życia. Tamci więcej się cieszą ułudą niż ty prawdą.

Jakże często zawodzą ich nadzieje, lecz moja obietnica nie okłamie nikogo. Kto mnie zaufał, nie odejdzie z próżnymi rękami. Co obiecałem, dotrzymam, co powiedziałem, wypełnię, jeżeli tylko zostaniesz wierny do końca mojej miłości.

Tomasz a Kempis - O naśladowaniu Chrystusa


Niech ta Księga Prawa będzie zawsze na twych ustach: rozważaj ją w dzień i w nocy, abyś ściśle spełniał wszystko, co w niej jest napisane, bo tylko wtedy powiedzie ci się i okaże się twoja roztropność.

Księga Jozuego 1:8


Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą.
Jeżeli Pan miasta nie ustrzeże, strażnik czuwa daremnie.

Księga Psalmów 127


Doświadczam namacalnie, że każda praca stwarza człowiekowi szansę rozwoju. Istotne, by zauważył, że nie jest najważniejsze, co robi, ale czy jego praca jest komuś ofiarowana. Praca może niszczyć, jeśli wykonuje się ją bez odniesienia do drugiego człowieka, czy – szerzej – braci tworzących jedną ludzką rodzinę. Pracując, kochaj, bo to najwspanialsza forma wyrażania miłości. Praca to miłość konkretna.

Wlodzimierz Fijalkowski


Widzisz biegłego w swoim zawodzie? Będzie on stał przed obliczem królów, a nie przed ludźmi prostymi.

Księga Przysłów 22:29


 • Cytaty o alkoholu

 • Cytaty o aniołach

 • Cytaty o błogosławieństwie

 • Cytaty o Bogu

 • Cytaty o chorobach

 • Cytaty o cierpieniu

 • Cytaty o cudach

 • Cytaty o czasie

 • Cytaty o grzechu

 • Cytaty o Komunii Świętej

 • Cytaty o Kościele

 • Cytaty o lenistwie

 • Cytaty o miłośći

 • Cytaty o miłosierdziu

 • Cytaty o modlitwie

 • Cytaty o nierządu

 • Cytaty o Nim i o Niej

 • Cytaty o pięknośći

 • Cytaty o pieniądzach

 • Cytaty o pokusach

 • Cytaty o poście

 • Cytaty o pracy

 • Cytaty o prawdzie

 • Cytaty o przezwyciężaniu strachu

 • Cytaty o sensu życia

 • Cytaty o Słowie Bożym

 • Cytaty o Spowiedźi Świętei

 • Cytaty o świętośći

 • Cytaty o szczęściu

 • Cytaty o walce przeciwko silom zla

 • Cytaty o wierze w Boga

 • Cytaty o wychowaniu dzieci

 • Cytaty o życiu po śmierci

 • Czcij ojca i matkę

 • Inne chrześcijańskie cytaty
 • Християнські цитати українською

 • Христианские цитаты на русском языке

 • Christian quotations in English

  Poleć tę stronę znajomemu!


 • Przeczytaj teraz: