Chrześcijańskie Cytaty. Cytaty o pieniądzach. True Christianity - Chrześcijańskie Cytaty
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
Cytaty o pieniądzach
   

Bardzo wiele zgrzeszyło dla zysku, a ten, kto stara się wzbogacić, odwraca oko.

Jak kołek wbija się między kamienie ze sobą spojone, tak grzech się wdziera między sprzedaż a kupno.

Mądrość Syracha 27:1-2


Choćbym odkrył góry złota i srebra, to bym się tym tak nie ucieszył, jak tym nieocenionym skarbem zupełnego ubóstwa.

Św. Brat Albert


Srebro swoje porzucą na ulice, a złoto ich upodobni się do nieczystości. ‹Ich srebro i złoto nie zbawi ich w dzień gniewu Pana›. Głodu swojego tym nie nasycą ani nie napełnią swych wnętrzności, ponieważ były dla nich pobudką do grzechu.

Księga Ezechiela 7:19


A ja pełen jestem gniewu Pańskiego, nie mogę go powstrzymać. Wylej go na dzieci na ulicy i na zgromadzenie młodzieńców! Wszyscy bowiem będą zabrani: mąż z żoną, starzec wraz z mężem podeszłego wieku.
Domy ich przejdą na własność innych, podobnie jak pola i żony. Bo wyciągnę rękę nad mieszkańcami tego kraju - wyrocznia Pana.
Albowiem od najmniejszego do największego wszystkich ogarnęła żądza zysku: od proroka do kapłana - wszyscy popełniają oszustwa.

Księga Jeremiasza 6:11-13


Nie polegaj na bogactwach niesprawiedliwie nabytych, nic ci bowiem nie pomogą w nieszczęściu.

Mądrość Syracha 5:8


Dawaj Najwyższemu tak, jak On ci daje, hojny dar według swej możności!
ponieważ Pan jest tym, kto odpłaca, i siedmiokroć razy więcej odda tobie.

Mądrość Syracha 35:9-10


Ani synowi, ani żonie, ani bratu, ani przyjacielowi nie dawaj władzy nad sobą za życia, nie oddawaj też twoich dostatków komu innemu, abyś pożałowawszy tego, nie musiał o nie prosić.
Póki żyjesz i tchnienie jest w tobie, nikomu nie dawaj nad sobą władzy.
Lepszą jest bowiem rzeczą, żeby dzieci ciebie prosiły, niż żebyś ty patrzył na ręce swych synów.
W każdym czynie bądź tym, który góruje, i nie przynoś ujmy swej sławie!
W dniu kończącym dni twego życia i w chwili śmierci rozdaj [swoje] dziedzictwo!

Mądrość Syracha 33:20-24


Bezsenność z powodu bogactwa wyczerpuje ciało, a troska o nie oddala sen.
Troska nocnego czuwania oddala drzemkę, bardziej niż ciężka choroba wybija ze snu.
Bogacz się trudzi, aby zbierać pieniądze, a gdy przestaje, syci się rozkoszami.
Biedak się trudzi, nie mając środków do życia, a gdy przestaje, popada w nędzę.
Ten, kto złoto miłuje, nie ustrzeże się winy, a ten, kto goni za zyskami, przez nie zostanie oszukany.
Wielu złoto doprowadziło do upadku, a zguba ich stała się jawna.
Jest ono zasiekami z drzewa na drodze tych, co za nim szaleją, a kto jest głupi, w nich uwięźnie.
Błogosławiony bogacz, którego znaleziono bez winy, który nie gonił za złotem.

Mądrość Syracha 31:1-8


Pożycza [samemu] Panu - kto dla biednych życzliwy, za dobrodziejstwo On mu nagrodzi.

Księga Przysłów 19:17


Lenistwo pogrąża w ospałość, głód cierpi dusza niedbała.

Księga Przysłów 19:15


Mąż dobry zostawi dziedzictwo wnukom, dobrym przypadnie majątek grzeszników.

Księga Przysłów 13:22


Lenistwo nie złowi zwierzyny.

Księga Przysłów 12:27


Jeden jest hojny, a stale bogaty, a nad miarę skąpy zmierza do nędzy.

Człowiek uczynny dozna nasycenia, obfitować będzie, kto [bliźnich] napoi.

Księga Przysłów 11:24-25


Błogosławieństwo Pańskie wzbogaca, własny trud niczego tutaj nie doda.

Księga Przysłów 10:22


Zapłatą prawego jest życie, niegodziwiec zyskuje karę.

Księga Przysłów 10:16


Zarobku jakiegokolwiek człowieka, który by pracował u ciebie, nie zatrzymuj do jutra, a wypłacaj natychmiast. A jeśli będziesz służył Bogu, On tobie odpłaci.

Księga Tobiasza 4:14


Czy jesteś w złym humorze? Zrób jakiś mały dobry uczynek! Nadal źle się czujesz? Zrób jeszcze jeden dobry uczynek! Powtarzaj, aż nastrój się poprawi i poczujesz radość.

Autor jest anonimowy


Chętnie mu udziel, niech serce twe nie boleje, że dajesz. Za to będzie ci Pan, Bóg twój, błogosławił w każdej czynności i w każdej pracy twej ręki.

Ubogiego bowiem nie zabraknie w tym kraju, dlatego ja nakazuję: Otwórz szczodrze rękę swemu bratu uciśnionemu lub ubogiemu w twej ziemi.

Księga Powtórzonego Prawa 15:10-11


Prawdziwa radość jest w dawaniu, nie w braniu. Kiedy dzielimy się talentami z innymi, przynosimy radość. Nawet jeśli nie masz ochoty czegoś robić, ale zadajesz sobie trud, nie tylko dajesz radość innym, ale sama zaczynasz się zmieniać.

s. Clare Crockett


Pan podtrzymuje wszystkich, którzy padają, i podnosi wszystkich zgnębionych.
Oczy wszystkich oczekują Ciebie, Ty zaś dajesz im pokarm we właściwym czasie.
Ty otwierasz swą rękę i wszystko, co żyje, nasycasz do woli.
Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.

Księga Psalmów 145:14-17


A teraz wy, bogacze, zapłaczcie wśród narzekań na utrapienia, jakie was czekają.
Bogactwo wasze zbutwiało, szaty wasze stały się żerem dla moli,
złoto wasze i srebro zardzewiało, a rdza ich będzie świadectwem przeciw wam i toczyć będzie ciała wasze niby ogień. Zebraliście w dniach ostatecznych skarby.
Oto woła zapłata robotników, żniwiarzy pól waszych, którą zatrzymaliście, a krzyk ich doszedł do uszu Pana Zastępów.
Żyliście beztrosko na ziemi i wśród dostatków tuczyliście serca wasze w dniu rzezi.
Potępiliście i zabili sprawiedliwego: nie stawia wam oporu.

List św. Jakuba 5:1-6


Albowiem współcierpieliście z uwięzionymi, z radością przyjęliście rabunek waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwającą.
Nie pozbywajcie się więc nadziei waszej, która ma wielką zapłatę.

List do Hebrajczyków 10:34-35


Bogatym na tym świecie nakazuj, by nie byli wyniośli, nie pokładali nadziei w niepewności bogactwa, lecz w Bogu, który nam wszystkiego obficie udziela do używania,
niech czynią dobrze, bogacą się w dobre czyny, niech będą hojni, uspołecznieni,
odkładając do skarbca dla siebie samych dobrą podstawę na przyszłość, aby osiągnęli prawdziwe życie.

1 List do Tymoteusza 6:17-19


Nic bowiem nie przynieśliśmy na ten świat; nic też nie możemy [z niego] wynieść.
Mając natomiast żywność i odzienie, i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni!
A ci, którzy chcą się bogacić, wpadają w pokusę i w zasadzkę oraz w liczne nierozumne i szkodliwe pożądania. One to pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie.
Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to uganiając się, niektórzy zabłąkali się z dala od wiary i siebie samych przeszyli wielu boleściami.
Ty natomiast, o człowiecze Boży, uciekaj od tego rodzaju rzeczy, a podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością!
Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobądź życie wieczne: do niego zostałeś powołany i [o nim] złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków.

1 List do Tymoteusza 6:7-12


Drzewo figowe wprawdzie nie rozwija pąków, nie dają plonu winnice, zawiódł owoc oliwek, a pola nie dają żywności, choć trzody owiec znikają z owczarni i nie ma wołów w zagrodach.

Ja mimo to w Panu będę się radować, weselić się będę w Bogu, moim Zbawicielu.

Pan Bóg - moja siła, uczyni nogi moje podobne jelenim, wprowadzi mnie na wyżyny.

Księga Habakuka 3:17-19


Kuropatwa wysiaduje jajka, których nie zniosła; podobnie czyni ten, kto zbiera w nieuczciwy sposób bogactwa: w pośrodku dni swoich musi je opuścić i gdy nadejdzie jego koniec, okazuje się głupcem.

Księga Jeremiasza 17:11


...i krew wylewa, kto pozbawia zapłaty robotnika.

Mądrość Syracha 34:22


Człowiek samowystarczalny i pracujący - wiodą życie przyjemne.

Mądrość Syracha 40:18


Bogactwo i siła podnoszą na duchu, a bardziej niż jedno i drugie - bojaźń Pana. Przy bojaźni Pańskiej nie ma niedostatku, a [żyjąc] w niej nie potrzeba szukać pomocy.
Bojaźń Pana jest jak raj błogosławieństwa, a jej osłona przewyższa wszelką sławę.

Mądrość Syracha 40:26-27


Bójcie się Pana, święci Jego, gdyż bogobojni nie doświadczają biedy.

Możni zubożeli i zaznali głodu; a szukającym Pana żadnego dobra nie zabraknie.

Księga Psalmów 34:10-11


Nie przesuwaj prastarej miedzy, na pole sierot nie wstępuj.

Księga Przysłów 23:10


Nie przesuwaj starej miedzy, ustalonej przez twoich przodków.

Księga Przysłów 22:28


On tylko pożąda dzień cały, a prawy udziela - nie szczędzi.

Księga Przysłów 21:26


Dziedzictwo w początku pospiesznie zgarnięte na końcu jest bez błogosławieństwa.

Księga Przysłów 20:21


Trzeba ci więc nie tyle zdobywać coś z zewnątrz albo pomnażać, ile raczej odrzucać i wykorzeniać to, co masz w sercu. A pojmij to szerzej, nie tylko w stosunku do pieniędzy i bogactwa, ale także w stosunku do zdobywania godności i pragnienia próżnej chwały, bo wszystko przemija razem ze światem.

Tomasz a Kempis - O naśladowaniu Chrystusa


Używaj doczesności, ale pragnij wieczności. Nie zdołasz się nasycić niczym, co doczesne, bo nie do używania świata jesteś stworzona. Nawet gdybyś zdobyła wszystkie rzeczy, jakie są stworzone, nie mogłabyś osiągnąć szczęścia i zadowolenia. Tylko w Bogu, który wszystko stworzył, zawiera się całe twoje szczęście i ukojenie, nie takie, jakie wyobrażają sobie i wychwalają głupcy zakochani w tym świecie, ale jakiego oczekują dobrzy słudzy Chrystusa i jakiego przedsmak znają ludzie uduchowieni i czystego serca, którzy już jakby przebywają w niebie.

Tomasz a Kempis - O naśladowaniu Chrystusa (O wewnętrznym ukojeniu)


Dla drobnej korzyści człowiek przemierza długie drogi, dla życia wiecznego zaledwie stopę z ziemi uniesie.

Biegnie za lichym zarobkiem, o jedną monetę nieraz ludzie się szarpią, nikt nie waha się męczyć dniem i nocą dla byle drobnostki i nędznej obiecanki.

Ale dla dobra trwałego, dla nagrody bezcennej, dla czci najwyższej i chwały nieskończonej lenią się, niestety, potrudzić choć trochę.

Wstydź się, sługo opieszały i wiecznie narzekający, że tamci gorliwiej pędzą do zguby niż ty do życia. Tamci więcej się cieszą ułudą niż ty prawdą.

Jakże często zawodzą ich nadzieje, lecz moja obietnica nie okłamie nikogo. Kto mnie zaufał, nie odejdzie z próżnymi rękami. Co obiecałem, dotrzymam, co powiedziałem, wypełnię, jeżeli tylko zostaniesz wierny do końca mojej miłości.

Tomasz a Kempis - O naśladowaniu Chrystusa


Niejeden wzbogacił się mozołem i swoją chciwością, a oto udział jego w nagrodzie:

gdy powie: Znalazłem odpoczynek i teraz mogę żyć z moich dostatków - nie wie, ile czasu minie, a zostawi je innym i umrze.

Mądrość Syracha 11:18-19


Synu, nie bierz na siebie za wiele spraw, bo jeśli będziesz je mnożył, nie unikniesz szkody. I choćbyś pędził, nie dopędzisz, a uciekając nie uciekniesz.

Mądrość Syracha 11:10


Nie polegaj na swoich bogactwach i nie mów: Jestem samowystarczalny.

Mądrość Syracha 5:1


Nakłoń ucha swego biednemu i łagodnie odpowiedz mu spokojnymi słowami!

Mądrość Syracha 4:8


Kto ojca lub matkę ograbia mówiąc: To nie grzech, jest wspólnikiem zbójcy.

Księga Przysłów 28:24


Kto ziemią uprawia, nasyci się chlebem; kto ściga ułudę, nasyci się nędzą.

Księga Przysłów 28:19


Kto żyje uczciwie - będzie ocalony; kto przewrotnie chodzi dwiema drogami, zapewne na jednej z nich zginie.

Księga Przysłów 28:18


Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą. Jeżeli Pan miasta nie ustrzeże, strażnik czuwa daremnie.

Księga Psalmów 127:1


Kto kocha się w pieniądzach, pieniądzem się nie nasyci; a kto się kocha w zasobach, ten nie ma z nich pożytku. To również jest marność.

Gdy dobra się mnożą, mnożą się ich zjadacze. I jakiż pożytek ma z nich właściciel, jak ten, że nimi napawa swe oczy?

Słodki jest sen robotnika, czy mało, czy dużo on zje, lecz bogacz mimo swej sytości nie ma spokojnego snu.

Istnieje bolesna niedola - widziałem ją pod słońcem: bogactwo przechowywane na szkodę właściciela.

Bogactwo to bowiem przepada na skutek jakiegoś nieszczęścia i urodzi mu się syn, a w ręku jego niczego już nie ma.

Jak wyszedł z łona swej matki, nagi, tak znowu odejdzie, jak przyszedł, i nie wyniesie z swej pracy niczego, co mógłby w ręku zabrać ze sobą.

Bo również i to jest bolesną niedolą, że tak odejdzie, jak przyszedł. I cóż mu przyjdzie z tego, że trudził się na próżno?

A nadto wszystkie jego dni schodzą w ciemności i w smutku, w wielkim zmartwieniu, w chorobie i w gniewie.

Księga Koheleta 5:9-16


Ten, kto złoto miłuje, nie ustrzeże się winy, a ten, kto goni za zyskami, przez nie zostanie oszukany.

Wielu złoto doprowadziło do upadku, a zguba ich stała się jawna.

Jest ono zasiekami z drzewa na drodze tych, co za nim szaleją, a kto jest głupi, w nich uwięźnie.

Błogosławiony bogacz, którego znaleziono bez winy, który nie gonił za złotem.

Mądrość Syracha 31:5-8


Niejednego niedostatek powstrzymuje od grzeszenia.

Mądrość Syracha 20:21


...kto ma za nic małe rzeczy, wnet podupadnie.

Mądrość Syracha 19:1


Zgodnie z przykazaniem przyjdź z pomocą biednemu i stosownie do jego potrzeby nie odsyłaj go z pustymi rękami!

Strać raczej pieniądze dla brata i przyjaciela, niżby miały zardzewieć, zmarnować się pod kamieniem.

Umieść skarb twój według przykazań Najwyższego, a korzystniejsze to będzie dla ciebie niż złoto.

Mądrość Syracha 29:9-11


Alboż godzi się człowiekowi oszukiwać Boga, jak wy Mnie oszukujecie? Pytacie: W czym oszukaliśmy Cię? W dziesięcinach i ofiarach.

Jesteście zupełnie przeklęci, bo wy - i to cały naród - ustawicznie Mnie oszukujecie!

Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu, a wtedy możecie Mnie doświadczać w tym - mówi Pan Zastępów - czy wam nie otworzę zaworów niebieskich i nie zleję na was błogosławieństwa w przeobfitej mierze.

I zgromię dla waszego dobra szkodnika polnego, aby wam nie niszczył owocu pól, a winorośl nie będzie już pozbawiona owoców, mówi Pan Zastępów.

Księga Malachiasza 3:8-11


Nie kochaj spania, byś nie zubożał.

Księga Przysłów 20:13


Szedłem koło roli próżniaka i koło winnicy głupiego: a oto wszystko zarosło pokrzywą, ciernie całą jej powierzchnię pokryły, kamienny mur rozwalony.

Skierowałem uwagę, spojrzałem, zobaczyłem i wysnułem naukę: Trochę snu i trochę drzemania, trochę założenia rąk, aby zasnąć, a przyjdzie na ciebie nędza jak włóczęga i niedostatek jak biedak żebrzący.

Księga Przysłów 24:30-34


Odsetką i lichwą powiększać majątek - to zbierać dla tych, co miłosierni dla biednych.

Księga Przysłów 28:8


...kto się chce szybko wzbogacić, nie ujdzie kary.

Księga Przysłów 28:20


To mówi Pan: Mędrzec niech się nie szczyci swą mądrością, siłacz niech się nie chełpi swą siłą ani bogaty niech się nie przechwala swym bogactwem.

Raczej chcąc się chlubić, niech się szczyci tym, że jest roztropny i że Mnie poznaje, iż jestem Jahwe, który okazuje łaskawość, praworządność i sprawiedliwość na ziemi - w tym to mam upodobanie - wyrocznia Pana.

Księga Jeremiasza 9:22-23


Człowiek, co w dostatku żyje, ale się nie zastanawia, przyrównany jest do bydląt, które giną.

Księga Psalmów 49:21


Postępowanie wasze niech będzie wolne od chciwości na pieniądze: zadowalajcie się tym, co macie. Sam bowiem powiedział: Nie opuszczę cię ani pozostawię.
Śmiało więc mówić możemy: Pan jest wspomożycielem moim, nie ulęknę się, bo cóż może mi uczynić człowiek?

List do Hebrajczyków 13:5-6


Doświadczam namacalnie, że każda praca stwarza człowiekowi szansę rozwoju. Istotne, by zauważył, że nie jest najważniejsze, co robi, ale czy jego praca jest komuś ofiarowana. Praca może niszczyć, jeśli wykonuje się ją bez odniesienia do drugiego człowieka, czy – szerzej – braci tworzących jedną ludzką rodzinę. Pracując, kochaj, bo to najwspanialsza forma wyrażania miłości. Praca to miłość konkretna.

Wlodzimierz Fijalkowski


Pytali go też i żołnierze: A my, co mamy czynić? On im odpowiadał: Nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie.

Ewangelia wg św. Łukasza 3:14


Szczęśliwy mąż, który się boi Pana i wielkie upodobanie ma w Jego przykazaniach.
Potomstwo jego będzie potężne na ziemi: pokolenie prawych dozna błogosławieństwa.
Dobrobyt i bogactwo będzie w jego domu, a sprawiedliwość jego przetrwa na zawsze.

Księga Psalmów 112:1-3


O bogactwo się nie ubiegaj i odstąp od twojej chytrości!

Gdy utkwisz w nim wzrok - już go nie ma, bo skrzydła sobie przyprawi - jak orzeł, co odlatuje ku niebu.

Księga Przysłów 23:4-5


Nie bądź z tych, co winu hołdują lub mięsem się lubią obżerać; bo pijak i żarłok jest w nędzy, ospałość chodzi w łachmanach.

Księga Przysłów 23:20-21


Upominki i dary zaślepiają oczy mądrych i jak kaganiec na ustach tłumią nagany.

Mądrość Syracha 20:29


Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną.
Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną.
Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje.

Ewangelia wg św. Mateusza 6:19-21


Nie mów bliźniemu: Idź sobie, przyjdź później, dam jutro - gdy możesz dać zaraz.

Księga Przysłów 3:28


Kto daje ubogim - nie zazna biedy; kto [na nich] zamyka oczy, zbierze wiele przekleństw.

Księga Przysłów 28:27


Nie obawiaj się, jeśli ktoś się wzbogaci, jeżeli wzrośnie zamożność jego domu:
bo kiedy umrze, nic z sobą nie weźmie, a jego zamożność nie pójdzie za nim.

Księga Psalmów, 49:17-18


którzy ufają swoim dostatkom i chełpią się z ogromu swych bogactw?
Nikt bowiem siebie samego nie może wykupić ani nie uiści Bogu ceny swego wykupu
- jego życie jest zbyt kosztowne i nie zdarzy się to nigdy -
by móc żyć na wieki i nie doznać zagłady.

Księga Psalmów, 49:7-10


Lepsza jest modlitwa ze szczerością i miłosierdzie ze sprawiedliwością aniżeli bogactwo z nieprawością. Lepiej jest dawać jałmużnę, aniżeli gromadzić złoto.

Jałmużna uwalnia od śmierci i oczyszcza z każdego grzechu. Ci, którzy dają jałmużnę, nasyceni będą życiem.

Księga Tobiasza, 12:8-9


Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie.

Ewangelia wg św. Łukasza 6:38


Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie! Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca.
Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia nie pochodzi od Ojca, lecz od świata.
Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki.

1 List św. Jana 2:15-17


Jezus zobaczywszy go /takim/ rzekł: Jak trudno bogatym wejść do królestwa Bożego.
Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego.

Ewangelia wg św. Łukasza 18:24-25


W domu prawego wielki dostatek, a w zyskach grzesznika niepokój.

Księga Przysłów 15:6


nie bądź z tych, co winu hołdują lub mięsem się lubią obżerać;
bo pijak i żarłok jest w nędzy, ospałość chodzi w łachmanach.

Księga Przysłów 23:20-21


O bogactwo się nie ubiegaj i odstąp od twojej chytrości!
Gdy utkwisz w nim wzrok - już go nie ma, bo skrzydła sobie przyprawi - jak orzeł, co odlatuje ku niebu.

Księga Przysłów 23:4-5


Słodki jest sen robotnika, czy mało, czy dużo on zje, lecz bogacz mimo swej sytości nie ma spokojnego snu.

Księga Koheleta 5:11


Człowiek o złym oku jest chciwy bogactwa, a nie wie, że bieda przyjdzie na niego.

Księga Przysłów 28:22


...kto ściga ułudę, nasyci się nędzą.

Księga Przysłów 28:16


Nie okradaj nędzarza, ponieważ jest nędzarzem, nie uciskaj w bramie biednego,
bo Pan rzecznikiem ich sprawy, wydrze On życie tym, co ich krzywdzą.

Księga Przysłów 22:22-23


Uciskać biedaka - to jego bogacić, bogacza wspierać - to wtrącać go w biedę.

Księga Przysłów 22:16


Ubogimi kieruje bogaty, sługą wierzyciela jest dłużnik.

Księga Przysłów 22:7


Popada w nędzę, kto lubi hulanki, nie wzbogaci się, kto lubi oliwę i wino.

Księga Przysłów 21:17


żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił.
U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz.
Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza; nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody.
Umarł żebrak, i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany.
Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie.
I zawołał: Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza; niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu.
Lecz Abraham odrzekł: Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz.

Ewangelia wg św. Łukasza 16:19-25


Lepiej mieć mało żyjąc sprawiedliwie, niż niegodziwie mieć wielkie zyski.

Księga Przysłów 16:8


Przepadnie bogactwo podstępnie zagarnięte, a krok za krokiem zdobywane - rośnie.

Księga Przysłów 13:11


Biada temu, który fałszem buduje swój dom, pomijając sprawiedliwość, a swoje wysokie komnaty - bezprawiem; który każe swemu współziomkowi pracować darmo i nie oddaje mu jego zarobku

Księga Jeremiasza 22:13


A teraz wy, bogacze, zapłaczcie wśród narzekań na utrapienia, jakie was czekają.
Bogactwo wasze zbutwiało, szaty wasze stały się żerem dla moli,
złoto wasze i srebro zardzewiało, a rdza ich będzie świadectwem przeciw wam i toczyć będzie ciała wasze niby ogień. Zebraliście w dniach ostatecznych skarby.

List św. Jakuba 5:1-3


Kto daje ubogim - nie zazna biedy; kto [na nich] zamyka oczy, zbierze wiele przekleństw.

Księga Przysłów 28:27


Uczciwy cieszy się błogosławieństwem, kto się chce szybko wzbogacić, nie ujdzie kary.

Księga Przysłów 28:20


Błogosławiony, czyj wzrok miłosierny, bo chlebem dzieli się z biednym.

Księga Przysłów 22:9


Kto uszy zatyka na krzyk ubogiego, sam będzie wołał bez skutku.

Księga Przysłów 21:13


Pożycza [samemu] Panu - kto dla biednych życzliwy, za dobrodziejstwo On mu nagrodzi.

Księga Przysłów 19:17


Burzy się dom przez zyski nieprawe, żyć będzie, kto darów nie znosi.

Księga Przysłów 15:27


Bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz ten, kto daje.

Jan Paweł II


Strać raczej pieniądze dla brata i przyjaciela, niżby miały zardzewieć, zmarnować się pod kamieniem.

Mądrość Syracha 29.10 • Cytaty o alkoholu

 • Cytaty o aniołach

 • Cytaty o błogosławieństwie

 • Cytaty o Bogu

 • Cytaty o chorobach

 • Cytaty o cierpieniu

 • Cytaty o cudach

 • Cytaty o czasie

 • Cytaty o grzechu

 • Cytaty o Komunii Świętej

 • Cytaty o Kościele

 • Cytaty o lenistwie

 • Cytaty o miłośći

 • Cytaty o miłosierdziu

 • Cytaty o modlitwie

 • Cytaty o nierządu

 • Cytaty o Nim i o Niej

 • Cytaty o pięknośći

 • Cytaty o pieniądzach

 • Cytaty o pokusach

 • Cytaty o poście

 • Cytaty o pracy

 • Cytaty o prawdzie

 • Cytaty o przezwyciężaniu strachu

 • Cytaty o sensu życia

 • Cytaty o Słowie Bożym

 • Cytaty o Spowiedźi Świętei

 • Cytaty o świętośći

 • Cytaty o szczęściu

 • Cytaty o walce przeciwko silom zla

 • Cytaty o wierze w Boga

 • Cytaty o wychowaniu dzieci

 • Cytaty o życiu po śmierci

 • Czcij ojca i matkę

 • Inne chrześcijańskie cytaty
 • Християнські цитати українською

 • Христианские цитаты на русском языке

 • Christian quotations in English
  Read also Christian articles in English
  Читайте также христианские статьи на русском
  Читайте також християнські статті українською
  Přečtěte si také křesťanské článků v českých
  Citiţi, de asemenea, articole creştine în limba română
  Lesen Sie auch Christian Artikel in deutscher
  Прочетете също християнски статии на български
  Prečítajte si tiež kresťanskej články na slovenskom
  Olvassa el a keresztény cikkek magyar  Poleć tę stronę znajomemu!


 • Przeczytaj teraz: