Cytaty chrześcijańskie. Cytaty o wierze w Boga. True Christianity - Cytaty chrześcijańskie
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
Cytaty o wierze w Boga
   

Biada sercu zniechęconemu: ponieważ nie ma ufności, nie dozna opieki.

Mądrość Syracha 2:13


1 Głupi już z natury są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga: z dóbr widzialnych nie zdołali poznać Tego, który jest, patrząc na dzieła nie poznali Twórcy,

2 lecz ogień, wiatr, powietrze chyże, gwiazdy dokoła, wodę burzliwą lub światła niebieskie uznali za bóstwa, które rządzą światem.

3 Jeśli urzeczeni ich pięknem wzięli je za bóstwa - winni byli poznać, o ile wspanialszy jest ich Władca, stworzył je bowiem Twórca piękności;

4 a jeśli ich moc i działanie wprawiły ich w podziw - winni byli z nich poznać, o ile jest potężniejszy Ten, kto je uczynił.

5 Bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę.

6 Ci jednak na mniejszą zasługują naganę, bo wprawdzie błądzą, ale Boga szukają i pragną Go znaleźć.

7 Obracają się wśród Jego dzieł, badają, i ulegają pozorom, bo piękne to, na co patrzą.

8 Ale i oni nie są bez winy:

9 jeśli się bowiem zdobyli na tyle wiedzy, by móc ogarnąć wszechświat - jakże nie mogli rychlej znaleźć jego Pana?

Księga Mądrości 13:1-9


Kim wy właściwie jesteście, żeście wystawiali na próbę w dniu dzisiejszym Boga i postawili siebie ponad Boga między synami ludzkimi?

Wy teraz doświadczacie Wszechmogącego Pana i dlatego nigdy nie nie zrozumiecie.

Nie zbadacie głębokości serca ludzkiego ani nie przenikniecie myśli jego rozumu, jak więc wybadacie Boga, który wszystko to stworzył, jak poznacie Jego myśli i pojmiecie Jego zamiary? Przenigdy, bracia, nie drażnijcie Pana Boga naszego!

Gdyby nawet nie zechciał nam pomóc w tych pięciu dniach, to ma On moc obronić nas w tych dniach, w których zechce, albo zgubić nas na oczach naszych wrogów.

Wy zaś nie wymuszajcie zarządzeń od Pana Boga naszego, ponieważ nie można uzyskać nic od Boga pogróżkami jak od człowieka ani Nim rozporządzić jak synem ludzkim.

Oczekując od Niego wybawienia, wzywajmy pomocy dla nas od Niego, a On wysłucha naszego głosu, jeżeli Mu się spodoba.

Księga Judyty 8:12-17


To, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują

1 List do Koryntian 2:9


Kto wpuszcza Chrystusa, nie traci nic, absolutnie nic z tego, co czyni życie wolnym, pięknym i wielkim.

Nie! Tylko w tej przyjaźni otwierają się na oścież drzwi życia. Tylko w tej przyjaźni rzeczywiście otwierają się wielkie możliwości człowieka.

Papież Benedykt XVI


Wiemy, że jesteśmy z Boga, cały zaś świat leży w mocy Złego.

1 List św. Jana 5:19


Przystąpcie bliżej do Boga, to i On zbliży się do was.

List św. Jakuba 4:8


Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków.

List św. Jakuba 2:26


Starajcie się o pokój ze wszystkimi i o uświęcenie, bez którego nikt nie zobaczy Pana.

List do Hebrajczyków 12:14


Jedni ponieśli katusze, nie przyjąwszy uwolnienia, aby otrzymać lepsze zmartwychwstanie.
Inni zaś doznali zelżywości i biczowania, a nadto kajdan i więzienia.
Kamienowano ich, przerzynano piłą, ‹kuszono›, przebijano mieczem; tułali się w skórach owczych, kozich, w nędzy, w utrapieniu, w ucisku -
świat nie był ich wart - i błąkali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi.

List do Hebrajczyków 11:35-38


Mówi głupi w swoim sercu: Nie ma Boga.

Księga Psalmów 53:2


Szuka się Boga w książkach – znajduje się Go na modlitwie.

Kryzysy w wierze wynikają z braku modlitwy.

Boga odnajduje się nie w książkach, lecz na modlitwie.

Im ktoś więcej się modli, tym bardziej odnajduje Boga, a jego wiara wzrasta.

Dzieci moje, nigdy nie zaniedbujcie modlitwy.

Módlcie się często w ciągu dnia.

Tylko modląc się znajdziecie i doświadczycie miłości Boga.

Modlitwa jest chlebem i życiem duszy, oddechem serca, spotkaniem z Bogiem.

Kiedy przeżywacie stany nieufności, wątpliwości, lęku, cierpienia, w sposób szczególny trzeba uciekać się do Pana w modlitwie i znajdować w niej umocnienie i zachętę.

Św. o. Pio


Wchodźcie przez ciasną bramę. Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą.
Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują.

Ewangelia wg św. Mateusza 7:13-14


Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu, i Pan jest jego nadzieją.

Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wodą, co swe korzenie puszcza ku strumieniowi; nie obawia się, skoro przyjdzie upał, bo utrzyma zielone liście; także w roku posuchy nie doznaje niepokoju i nie przestaje wydawać owoców.

Księga Jeremiasza 17:7-8


To mówi Pan: Mędrzec niech się nie szczyci swą mądrością, siłacz niech się nie chełpi swą siłą ani bogaty niech się nie przechwala swym bogactwem.

Raczej chcąc się chlubić, niech się szczyci tym, że jest roztropny i że Mnie poznaje, iż jestem Jahwe, który okazuje łaskawość, praworządność i sprawiedliwość na ziemi - w tym to mam upodobanie - wyrocznia Pana.

Księga Jeremiasza 9:22-23


Wychodzisz naprzeciw tych, co radośnie pełnią sprawiedliwość i pamiętają o Twych drogach.

Księga Izajasza 64:4


Boga, będącego początkiem i kresem wszystkich rzeczy, można poznać z pewnością za pomocą naturalnego światła rozumu ludzkiego z rzeczy stworzonych.

Konstytucja Dei verbum (KO 6)


Oni ufność pokładają w broni, a także w śmiałości swojej - powiedział - my zaś ufamy wszechmocnemu Bogu, który może zarówno tych, którzy idą przeciw nam, jak i cały świat wywrócić jednym skinieniem.

2 Księga Machabejska 8:18


Zwycięstwo bowiem w bitwie nie zależy od liczby wojska; prawdziwą siłą jest ta, która pochodzi z Nieba.

1 Księga Machabejska 3:19


Pamiętaj na wszystkie drogi, którymi cię prowadził Pan, Bóg twój, przez te czterdzieści lat na pustyni, aby cię utrapić, wypróbować i poznać, co jest w twym sercu; czy strzeżesz Jego nakazu, czy też nie.

Utrapił cię, dał ci odczuć głód, żywił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani twoi przodkowie, bo chciał ci dać poznać, że nie samym tylko chlebem żyje człowiek, ale człowiek żyje wszystkim, co pochodzi z ust Pana.

Nie zniszczyło się na tobie twoje odzienie ani twoja noga nie opuchła przez te czterdzieści lat.

Uznaj w sercu, że jak wychowuje człowiek swego syna, tak Pan, Bóg twój, wychowuje ciebie.

Strzeż więc nakazów Pana, Boga twego, chodząc Jego drogami, by żyć w bojaźni przed Nim.

Księga Powtórzonego Prawa 8:2-6


Matka Boża uświadomiła nam, że utrata wiary jest największą tragedią człowieka i całych narodów. Jest to większym zagrożeniem aniżeli wojny nuklearne, różne kataklizmy i katastrofy.

ks. Mieczysław Piotrowski TChr, Miłujcie się! 4/2007


A św. Faustyna w swoim Dzienniczku pisze: „Ja, siostra Faustyna, z rozkazu Bożego byłam w przepaściach piekła na to, aby mówić duszom i świadczyć, że piekło jest (…). Jedno zauważyłam: że tam jest najwięcej dusz, które nie dowierzały, że jest piekło” (Dz. 741).

ks. Mieczysław Piotrowski TChr, Miłujcie się! 4/2007


Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił.

Niech pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci dziś nakazuję.

Wpoisz je twoim synom, będziesz o nich mówił przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu.

Przywiążesz je do twojej ręki jako znak. Niech one ci będą ozdobą przed oczami.

Wypisz je na odrzwiach swojego domu i na twoich bramach.

Księga Powtórzonego Prawa 6:5-9


Ułożysz sobie wszystko i zaplanujesz według własnej woli i chęci, a i tak zawsze, chcesz czy nie chcesz, znajdzie cię cierpienie, zawsze krzyż znajdziesz. Bo albo dotknie cię boleść ciała, albo znieść będziesz musiał udręki ducha.

A tu Bóg cię opuści, a tu bliscy zranią, a co gorsza, staniesz się sam sobie źródłem męki. A znikąd pomocy, znikąd nadziei uwolnienia i ulgi i musisz przejść przez to wszystko, aż Bóg powie ci: Dość. Bóg bowiem chce, abyś uczył się cierpieć mękę bez ochłody, abyś cały Jemu się poddał, aż cierpienie uczyni cię bardzo pokornym.

Tomasz a Kempis - O naśladowaniu Chrystusa


Dla drobnej korzyści człowiek przemierza długie drogi, dla życia wiecznego zaledwie stopę z ziemi uniesie.

Biegnie za lichym zarobkiem, o jedną monetę nieraz ludzie się szarpią, nikt nie waha się męczyć dniem i nocą dla byle drobnostki i nędznej obiecanki.

Ale dla dobra trwałego, dla nagrody bezcennej, dla czci najwyższej i chwały nieskończonej lenią się, niestety, potrudzić choć trochę.

Wstydź się, sługo opieszały i wiecznie narzekający, że tamci gorliwiej pędzą do zguby niż ty do życia. Tamci więcej się cieszą ułudą niż ty prawdą.

Jakże często zawodzą ich nadzieje, lecz moja obietnica nie okłamie nikogo. Kto mnie zaufał, nie odejdzie z próżnymi rękami. Co obiecałem, dotrzymam, co powiedziałem, wypełnię, jeżeli tylko zostaniesz wierny do końca mojej miłości.

Tomasz a Kempis - O naśladowaniu Chrystusa


Zwłaszcza że grzesznik czyni źle stokrotnie, a jednak długo żyje. Chociaż ja również i to poznałem, że szczęści się tym, którzy Boga się boją, dlatego że się Go boją.

Nie szczęści się zaś złoczyńcy, i podobny do cienia, nie przedłuża on swych dni, dlatego że nie ma w nim bojaźni wobec Boga.

Księga Koheleta 8:12-13


Drzewo figowe wprawdzie nie rozwija pąków, nie dają plonu winnice, zawiódł owoc oliwek, a pola nie dają żywności, choć trzody owiec znikają z owczarni i nie ma wołów w zagrodach.

Ja mimo to w Panu będę się radować, weselić się będę w Bogu, moim Zbawicielu.

Pan Bóg - moja siła, uczyni nogi moje podobne jelenim, wprowadzi mnie na wyżyny.

Księga Habakuka 3:17-19


I będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy.

Ewangelia wg św. Mateusza 10:36


Naszym Bogiem jest to, czemu poświęcamy najwięcej czasu.

Autor nieznany


Najął następnie z Izraela sto tysięcy dzielnych wojowników za sto talentów srebra.

Wszedł wówczas do niego mąż Boży mówiąc: Królu, niech nie wyrusza z tobą wojsko Izraela, bo Pan nie jest z Izraelem ani z żadnym z synów Efraima.

Jeśli zaś mniemasz, że się wzmocnisz przez to, osłabi cię Bóg przed wrogiem, albowiem u Boga jest siła, aby pomóc i aby osłabić.

Amazjasz zapytał męża Bożego: A co zrobić ze stu talentami srebra, które dałem oddziałowi wojowników z Izraela? Mąż Boży odpowiedział: Pan ma więcej do dania tobie niż to.

2 Księga Kronik 25:6-9


Machabeusz widząc masy stojącego wojska, różnorodną broń i dziki wygląd bestii, wyciągnął ręce do nieba i wzywał Pana, który czyni cuda. Wiedział bowiem, że przygotowuje on zwycięstwo wedle zasługi, nie dzięki broni, ale jak się Jemu będzie wydawało słuszne.

2 Księga Machabejska 15:21


Oby zawsze mieli w sercu tę samą bojaźń przede Mną i wykonywali zawsze wszystkie moje przykazania po wszystkie dni, aby się dobrze powodziło im i synom ich na wieki.

Księga Powtórzonego Prawa 5:29


Wiemy, że jesteśmy z Boga, cały zaś świat leży w mocy Złego.

1 List św. Jana 5:19


Popatrzcie na dawne pokolenia i zobaczcie: któż zaufał Panu, a został zawstydzony? Albo któż trwał w bojaźni Pańskiej i był opuszczony? Albo któż wzywał Go, a On nim wzgardził?

Mądrość Syracha 2:10


Upomnieniem Pańskim nie gardź, mój synu, nie odrzucaj ze wstrętem strofowań.
Bowiem karci Pan, kogo miłuje, jak ojciec syna, którego lubi.

Księga Przysłów 3:11-12


Z całego serca Bogu zaufaj, nie polegaj na swoim rozsądku,
myśl o Nim na każdej drodze, a On twe ścieżki wyrówna.
Nie bądź mądrym we własnych oczach, Boga się bój, zła unikaj...

Księga Przysłów 3:5-7


 • Cytaty o alkoholu

 • Cytaty o aniołach

 • Cytaty o błogosławieństwie

 • Cytaty o Bogu

 • Cytaty o chorobach

 • Cytaty o cierpieniu

 • Cytaty o cudach

 • Cytaty o czasie

 • Cytaty o grzechu

 • Cytaty o Komunii Świętej

 • Cytaty o Kościele

 • Cytaty o lenistwie

 • Cytaty o miłośći

 • Cytaty o miłosierdziu

 • Cytaty o modlitwie

 • Cytaty o nierządu

 • Cytaty o Nim i o Niej

 • Cytaty o pięknośći

 • Cytaty o pieniądzach

 • Cytaty o pokusach

 • Cytaty o poście

 • Cytaty o pracy

 • Cytaty o prawdzie

 • Cytaty o przezwyciężaniu strachu

 • Cytaty o sensu życia

 • Cytaty o Słowie Bożym

 • Cytaty o Spowiedźi Świętei

 • Cytaty o świętośći

 • Cytaty o szczęściu

 • Cytaty o walce przeciwko silom zla

 • Cytaty o wierze w Boga

 • Cytaty o wychowaniu dzieci

 • Cytaty o życiu po śmierci

 • Czcij ojca i matkę

 • Inne chrześcijańskie cytaty
 • Християнські цитати українською

 • Христианские цитаты на русском языке

 • Christian quotations in English

  Poleć tę stronę znajomemu!


 • Przeczytaj teraz: